Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
20.06.2024 - Изменение процедура
11.06.2024 - Списък одобрени/резерви
11.06.2024
11 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ И ПАРКОВЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

11 са одобрените за финансиране проектa по процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“. От тях 7 броя са съществуващи индустриални паркове/зони, създадени преди 28.04.2022 г. 4 бр. са нови и в процес на изграждане индустриални паркове/зони, създадени след 28.04.2022 г. За изпълнението на одобрените за финансиране предложения ще бъдат предоставени средства в размер на 206,55 млн. лв.

По процедурата постъпиха 20 предложения, с обща стойност на заявеното по тях финансиране в размер на  383,9 млн. лв.

След приключването на работата на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадените предложения, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, от НПВУ, публикува Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, както и Списък с резервните предложения за изпълнение на инвестиции по процедура

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

23.04.2024 - Списък с недопуснати
23.04.2024
Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува Списък с предложенията за изпълнение на инвестиции, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

Кандидатите, чиито предложения за изпълнение на инвестиция са включени в списъка, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

Към възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното предложение за инвестиция и/или не са допълнени по реда на Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

Ръководителят на Структурата за наблюдение и докладване ще се произнесе по основателността на възражението в сроковете, указани в чл. 15 от ПМС 114/2022 г., като може да върне предложението за изпълнение на инвестиция за техническа и финансова оценка или да прекрати производството по отношение на съответния кандидат.

24.10.2023 - Изменение - заповед и пакет документи
24.10.2023
Изменение на пакета документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа в качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД) уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с Регламент (ЕС) № 2023/1315 от 23 юни 2023 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 е извършено изменение на пакета документи по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“).
Измененията, въведени с Регламент (ЕС) № 2023/1513 засягат както общоприложимите изисквания, така и специфичните разпоредби на членове 13 и 14 на Регламент (ЕС) № 651/2014. По-съществените промени, произтичащи от Регламента, засягат дефинициите на част от недопустимите сектори, определението за първоначална инвестиция и това за затруднено положение, а определени сектори като например производството на синтетични влакна и корабостроенето отпадат от обхвата на недопустимите сектори.

С цел осигуряване възможност на всички кандидати да се запознаят с извършените промени в пакета документи за кандидатстване и съобразяване на тези промени с подготвяните проектни предложения, СНД удължава срока за кандидатстване с две седмици или до 16.11.2023 г., 17.00 ч.

Консолидираната версия с нанесени изменения в пакета документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата може да бъде намерена тук, както и в ИСУН 2020.

Обръщаме внимание, че по отношение на документите, които се подават от страна на кандидатите, е налице промяна в образеца на Приложение 4 „Декларация за държавна помощ“, както и на Приложение 4.1. и Приложение 4.2. към нея, като посоченото следва да бъде съобразено при подаването на проектните предложения.

03.07.2023-Онлайн информационен ден

03.07.2023 г.

На 03.07.2023 г. се проведе онлайн информационен ден за процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Презентация от събитието може да намерите тук.

 

28.06.2023-Обява онлайн информационен ден
16.06.2023 - Въпроси и отговори

16.06.2023 г.

Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Отговори на въпроси по процедурата - № 1 от 06.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 2 от 07.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 3 от 14.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 4 от 19.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 5 от 27.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 6 от 28.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 7 от 30.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 8 от 30.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 9 от 30.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 10 от 08.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 11 от 11.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 12 от 12.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 13 от 13.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 14 от 17.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 15 от 18.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - от №22 до 24 от 15.08.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - от №16 до 21 и от 25 до 27 от 17.10.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - от №28 до 32 от 26.10.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - от №33 до 41 от 09.11.2023 г.

section-1e93af8
section-29749a5

24.03.2023 г.

На 23.03.2023 г. приключи общественото обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (''AttractInvestBG'')" по Плана за възстановяване и устойчивост.

Структурата за наблюдение и докладване в рамките на Министерството на иновациите и растежа отразява постъпилите бележки и предложения.

section-771e306

23.02.2023 г.

МИР обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (''AttractInvestBG'')" по Плана за възстановяване и устойчивост.

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи с 212,5 млн. лв. развитието на  индустриалните зони и паркове в България по Плана за възстановяване и устойчивост. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв.

По „Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“) ще могат да кандидатстват всички оператори на индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Кандидатите могат да участват индивидуално – за вътрешната инфраструктура, или в партньорство с общини, Агенция пътна инфраструктура, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ или ВиК оператори – за довеждащата инфраструктура, в зависимост от нейните елементи.

Безвъзмездни средства ще се отпускат за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк или зона – пътни и железопътни връзки, преносни проводи и съоръженията към тях (водопровод и канализация, електропроводи, физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и др.).

Ще може да се кандидатства и за изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк или зона – улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др. По Програмата операторите ще могат да изграждат и научно-изследователска (иновативна) инфраструктура – изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията на територията на индустриалната зона или парк. Мярката дава възможност и за изграждане на екологична вътрешна инфраструктура – зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 23.03.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Проект на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на инвестицията

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване