Радослав Ризов

Назад

Главен директор: Радослав Ризов

E-mail: r.rizov@mig.government.bg

Адрес: София, „6-ти Септември“ 21

Работно време: 9:00 – 17:30

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ има следните функции:

  1. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на Министерството, предвидени в европейското и националното законодателство за изпълнение на Кохезионната политика на Общността;
  2. изпълнява изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., спазвайки принципа на разделяне на отговорностите:

а) организира, координира и участва в изготвянето, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. съгласно наръчниците по съответната оперативна програма, вътрешните правила на дирекцията, системите за управление и контрол, както и приложимото европейско и национално законодателство;

б) дефинира и разработва критерии и методология за избор на операции по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;

в) изпълнява функциите на секретариат, координира и подпомага работата на Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.; осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи качеството на изпълнение на посочените в настоящата точка оперативни програми в съответствие със специфичните им цели;

г) осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;

д) изготвя годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;

е) организира, координира и участва в процеса по разработването и при необходимост – изменението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. заедно със съпътстващите ги документи;

ж) участва и води преговори с ЕК по програмните документи на оперативните програми за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., което включва както финансовото разпределение, така и видовете дейности и мерки, кореспондиращи с европейските ценности и политики;

з) участва в изготвянето и измененията на Споразумението за партньорство 2014 – 2020 г. в частта, касаеща Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., както и в процесите по реализирането на Споразумението;

и) удостоверява, че съфинансираните строително-ремонтни дейности, доставки и услуги са извършени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността; извършва проверки на място на отделни договори за безвъзмездна финансова помощ в съответствие с описанието на Системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Наръчниците по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;

к) извършва плащания към бенефициентите и гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всяка операция по оперативните програми и че са събрани данни за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

л) установява процедури, за да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за изграждане на адекватна одитна пътека, позволяват нейното проследяване;

м) осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

н) въвежда и актуализира информация в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН и ИСУН 2020) и носи отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената информация по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;

о) осъществява функции по администриране на държавна помощ, предоставяна в изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;

п) въвежда, преглежда и актуализира данните по реализирането на оперативната програма от компетентността на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. в компютризираните информационни системи за обмен на данни на Европейската комисия – SFC 2007 и SFC 2014;

р) изпълнява други присъщи на управляващия орган функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на ЕС, както и на приложимите национални актове и правила, включително процесуално представителство;

  1. осъществява функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, като:

а) подпомага дейността на ръководителя на програмата и отговаря за правилното финансово и административно управление на проектите;

б) отговаря за управлението и изпълнението на програмите и проектите, по които Министерството, съобразно съответното финансово споразумение, е Изпълнителна агенция по Програма ФАР;

в) прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР;

г) осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху техническото изпълнение на проекти, съфинансирани по Програма ФАР;

д) изготвя необходимите документи за дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите и организира плащанията към изпълнителите/бенефициентите по договори по Програма ФАР след преценка на целесъобразността и допустимостта на разходите;

е) поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по договори по Програма ФАР, както и на получените средства от помощта от Европейската комисия/дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите;

ж) изготвя уведомления до министъра на финансите съгласно Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му по отношение на помощите, предоставяни по проекти;

  1. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;
  1. координира работата на Тематичната работна група за изготвянето на новата оперативна програма и изпълнява функциите на секретариат към нея съгласно съществуващите нормативни актове.
  2. Функциите по ал. 1, т. 2, буква „о“ включват:

– подготвяне на уведомления до Европейската комисия чрез министъра на финансите в случаите, когато помощта подлежи на предварително уведомяване;

– предварително съгласуване с министъра на финансите на планираната държавна помощ в случаите, когато тя попада в обхвата на груповото освобождаване;

– информиране на Европейската комисия чрез министъра на финансите за влязла в сила схема за държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване;

– информиране на министъра на финансите за отпусната минимална помощ;

– поддържане на регистър за предоставените държавни и минимални помощи, администрирани от дирекцията, в изпълнение на функциите й на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

Други лица за контакти с ГД ЕФК: https://opic.bg/public/upravlyavashch-organ/glavna-direktsiya

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване