Стоян Тренин

Назад

Служител по сигурността на информацията: Стоян Тренин

E-mail: s.trenin@mig.government.bg

Адрес: София, ул. „Княз Александър І“ №12

Работно време: 9:00 – 17:30

Звено „Сигурност на информацията“ е на пряко подчинение на министъра.

Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията. Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

 1. ръководи звено „Сигурност на информацията“ и отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и криптографската сигурност;
 2. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
 3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;
 4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“ и по-високо;
 5. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители в министерството за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация „секретно“ и по-високо;
 6. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;
 7. организира и провежда обучението на служителите в министерството за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;
 8. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
 9. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в министерството;
 10. ръководи регистратури за класифицирана информация;
 11. организира изграждането и акредитацията на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация, като контролира тяхната сигурност и експлоатация;
 12. подпомага осъществяването на комуникациите на министерството със службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в съответните страни, както и на криптографската защита на обменяната информация в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и Закона за Министерството на вътрешните работи;
 13. контролира дейността на органа по развитие и експлоатация на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация на министерството;
 14. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

Звено „Сигурност на информацията“ подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените му със ЗЗКИ задължения, като:

 1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;
 2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;
 3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;
 4. осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация;
 5. осигурява съхранението и обмена на информация от НАТО, ЕС и друга чуждестранна класифицирана информация в областта на международните отношения.
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване