НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

„Българска банка за развитие“ ЕАД:

 

 1. Как мога да кандидатствам за финансиране от ББР, ако не съм от София?

 

ББР има нова дигитална платформа, която улеснява бизнеса и позволява изцяло електронно кандидатстване за кредит. Платформата стартира пилотно с програмата „Микростарт“, която предлага финансиране до 50 000 лв.

Всички необходими документи се попълват и подписват изцяло онлайн. За създаването на фирмен профил е необходимо въвеждане на ЕИК и данните се зареждат автоматично чрез интеграция с Търговския регистър. Нужен е и квалифициран електронен подпис, за който платформата работи с Евротръст.

До края на годината ще бъде въведена и бек-офис система, която ще ускори разглеждането на кредитни апликации.

Business Booster предлага още безплатна „Бизнес академия“, както и специален инструмент за създаване на бизнес план – Business Plan Wizard.

За да осигури на предприемачите продажба на тяхната продукция, новата дигитална платформа на ББР им дава възможност и за лесно и безплатно откриване на онлайн магазин.

 

 1. Как мога да кандидатствам за кредит за зелена енергия?

 

Българската банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Нужно е осъществите контакт с екипа на ББР на имейл: callcenter@bdbank.bg.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

2.1. Да притежават собствена земя, чиято категоризация да позволява да бъде използвана за построяване на фотоволтаична централа (както и да е налице положително становище за изграждане на такова съоръжение).

2.2. Да имат предварителен договор за присъединяване на фотоволтаичната централа към съответното ЕРП или договор за изкупуване на електроенергия от частно дружество.

2.3. Да имат оферта от доставчик на компонентите с 10-годишна гаранция.

2.4. Да са изготвили проект за изграждане на фотоволтаичната централа.

2.5. Да разполагат с оферта от изпълнител по изграждане на фотоволтаичната централа / предварителен договор за поддръжка на изгражданото съоръжение.

2.6. Да представят прогнозен паричен поток за срока на търсеното финансиране.

 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД:

 

 1. Какво е Фонд на фондовете и каква е неговата функция?

 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Република България, представляван от министъра на иновациите и растежа. Той е създаден с разпореждане на Министерски съвет от 22 юли 2015 г. с цел управление на средствата, предвидени за финансови инструменти по оперативните и други програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). ФМФИБ изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти). Успешното прилагане на финансовите инструменти ще подобри достъпа до финансиране на различни целеви групи крайни получатели. Това от своя страна ще стимулира икономическия растеж и заетостта и ще повиши жизнения стандарт в България.

ФМФИБ цели да мултиплицира публичния ресурс, като мобилизира допълнителен частен капитал; да постига икономии от мащаба; да осигурява устойчивост при управлението на средствата, като прилага доказано ефективни корпоративни практики и консервативен подход, имайки предвид присъщите рискове; да изгражда капацитет за управление на финансови инструменти на национално ниво, за да се преодолее зависимостта на България от външната експертиза в тази сфера.

 

 1. Какво финансиране мога да получа от Фонда на фондовете за моя проектна идея?

 

Фонда на фондовете (ФнФ) реализира над 15 финансови инструмента за дългови и дялови инвестиции с публичен ресурс от оперативните програми 2014-2020 г. Дълговите инструменти са под формата на микрокредити до 50 000 лв. за стартиране на бизнес; кредити до 3 млн. лв за подпомагане възстановяването на МСП от COVID-19 пандемията, кредити до 2 млн. лв. за земеделски производители и неземеделски дейности в селските райони; кредити за градско развитие; както и гаранции към търговските банки. Дяловите инвестиции са предназначени предимно за иновативни стартъпи и МСП в различен етап на развитие, като финансирането е в размер от 30 хил. лв. до 13.7 млн. лв. Финансовите средства се отпускат само чрез предварително избрани чрез прозрачна процедура финансови посредици (банки и инвестиционни фондове). Повече информация за отделните финансови инструменти и посредниците може да получите от сайта на ФнФ – www.fmfib.bg.

 

 1. От какво финансиране могат да се възползват МСП чрез инструментите на Фонд на фондовете по ОПИК 2014-2020?

 

5.1.    Възможности за кредитиране

Програма „Възстановяване“ предлага необезпечени кредити за 115 млн. евро за МСП във всички допустими сектори на икономиката чрез банките-партньори на Фонда: ДСК, УниКредит, БАКБ, ОББ, КБС Банк, Пощенска банка и Токуда банк. До края на 2023 г. (или до наличието на ресурс) могат да кандидатстват всички МСП, с поне 3 завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби и счетоводна печалба за поне една от тях. Кредитите могат да са револвиращи или на вноски, с размер до 1.5 млн. евро. или до 70% от оборота на кредитополучателя, със срок на погасяване до 7 години, вкл. 12 месеца гратисен период за срочните кредити. Повече информация за програмата можете да намерите на страницата на ФнФ тук: https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-dalgovi-instrumenti/15-garantsii-po-opik

 

5.2.    Възможности за дялово финансиране

Стартиращи компании във всички етапи на развитие могат да се възползват от рисково финансиране, като кандидатстват със своята бизнес идея или вече разработен продукт или услуга при един от петте фонда за дялово и квази-дялово финансиране на ФнФ: Иновейшън Кепитъл, Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, МорнингСайд Хил и Силвърлайн Кепитъл. Основната цел е подкрепа на иновативни бизнеси с висок потенциал за растеж във всички сектори на икономическия живот. Финансирането може да бъде от 15 хил. до 7 млн. евро според фонда и зрелостта на бизнеса. Повече информация за фондовете за рисков капитал можете да намерите на страницата на ФнФ тук: https://www.fmfib.bg/bg/page/9-finansovi-instrumenti

 

 1. Как мога да получа повече информация относно възможностите за финансиране предлагани от Фонда на фондовете?

 

Информация относно финансовите инструменти на Фонда на фондовете може да получите от сайта: www.fmfib.bg , както и чрез индивидуални консултации от Управление „Проектна информация и финансиране“ на мейл: bap@fmfib.bg и тел. 0877834646.

 

„София Тех Парк“ АД:

 

 1. Къде мога да се обърна за информация относно осъществяване на научноизследователска и развойна дейност?

Свържете се с Лабораторен комплекс на София Тех Парк: labs@sofiatech.bg

 

 1. Стартъп компания търси инкубатор и/или офис площи под наем?

Свържете се със София Тех Парк: incubator@sofiatech.bg или платформата https://www.f6s.com/

 

 1. Желаете да получавате новини и информация за предстоящи събития от екосистемата на София Тех Парк?

Посещавайте сайта на София Тех Парк, секция новини: https://sofiatech.bg/news/ или изпратете имейл на office@sofiatech.bg, за да бъдете включени за получаване

 

 1. Кой може да кандидатства за издаване на сертификат за клас инвестиция и за приоритетен проект по Закона за насърчаване на инвестициите? Какви са насърчителните мерки?

 

За информация вижте тук: https://www.mig.government.bg/politiki-i-strategii/investiczii/

 

 1. На какви основания може да се получи постоянно пребиваване от чужденци във връзка с направена инвестиция в страната?

 

За информация вижте тук: https://www.mig.government.bg/politiki-i-strategii/investiczii/

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване