ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционна среда

Конкурентни предимства на България

 • Икономическа и политическа стабилност
 • Финансова стабилност - валутен борд до влизане в еврозоната
 • Членство в NATO и ЕС
 • Стратегическо географско разположение
 • Либерализиран достъп до пазари с над 560 млн. потребители
 • Най-нисък корпоративен данък в ЕС: 10%
 • Нулев процент данък печалба за инвестиции в 152 общини с висока безработица (от общо 264 общини)
 • Завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини, производствено оборудване и апаратура; компютри, периферни устройства и софтуер
 • Ползване на данъчен кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. лв.
 • 5% данък върху дивидентите
 • 10% "плосък данък" върху доходите на физическите лица
 • 1 процедура, 1 такса до 2 работни дни за вписване на фирма в електронния търговски регистър на Агенцията по вписванията
 • Продължаващо подобряване на административната среда - премахнати или облекчени са 83% от всички режими предложени за облекчаване; Премахване на ненужните, облекчаване и прехвърляне на някои регулаторни режими на неправителствения сектор
 • Най-ниските оперативни разходи в ЕС
 • Стимули за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане.

Приложение на Закона за насърчаване на инвестициите

Закон за насърчаване на инвестициите (изм. и доп. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022 г.)

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022 г.)

Схема SA.104691 за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.104692 за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.60075 (2020/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.60076 (2020/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

 

Методология за оценка за съответствие на инвестиционни проекти и проекти за обучение, за подпомагането на които е заявена мярка за регионална инвестиционна помощ и/или помощ за обучение по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане (ППЗНИ), одобрена със Заповед № РД-16-633/18.05.2018 г. на министъра на икономиката на основание чл. 6а, ал. 5, във връзка с чл. 6а, ал. 4, чл. 38, ал. 2 и § 10б, във връзка с § 10а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНИ

Декларация за държавни помощи

Основната цел на Закона е насърчаването на инвестициите на територията на Република България. Полето на действие включва осъществяването и поддържането на инвестиционни проекти със значение за икономиката на страната, които покриват минималните изисквания за размер на инвестиция и създадена заетост определени с Правилника за прилагане на Закона (ППЗНИ). Инвеститорите се подпомагат при изпълнението на инвестиционните си намерения от стартирането на работата по проекта до пускането му в експлоатация.

По реда на ЗНИ и ППЗНИ се насърчават инвестиционни проекти в зависимост от размера на инвестицията и създадената заетост. Издават се четири вида сертификати:

 • сертификат за инвестиционен проект - клас "А";
 • сертификат за инвестиционен проект - клас "Б";
 • сертификат за инвестиционен проект - клас "В";
 • сертификат за "приоритетен инвестиционен проект",

които позволяват на инвеститора да ползва следните насърчителни мерки и стимули:

За инвестиции клас А и клас Б:

 1. Съкратени срокове за административно обслужване (за клас А и клас Б);
 2. Индивидуално административно обслужване (за клас А);
 3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс (за клас А и клас Б);
 4. Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура (за клас А или за 2 проекта клас Б в индустриална зона); Примерен образец на искане по чл. 34, т. 1 от ППЗНИ
 5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация, за заелите новите работни места (само за инвестиции във високотехнологичните дейности или в общините с висока безработица - за клас А и клас Б).
 6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект (за клас А и клас Б).

Образец на Искане по чл. 61б, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите за прилагане на насърчителната мярка по чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите, утвърден със Заповед № РД-14-24/26.01.2023 г. на министъра на иновациите и растежа.

За инвестиции клас В:

 1. Съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 2. Индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс (мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот).

Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с 5-те насърчителните мерки за клас А и следните 4-5 допълнителни стимули:

 

 • Институционална подкрепа чрез създаване на междуведомствената работна група за административно подпомагане, в състав определен с решение на Министерския съвет;
 • Публично-частно партньорство с областите и общините, с организации от академичната общност и др.;
 • Предоставянето на право на ползване или собственост върху недвижими имоти за приоритетните проекти може да става по цени по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и с освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята.
 • Възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в преработващата промишленост и в образование и научни изследвания.

Със Закона и Правилника за неговото прилагане се провежда политика за:

 • нарастване на инвестициите за технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места;
 • намаляване на регионалните диспропорции в социално-икономическото развитие;
 • интегрирано противодействие на негативни тенденции в инвестиционната активност и заетостта.

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите в периода 2008 - 2023 г.

Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на инвестициите за периода 2008 - 2022 г.

Списък на общините, в които равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната по години: 2022, 2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006.

Издаване на документи по реда на Закона за чужденците в Република България

Правила за издаване на удостоверения по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) от Министерство на икономиката

Образец на Заявление за издаване на удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 20 / чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ

Образец на Заявление за издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ 

Образец на Справка за дълготрайни материални и нематериални активи и тяхната стойност

Образец на Декларация за произход на средствата

1. Министерство на икономиката (МИ) издава удостоверения за обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и чл. 25, ал.1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени работни места в българско търговско дружество от чужденци (граждани на трети страни).

Удостоверението ще послужи пред Министерство на външните работи (МВнР) за получаване на виза, предназначена за лица, които искат да се установят продължително или постоянно в страната и пред Министерство на вътрешните работи (МВР) за издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване.

Удостоверението се издава на чужденец, който:

- е извършил инвестиция чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 хил. лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са придобити дълготрайни материални и нематериални активи на стойност 250 хил. лв. и са разкрити 5 работни места в необлагодетелствани райони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите (общини с безработица над средната за страната) - за получаване на разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ;

- е извършил инвестиция чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 хил. лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са придобити дълготрайни материални и нематериални активи от 500 хил. лв. и са разкрити 10 работни места за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ;

- извършва дейност по изпълнение/поддържане на инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 25в ЗЧРБ. В българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по ЗНИ, чужденецът следва де е съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто от капитала, представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър, нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция.

Основните необходими документи за издаване на удостоверенията са посочени в чл.25, ал.4 ЗЧРБ: годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, справки от Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени от инвеститора или чужденеца, или събрани служебно.

Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-1224/12.09.2017 г. са одобрени Правила, с които се уреждат редът и условията за издаване на удостоверенията по ЗЧРБ, в т.ч.:

- редът за кандидатстване преo МИ за издаване на удостоверение;

- образци на документите за кандидатстване, които чужденците могат да ползват и изисквания към документите, които следва да бъдат представени (за превод, за легализация, за нотариална заверка);

- необходимите документи, които лицето представя за доказване изпълнението на изискванията на ЗЧРБ (чужденецът може да представя и други документи, съобразно извършваната от него дейност). Всички вписани обстоятелства, обявени актове и документи, налични в Търговския регистър не се представят от чужденеца, а се събират служебно от МИ. Документи, които вече са представяни в МИ по друга процедура могат да се ползват отново, ако няма промяна в обстоятелствата, които те доказват.

- законовите основания (съгл. чл. 25в, ал. 5 ЗЧРБ), при които не се разглеждат подадените заявления;

- редът за издаване и предоставяне на удостоверенията;

- редът за упражняване на последващ контрол от страна на МИ за установяване на промени в обстоятелствата по издадените удостоверения.

Срокът за издаване на удостоверението е 30 дни, като този срок се удължава при необходимост за отстраняване на установени несъответствия и представяне на допълнителни документи.

Оригиналът на удостоверението се изпраща по служебен път до МВнР и МВР, а на чужденеца се предоставя копие от документа.

Срокът на валидност на удостоверението е 6 месеца, в рамките на които лицето ще може да задейства съответната процедура пред МВнР и МВР.

Забележка: Останалите необходими документи (освен удостоверението от МИ), които се представят пред МВР (за издаване на разрешение за пребиваване) или пред МВнР (за издаване на виза) са определени съответно с Правилника за прилагане на ЗЧРБ и с Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Забележка: Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-1224/12.09.2017 г. са отменениха действащите до този момент Заповед на министъра на икономиката №-РД-482/20.05.2016 г. и Заповед на министъра на икономиката и енергетиката № РД-16-1579/12.11.2013 г. и утвърдените с нея Правила за издаване на удостоверения по чл. 24, ал.1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл 25в и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република българия (ЗЧРБ) от Министерството на икономиката и енергетиката и примерни образци към тях.

2. В чл. 25а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) е предвидена възможност чужденци (граждани на трети страни) да получат право на пребиваване в страната, без да са налице изискванията по ЗЧРБ, в случаите, когато имат заслуги към Република България в икономическата сфера.

Това обстоятелство се удостоверява пред компетентните органи с документ за заслуги в икономическата сфера по чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ), който се издава от министъра на икономиката.

Документът за заслуги по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ ще послужи пред Министерство на външните работи за получаване на виза, предназначена за чужденци, които искат да се установят продължително или постоянно у нас и пред Министерство на вътрешните работи за издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване в страната.

Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-483/20.05.2016 г. са одобрени Указания, с които се уреждат основните изисквания към заявленията в рамките на процедурата по издаване на документ по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 25а ЗЧРБ за заслуги в икономическата сфера, в т.ч.:

 • изискването чужденецът да представя цялостната си дейност в страната (търговска, инвестиционна, като работодател, друга, която има количествено измерим ефект) и да посочва конкретните документи, с които се установяват тези обстоятелства;
 • случаи, при които заявленията не се разглеждат (основно свързани с съдимостта на лицето, с налични процедури по несъстоятелност/ликвидация на съответните търговски дружества, наличие на задължения на лицето/дружеството към НАП, общини, служители и работници);
 • примерни документи, които лицето представя за доказване наличието на заслуги към Република България в икономическата сфера (чужденецът може да представя и други документи, съобразно извършваната от него дейност).

В случаите на токущо извършени инвестиции и създадени работни места основните възможности за придобиване на право на пребиваване са посочени в разпоредбите на чл. 24 и 25 от ЗЧРБ.

Указания за изискванията към заявленията за издаване на документ за заслуги по смисъла на чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България за целите на получаване на право на пребиваване на основание чл. 25а от Закона за чужденците в Република България за заслуги в икономическата сфера.

Образец на заявление за издаване на документ по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ за заслуги в икономическата сфера.

Забележка: Останалите необходими документи (освен документа за заслуги в икономическата сфера от МИ), които се представят пред МВР (за издаване на разрешение за пребиваване) или пред МВнР (за издаване на виза) са определени съответно с Правилника за прилагане на ЗЧРБ и с Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Забележка: Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-483/20.05.2016 г. са отменени действащите до този момент Заповед № Рд-16-1580/12.11.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката и утвърдените с нея Указания за изискванията към заявленията за издаване на документ по смисъла на чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППРЧРБ) за целите на получаване на право на пребиваване на основание чл. 25а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) за заслуги в икономическата сфера и приложенията към тях.

Архив

Схема SA.51242 (2018/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.51243 (2018/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.49902 (2017/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.49895 (2017/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.43653 (2015/X) регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.43654 (2015/X) помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Информация за схема за национална регионална инвестиционна помощ и схема за финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация по Закона за насърчаване на инвестициите, прилагани до 30.06.2014 г. по силата на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Регламент (ЕО) № 800/2008):

Схема Х426/2009 с промяна Х351/2010 и SA.36402 (13/X) за национална регионална инвестиционна помощ

Схема Х427/2009 с промяна Х350/2010 и SA.36461 (13/X) за финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация

Закон за насърчаване на инвестициите и Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (при действието на Регламент (ЕО) № 800/2008)

С ПМС № 305 от 21.12.2013 г. Министерският съвет удължи срока на действие на част от разпоредбите за насърчаване на инвестициите на ППЗНИ до 30.06.2014 г.

Към тях са приложими условията на Картата на регионалните помощи 2007 – 2013 г. за Република България, отнасящи се до позволените интензитети на регионална помощ, също удължена до 30.06.2014 г.

В изпълнение на изискването на §4 от ПМС№ 305 от 21.12.2013 г. за публично оповестяване на условията на акта на Европейската комисия относно удължаването на Картата на регионалните помощи 2007 – 2013 за Република България, МИЕ представя:

Решение на Европейската комисия по преписка "Държавна помощ SA.37828 (2013/N) — България - Удължаване на българската карта на регионалните помощи за периода 2007—2013 г. до 30 юни 2014 г.";

Решение на Европейската комисия по преписка "Държавна помощ N 1/2007 – България - Карта на регионалните помощи 2007-2013".

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване