РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“ на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен директор“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен експерт“, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Правно-нормативно осигуряване“, дирекция „Правна“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши счетоводител“, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Координация и деловодство“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“, сектор „Финансово управление и верификация на разходите“, отдел „Финансово управление“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен експерт“, сектор „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, отдел „Програмиране“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши експерт“, отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши юрисконсулт“, отдел „Правно-нормативно осигуряване“, дирекция „Правна“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши експерт“, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен експерт“, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „служител по сигурността на информацията“ в Министерството на иновациите и растежа“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“, отдел „Инвестиционна политика“, дирекция „Насърчителни мерки и проекти“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Инструменти за икономически растеж“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Инструменти за икономически растеж“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „началник отдел“, отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“, отдел „Изпълнение на проекти“, регионален сектор „София“ на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Политики и анализи“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „държавен експерт“ в дирекция „Политики и анализи“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Политики и анализи“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен счетоводител“, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши експерт“, дирекция „Политики и анализи“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен експерт“, дирекция „Политики и анализи“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „главен експерт“, дирекция „Инструменти за икономически растеж“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“, дирекция „Инструменти за икономически растеж“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Координация и деловодство“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за длъжността „експерт по проектиране на компютърни системи и мрежи“ в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в Министерството на иновациите и растежа 

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши юрисконсулт“ – 2 щ. бр., отдел „Правно-нормативно осигуряване“, дирекция „Правна“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „младши експерт“, дирекция „Политики и анализи“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „началник на отдел“, отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Списък на класираните кандидати от проведената конкурсна процедура за заемане на длъжността „началник на отдел“, отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“

Резултати от проведен конкурс за длъжността „Главен секретар“

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „заместник главен директор“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „главен експерт” в отдел „Подбор на проекти и договаряне”, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „младши експерт” в Регионален сектор „София“, отдел „Изпълнение на проекти”, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „главен експерт”, отдел „Управление на риска, контрол и сигурност”, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „началник на сектор“, сектор „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, отдел „Програмиране“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „младши експерт”, отдел „Управление на риска, контрол и сигурност”, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

 

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване