Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
24.10.2023 - Изменение - заповед и пакет документи
24.10.2023
Изменение на пакета документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа в качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД) уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с Регламент (ЕС) № 2023/1315 от 23 юни 2023 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 е извършено изменение на пакета документи по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“).
Измененията, въведени с Регламент (ЕС) № 2023/1513 засягат както общоприложимите изисквания, така и специфичните разпоредби на членове 13 и 14 на Регламент (ЕС) № 651/2014. По-съществените промени, произтичащи от Регламента, засягат дефинициите на част от недопустимите сектори, определението за първоначална инвестиция и това за затруднено положение, а определени сектори като например производството на синтетични влакна и корабостроенето отпадат от обхвата на недопустимите сектори.

С цел осигуряване възможност на всички кандидати да се запознаят с извършените промени в пакета документи за кандидатстване и съобразяване на тези промени с подготвяните проектни предложения, СНД удължава срока за кандидатстване с две седмици или до 16.11.2023 г., 17.00 ч.

Консолидираната версия с нанесени изменения в пакета документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата може да бъде намерена тук, както и в ИСУН 2020.

Обръщаме внимание, че по отношение на документите, които се подават от страна на кандидатите, е налице промяна в образеца на Приложение 4 „Декларация за държавна помощ“, както и на Приложение 4.1. и Приложение 4.2. към нея, като посоченото следва да бъде съобразено при подаването на проектните предложения.

03.07.2023-Онлайн информационен ден

03.07.2023 г.

На 03.07.2023 г. се проведе онлайн информационен ден за процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Презентация от събитието може да намерите тук.

 

28.06.2023-Обява онлайн информационен ден
16.06.2023 - Въпроси и отговори

16.06.2023 г.

Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Отговори на въпроси по процедурата - № 1 от 06.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 2 от 07.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 3 от 14.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 4 от 19.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 5 от 27.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 6 от 28.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 7 от 30.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 8 от 30.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 9 от 30.06.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 10 от 08.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 11 от 11.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 12 от 12.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 13 от 13.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 14 от 17.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - № 15 от 18.07.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - от №22 до 24 от 15.08.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - от №16 до 21 и от 25 до 27 от 17.10.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - от №28 до 32 от 26.10.2023 г.

Отговори на въпроси по процедурата - от №33 до 41 от 09.11.2023 г.

section-1e93af8
section-29749a5

24.03.2023 г.

На 23.03.2023 г. приключи общественото обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (''AttractInvestBG'')" по Плана за възстановяване и устойчивост.

Структурата за наблюдение и докладване в рамките на Министерството на иновациите и растежа отразява постъпилите бележки и предложения.

section-771e306

23.02.2023 г.

МИР обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (''AttractInvestBG'')" по Плана за възстановяване и устойчивост.

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи с 212,5 млн. лв. развитието на  индустриалните зони и паркове в България по Плана за възстановяване и устойчивост. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв.

По „Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“) ще могат да кандидатстват всички оператори на индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Кандидатите могат да участват индивидуално – за вътрешната инфраструктура, или в партньорство с общини, Агенция пътна инфраструктура, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ или ВиК оператори – за довеждащата инфраструктура, в зависимост от нейните елементи.

Безвъзмездни средства ще се отпускат за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк или зона – пътни и железопътни връзки, преносни проводи и съоръженията към тях (водопровод и канализация, електропроводи, физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и др.).

Ще може да се кандидатства и за изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк или зона – улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др. По Програмата операторите ще могат да изграждат и научно-изследователска (иновативна) инфраструктура – изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията на територията на индустриалната зона или парк. Мярката дава възможност и за изграждане на екологична вътрешна инфраструктура – зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 23.03.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Проект на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на инвестицията

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване