АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Административно обслужване

При заявяване на административна услуга гражданите и фирмите могат да се възползват от възможностите на Системата за сигурно електронно връчване. Тя замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26 и ал. 4 от Закона за електронно управление.

Системата за сигурно електронно връчване дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията.

Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. От 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа.

Пълна информация за услугата може да получите на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“.

Съществуващите канали за достъп на информация, чрез които се получават мнения, предложения и сигнали се използват активно за оценката на удовлетвореността от нашата дейност и предоставеното административно обслужване.

Получената информация се анализира и въз основа на резултатите се извършват непрекъснати промени и се предприемат действия за подобряване на качеството на административното обслужване за постигане на по-високи резултати в процеса на изграждане на ефективна и ефикасна администрация.

Център за административно обслужване на МИР

дирекция "Административно и информационно обслужване"

Телефон: 02 8075381

Адрес: ул. "Княз Александър I" №12

Работно време: 9.00-17.30, като ЦАО работи без прекъсване

Запитвания и въпроси, искания, жалби, протести, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: docs@mig.government.bg

Заплащането на дължимите цени и такси може да се извърши по следния начин:

 по банков път по сметка на Министерство на иновациите и растежа

гр. София, ПК 1000,

 р-н Средец, пл. „Княз Александър I“ № 1

Българска народна банка

BG 11 BNBG 9661 3300 1320 03

BIG: BNBGBGSD

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване