ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

section-bbc531e
Работно време: 9.00 - 17.30
Изисквания, процедури, инструкции
  1. Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на министерството на ул. "Княз Александър I" 12.
  2. Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.
  3. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на министъра на финансите според вида на носителя и представяне на платежен документ.
  4. Указания относно приложението на Закона за достъп до обществена информация.
  5. Възможни начини за електронно заявяване на услугата/електронно получаване на резултата от услугата.

Предоставянето на достъп до обществена информация е първична електронна услуга от ниво 4 - Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронна административна услуга се дължат такси.

Възможни начини за електронно заявяване на услугата.

Искането за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде подадено и по електронен път:

  • на адреса на официалната електронна поща на министерството: docs@mig.government.bg или чрез Платформата за достъп до обществена информация . В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване. Преди да започнете електронно заявяване е необходимо да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Възможни начини за електронно получаване на резултата от услугата:
  • по електронен път на електронната поща на заявителя;
  • чрез Платформата за достъп до обществена информация;
  • като електронен документ в профила на заявителя в Системата за сигурно електронно връчване.
Образци на документи:

Заявление за достъп до обществена информация;

Заявление за достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно използване;

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация;

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление;

Такси

Заплащат се по банков път, съгласно  НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на министъра на финансите според вида на носителя.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване