НАЦИОНАЛНА КОНТАКТНА ТОЧКА ЗА ОТГОВОРНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ (ОИСР)

Националната контактна точка (НКТ) се създава в хода на присъединяването на България към Декларацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международните инвестиции и мултинационалните компании,част от която са Насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение.

Това се прави в изпълнение задълженията на България по Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България, от една страна, и ОИСР, от друга (обн. ДВ, бр. 98 от 2019 г.), в сила от 13.12.2019 г. и РМС № 789 от 20 декември 2017 г. за създаване на Междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР.

С присъединяването си към Декларацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международните инвестиции и мултинационалните компании, държавите се задължават да прилагат Насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение, което става посредством създаване на НКТ.

С Решение на Министерски съвет (РМС) № 682 от 17 септември 2021 г. се организира дейността на Национална контактна точка за прилагане на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България. През юли 2021 г., д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, бе избран за ръководител на Националната контактна точка (НКТ) и председател на Работна група към Националния икономически съвет (НИС), подпомагаща дейността на НКТ.

https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/06/img-oecd-705x522.png

Ролята на 50-те НКТ на държавите, присъединили се към Декларацията на ОИСР, е свързана с прилагането на Насоките, които представляват набор от доброволни препоръки за отговорно бизнес поведение в съответствие с приложимите закони и международно признати стандарти.

Те покриват редица области: общи политики, оповестяване, права на човека, заетост и индустриални отношения, околна среда, борба с подкупите, искане на подкупи и изнудване, интереси на потребителите, наука и технологии, конкуренция, облагане с данъци.

Сред задълженията на НКТ са да насърчават доброволното спазване на Насоките за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение, да разглеждат случаи на нарушения на Насоките, да действат като медиатор между заинтересованите страни, да насърчават диалога и да търсят взаимно приемливи решения.

Насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение са насочени към всички компании, които работят в международен план – от малки фирми до големи корпорации. Те са единственият многостранно съгласуван и изчерпателен кодекс за отговорно бизнес поведение, който правителствата са поели ангажимент да насърчават. Препоръките им изразяват споделените ценности на правителствата на държави, от които произхожда голям дял от преките международни инвестиции и които са дом на много от най-големите мултинационални предприятия.

Насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение имат за цел да насърчават положителния принос на предприятията за икономическия, екологичния и социалния прогрес в световен мащаб. Те също така целят да гарантират, че дейността на предприятията е в хармония с правителствените политики, да укрепят основата на взаимното доверие между предприятията и обществата, в които оперират, да спомогнат за подобряване на климата за чуждестранни инвестиции и за засилване на приноса за устойчиво развитие.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване