Мира Йосифова

Назад

Директор: Мира Йосифова

E-mailm.yossifova@mig.government.bg

Адрес: София, ул. „Княз Александър І“ №12

Работно време: 9:00 – 17:30

Дирекция „Политики и анализи“ има следните функции:

1. разработва проекти на нормативни актове, свързани с процеса на подготовка, ресурсно обезпечаване и изпълнение на политиката в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж на Република България, съвместно с останалите институции, имащи отношение към нейното изпълнение;

2. инициира и разработва проекти и програми, финансирани със средства от националния бюджет, програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г., международни донори и други организации, които отговарят на целите и приоритетите на националната политика и приоритетите на Европейския съюз в областта на иновациите и технологичното развитие;

3. оценява иновативното развитие на страната въз основа на показатели за неговата ефективност; определя основните области на развитие в съответните сектори и сфери, изискващи ранно прилагане на модерни технологии и иновации;

4. участва в координирането на резултатите на публичната администрация с оглед на изпълнението на заложените цели за НИРД в секторни стратегии и политики, научноизследователските и аналитичните институции и други организации в сферата на изпълнение на иновативни идеи, разработки и технологии и изготвя и обобщава предложения за подобряване на иновативната активност;

5. координира процеса на „предприемаческо откритие“ и участва в разработването и осъществяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България и въвеждане на иновации в предприятията;

6. участва в провеждането на политиката по отношение на малките и средните предприятия и предприемачеството, както и в прилагането на клъстерната политика в икономиката;

7. съвместно с Министерството на образованието и науката разработва политики и модели за осигуряване на устойчивост на научноизследователските и иновационните инфраструктури, достъпа и ползването на научноизследователското и иновационното оборудване и капацитет;

8. идентифицира и подпомага разработването на ключови съвместни проекти и програми между бизнеса и научните организации чрез публично-частни партньорства и насърчава и организира участието в европейски и международни мрежи и клъстери;

9. изпълнява функции по участието на страната в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“;

10. участва в разработването на политиката по защита на интелектуалната собственост и права, на нови модели и форми за технологичен трансфер и комерсиализация на научноизследователски продукти и развитие на капацитета в сферата;

11. участва в дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси в сферата на своята компетентност;

12. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС, включително като организира и ръководи дейността на Работна група № 35 „Космическа политика“ по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз към Съвета по европейските въпроси (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12, 39 и 73 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г. и бр. 41 от 2021 г.);

13. участва и координира прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, които произтичат от членството в ЕС и в международни икономически организации, по въпросите на технологиите, иновациите и предприемачеството;

14. предлага мерки за насърчаване на зелените технологии, кръговата икономика и биоикономика, подпомага прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0, като разработва и прилага политики и мерки за стимулиране на технологии и иновации, както и цифрови технологични решения с оглед на насърчаване на икономическия растеж;

15. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата съобразно функционалната си компетентност;

16. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

17. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната програма за реформи и на Националната програма за развитие от компетентността на Министерството, отчита текущото изпълнение на програмите пред отговорните институции;

18. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г. или от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на научните изследвания, иновациите и предприемачеството и технологичния трансфер в подкрепа на бизнеса и различни сектори от националната икономика, включително по организацията на Национален иновационен фонд (НИФ);

19. участва в изготвянето на позиции на министъра по въпроси от компетенциите на дирекцията;

20. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване