МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В рамките на Европейски съюз (ЕС) микро, малките и средните предприятия осигуряват заетост на над 100 милиона души и произвеждат повече от половината БВП в Европа. В България МСП допринасят за 75,7% от общата заетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката. 50% от общия износ на страната се извършва от МСП, които представляват 98% от всички фирми-износители в България.

Те имат голямо значение за растежа и конкурентоспособността на европейската и българската икономика. Тези предприятия, предвид тяхната гъвкавост, са източник на иновативни решения в отговор на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и ефективното използване на ресурсите.

Ето защо развитието на българските МСП има съществено значение за определяне на насоките на бъдещите политики в тяхна подкрепа. Разнообразието на МСП по отношение на използваните бизнес модели, размера на предприятието, продължителността на съществуване и сектора на дейност неизбежно води до различни потребности, свързани с растежа на МСП и увеличаването на тяхната конкурентоспособност, дигитализация и устойчивост.

Средните предприятия са предприятия, които имат по-малко от 250 души персонал и които с годишен оборот до 50 милиона евро и / или общ годишен баланс, който не надхвърля 43 млн. евро. Микропредприятията са най-малката категория на ММСП, те имат по-малко от 10 служители и оборот или общ счетоводен баланс в размер на 2 млн. евро или по-малък.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване