ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционна среда

Конкурентни предимства на България

 • Икономическа и политическа стабилност
 • Финансова стабилност - валутен борд до влизане в еврозоната
 • Членство в NATO и ЕС
 • Стратегическо географско разположение
 • Либерализиран достъп до пазари с над 560 млн. потребители
 • Най-нисък корпоративен данък в ЕС: 10%
 • Нулев процент данък печалба за инвестиции в 152 общини с висока безработица (от общо 265 общини)
 • Завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини, производствено оборудване и апаратура; компютри, периферни устройства и софтуер
 • Ползване на данъчен кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. лв.
 • 5% данък върху дивидентите
 • 10% "плосък данък" върху доходите на физическите лица
 • 1 процедура, 1 такса до 2 работни дни за вписване на фирма в електронния търговски регистър на Агенцията по вписванията
 • Продължаващо подобряване на административната среда - премахнати или облекчени са 83% от всички режими предложени за облекчаване; Премахване на ненужните, облекчаване и прехвърляне на някои регулаторни режими на неправителствения сектор
 • Най-ниските оперативни разходи в ЕС
 • Стимули за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане.

Приложение на Закона за насърчаване на инвестициите

Закон за насърчаване на инвестициите (изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2024 г.)

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022 г.)

Схема SA.104691 за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.104692 за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.60075 (2020/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.60076 (2020/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

 

Методология за оценка за съответствие на инвестиционни проекти и проекти за обучение, за подпомагането на които е заявена мярка за регионална инвестиционна помощ и/или помощ за обучение по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане (ППЗНИ), одобрена със Заповед № РД-14-158/10.05.2023 г. на министъра на иновациите и растежа на основание чл. 10, ал. 2, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите във връзка с чл. 6а, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Методология за определяне размера на безвъзмездната финансова помощ (грант), предоставяна по чл. 66, ал. 1, т. 8, б. "б" от ППЗНИ за приоритетни инвестиционни проекти

Декларация за държавни помощи

Основната цел на Закона е насърчаването на инвестициите на територията на Република България. Полето на действие включва осъществяването и поддържането на инвестиционни проекти със значение за икономиката на страната, които покриват минималните изисквания за размер на инвестиция и създадена заетост определени с Правилника за прилагане на Закона (ППЗНИ). Инвеститорите се подпомагат при изпълнението на инвестиционните си намерения от стартирането на работата по проекта до пускането му в експлоатация.

По реда на ЗНИ и ППЗНИ се насърчават инвестиционни проекти в зависимост от размера на инвестицията и създадената заетост. Издават се четири вида сертификати:

 • сертификат за инвестиционен проект - клас "А";
 • сертификат за инвестиционен проект - клас "Б";
 • сертификат за инвестиционен проект - клас "В";
 • сертификат за "приоритетен инвестиционен проект",

които позволяват на инвеститора да ползва следните насърчителни мерки и стимули:

За инвестиции клас А и клас Б:

 1. Съкратени срокове за административно обслужване (за клас А и клас Б);
 2. Индивидуално административно обслужване (за клас А);
 3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс (за клас А и клас Б);
 4. Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура (за клас А или за 2 проекта клас Б в индустриална зона); Примерен образец на искане по чл. 34, т. 1 от ППЗНИ
 5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация, за заелите новите работни места (само за инвестиции във високотехнологичните дейности или в общините с висока безработица - за клас А и клас Б).
 6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект (за клас А и клас Б).

Образец на Искане по чл. 61б, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите за прилагане на насърчителната мярка по чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите, утвърден със Заповед № РД-14-24/26.01.2023 г. на министъра на иновациите и растежа.

Образец на Договор с община по чл. 22б от Закона за насърчаване на инвестициите

Образец на Договор с инвеститор по чл. 22б от Закона за насърчаване на инвестициите

Образец на Договор с инвеститор по чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите

Образец на Справка за разходите за придобиване на материални и нематериални активи

За инвестиции клас В:

 1. Съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 2. Индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс (мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот).

Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с 5-те насърчителните мерки за клас А и следните 4-5 допълнителни стимули:

 • Институционална подкрепа чрез създаване на междуведомствената работна група за административно подпомагане, в състав определен с решение на Министерския съвет;
 • Публично-частно партньорство с областите и общините, с организации от академичната общност и др.;
 • Предоставянето на право на ползване или собственост върху недвижими имоти за приоритетните проекти може да става по цени по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и с освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята.
 • Възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в преработващата промишленост и в образование и научни изследвания.

Примерно съдържание на Меморандум за разбирателство с инвеститор изпълняващ приоритетен инвестиционен проект в индустрията

Със Закона и Правилника за неговото прилагане се провежда политика за:

 • нарастване на инвестициите за технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места;
 • намаляване на регионалните диспропорции в социално-икономическото развитие;
 • интегрирано противодействие на негативни тенденции в инвестиционната активност и заетостта.

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите в периода 2008 - 2024 г.

Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на инвестициите за периода 2008 - 2023 г.

Списък на общините, в които равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната по години: 2023, 2022, 2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006.

Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и министъра на иновациите и растежа № РД-14-343 от 16.08.2023 г. за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. в ДВ бр. 74/29.08.2023 г.)

Издаване на документи по реда на Закона за чужденците в Република България

 

 1. Министерство на иновациите и растежа (МИР) издава удостоверения за обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 7, т. 13 и чл. 25, ал.1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени работни места в българско търговско дружество от чужденци (граждани на трети страни).

Удостоверението се издава на чужденец, който:

- притежава виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни и е извършил инвестиция в необлагодетелствани райони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите (общини с безработица над средната за страната) чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 хил. лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са придобити дълготрайни материални и нематериални активи на стойност 250 хил. лв. и са разкрити 5 работни места за български граждани - за получаване на разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ;

- е инвестирал в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на сума не по-малка от 2 000 000 лв. за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите - за получаване право на постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ;

- извършва дейност по изпълнение/поддържане на инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 25в от ЗЧРБ. В българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по ЗНИ, чужденецът следва де е съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто от капитала; представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър; нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция;

- е извършил инвестиция  в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 хил. лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са придобити дълготрайни материални и нематериални активи от 500 хил. лв. и са разкрити 10 работни места за български граждани - за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ.

Удостоверението се издава, за да послужи пред Министерство на външните работи (МВнР) за получаване на виза (в случаите, когато такава е необходима) и пред Министерство на вътрешните работи (МВР) за издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване.

Със Заповед на министъра на иновациите и растежа № РД-14-189/05.06.2023 г. са одобрени Правила, с които се уреждат редът и условията за издаване на удостоверенията по ЗЧРБ, в т.ч.:

- редът за кандидатстване пред МИР за издаване на удостоверение;

- образци на документите за кандидатстване, които чужденците могат да ползват и изисквания към документите, които следва да бъдат представени (за превод, за легализация, за нотариална заверка);

- необходимите документи, които лицето представя за доказване изпълнението на изискванията на ЗЧРБ (чужденецът може да представя и други документи, съобразно извършваната от него дейност). Всички вписани обстоятелства, обявени актове и документи, налични в Търговския регистър не се представят от чужденеца, а се събират служебно от МИР. Документи, които вече са представяни в МИР по друга процедура могат да се ползват отново, ако няма промяна в обстоятелствата, които те доказват.

- законовите основания (съгл. чл. 25в, ал. 5 от ЗЧРБ), при които не се разглеждат подадените заявления;

-  редът за издаване и предоставяне на удостоверенията;

- редът за упражняване на последващ контрол от страна на МИР за установяване на промени в обстоятелствата по издадените удостоверения.

В случаите на ал. 1, т. 13 и 16, за целите на оценката при издаването на удостоверението от Министерството на иновациите и растежа могат да послужат годишните финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, справките от Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени от инвеститора или чужденеца, или събрани служебно.

Срокът за издаване на удостоверението е 30 дни, като този срок се удължава при необходимост за отстраняване на установени несъответствия и представяне на допълнителни документи.

Оригиналът на удостоверението се изпраща по служебен път до МВнР и МВР, а на чужденеца се предоставя копие от документа.

Срокът на валидност на удостоверението е 6 месеца, в рамките на които лицето ще може да задейства съответната процедура пред МВнР и МВР.

Забележка: Останалите необходими документи (освен удостоверението от МИР), които се представят пред МВР (за издаване на разрешение за пребиваване) или пред МВнР (за издаване на виза) са определени съответно с Правилника за прилагане на ЗЧРБ и с Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

 1. В чл. 25а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) е предвидена възможност чужденци (граждани на трети страни) да получат право на пребиваване в страната, без да са налице изискванията по ЗЧРБ, в случаите, когато имат заслуги към Република България в икономическата сфера.

Това обстоятелство се удостоверява пред компетентните органи с документ за заслуги в икономическата сфера по чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ), който се издава от министъра на иновациите и растежа.

Документът за заслуги по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ се издава, за да послужи пред Министерство на външните работи за получаване на виза, предназначена за чужденци, които искат да се установят продължително или постоянно у нас и пред Министерство на вътрешните работи за издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване в страната.

Забележка: Останалите необходими документи (освен документа за заслуги в икономическата сфера от МИР), които се представят пред МВР (за издаване на разрешение за пребиваване) или пред МВнР (за издаване на виза) са определени съответно с Правилника за прилагане на ЗЧРБ и с Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Архив

Схема SA.51242 (2018/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.51243 (2018/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.49902 (2017/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.49895 (2017/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.43653 (2015/X) регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.43654 (2015/X) помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Информация за схема за национална регионална инвестиционна помощ и схема за финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация по Закона за насърчаване на инвестициите, прилагани до 30.06.2014 г. по силата на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Регламент (ЕО) № 800/2008):

Схема Х426/2009 с промяна Х351/2010 и SA.36402 (13/X) за национална регионална инвестиционна помощ

Схема Х427/2009 с промяна Х350/2010 и SA.36461 (13/X) за финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация

Закон за насърчаване на инвестициите и Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (при действието на Регламент (ЕО) № 800/2008)

С ПМС № 305 от 21.12.2013 г. Министерският съвет удължи срока на действие на част от разпоредбите за насърчаване на инвестициите на ППЗНИ до 30.06.2014 г.

Към тях са приложими условията на Картата на регионалните помощи 2007 – 2013 г. за Република България, отнасящи се до позволените интензитети на регионална помощ, също удължена до 30.06.2014 г.

В изпълнение на изискването на §4 от ПМС№ 305 от 21.12.2013 г. за публично оповестяване на условията на акта на Европейската комисия относно удължаването на Картата на регионалните помощи 2007 – 2013 за Република България, МИЕ представя:

Решение на Европейската комисия по преписка "Държавна помощ SA.37828 (2013/N) — България - Удължаване на българската карта на регионалните помощи за периода 2007—2013 г. до 30 юни 2014 г.";

Решение на Европейската комисия по преписка "Държавна помощ N 1/2007 – България - Карта на регионалните помощи 2007-2013".

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване