ЗА МИНИСТЕРСТВОТО

Мисия

Мисията на Министерство на иновациите и растежа (МИР) е да води ясна и прозрачна политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. МИР подкрепя общата цел за въвеждането на качествени стандарти за оценка и контрол на програми, инструменти и проекти, свързани със стимули за бизнеса, като облекчи процеса на достъп, кандидатстване и управление с цел елиминиране на корупцията и подобряване на икономическата средата.

Министерство на иновациите и растежа работи за изграждане на конкурентоспособна икономика, която ще осигури растеж и развитие на регионите в България, насърчаване и ускоряване на иновациите и инвестициите в цялата страна и във всички сектори на икономиката.

Министерство на иновациите и растежа работи за ефективно, ефикасно и ориентирано към резултатите използване на фондовете за конкурентоспособност на Европейския съюз и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и насърчаване на трансгранични проекти, включително с Европейско финансиране.

Цели

Развитие на благоприятна среда за привличане на инвестиции, създаване и приложение на иновации, подобряване на международния имидж на България и привличане на висококвалифицирани кадри в подкрепа растежа на българската икономика и справяне със социални и глобални предизвикателства чрез трансфер на знание, нови технологии, дигитализация и увеличаване на достъпа до национално и европейско финансиране.

Тя ще бъде изпълнявана с помощта на редица мерки, кореспондиращи с европейските и националните стратегически документи, като Националната програма за развитие 2030, Иновационната стратегия за интелигента специализация, Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия и други за повишаването на потенциала за икономически растеж.

Важни аспекти на политиките на Министерството са стимулиране на инвестиционната активност и ускорен ръст на износа, насърчаване на инвестициите в технологични и иновативни производства, позициониране на българските компании на международните пазари, подкрепа за иновативни стартиращи компании и трансфер на технологии. Част от средствата за реализиране на тези политики ще бъдат по-ефективно координиране и прецизно фокусиране на институциите и финансовите механизми в сферата на икономиката в подкрепа на малкия и среден бизнес и увеличаване на конкурентоспособността, със специален фокус върху иновации и износ; създаването на Иновационен борд и подобряване на междусекторна и междуинституционалната координация по отношение навлизане на иновации и технологии във всички секторни политики и стимулиране на законодателни реформи за привличане на частни инвестиции в развойна дейност, комерсиализация на високотехнологични продукти, създаване на вериги на добавена стойност и достъп на бизнеса до електронни услуги и финансиране.

`Повишаване на потенциала за икономически растеж и подобряване на възможностите за интернационализация и изграждане на международна конкурентоспособност на българските компании;

`Укрепване на потенциала за устойчив растеж на българската икономика чрез адресирането на възпиращи фактори в бизнес и инвестиционната среда и намаляване на административната и регулаторна тежест;

`Повишаване на конкурентоспособността чрез осигуряване на бързо внедряване на иновации, увеличаване на технологичния трансфер в подкрепа на зеления и дигиталния преход на предприятията и привличане на инвестиции в производства и услуги с висока добавена стойност.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) е създадено на 13 декември 2021 г. с избирането на правителството на Кирил Петков от 47-то Народното събрание. Под неговата юрисдикция са структури като дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, „Българската банка за развитие“ ЕАД (ББР), „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФнФ) и „София Тех Парк“.

 • Главен секретар

Главен секретар: Теодора Точева

Контакт: t.tocheva@mig.government.bg

Виж повече

 • Административно и информационно обслужване

Началник на отдел „Координация и деловодство“: Цеца Стоянова

Контакт: ts.stoyanova@mig.government.bg

отдел „Информационно обслужване“

Контакт: it@mig.government.bg

Виж повече

 • Връзки с обществеността и протокол

Директор: „Връзки с обществеността и протокол“: Десислава Колева

Контакт: press@mig.government.bg

Виж повече

 • Вътрешен одит

Директор: Наталия Тодорова

Контакт: n.todorova@mig.government.bg

Виж повече

 • Инспекторат

Ръководител: Даниела Щрегарска

Контакт: d.shtregarska@mig.government.bg

Виж повече

 • Звено по сигурността на информацията

Служител по сигурността на информацията: Стоян Тренин

Контакт: s.trenin@mig.government.bg

Виж повече

 • Финанси и управление на собствеността

Директор: Евгения Катевска

Контакт: e.katevska@mig.government.bg

Виж повече

 • Правна, човешки ресурси и обществени поръчки

Директор: Теодор Михайлов

Контакт: t.mihailov@mig.government.bg

Виж повече

 • Политики и анализи

Директор: Мира Йосифова

Контакт: m.yossifova@mig.government.bg

Виж повече

 • Инструменти за икономически растеж

Директор: Светлана Маслянкова-Шаламанова

Контакт: s.maslyankova@mig.government.bg

Виж повече

 • Насърчителни мерки и проекти

Директор: Елена Пищовколева

Контакт: e.pishtovkoleva@mig.government.bg

Виж повече

 • Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Главен директор: Радослав Ризов

Контакт: r.rizov@mig.government.bg

Виж повече

Структура

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване