Светлана Маслянкова-Шаламанова

Назад

Директор: Светлана Маслянкова-Шаламанова

E-mail: s.maslyankova@mig.government.bg

Адрес: София, ул. „Княз Александър І“ №12

Работно време: 9:00 – 17:30

Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ има следните функции:

1. подготвя текущи и стратегически анализи, оценки и становища, свързани с развитие и прилагане на средносрочните и дългосрочните сценарии за ускорен икономически растеж;

2. инициира и разработва политики и мерки, свързани с изпълнението на националната политика по прилагането на финансовите инструменти;

3. участва в разработването на икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;

4. ръководи, организира и участва в осъществяването на международна дейност, включително дейности, свързани с външноикономически отношения и участие в международни организации в сферата на компетентност на Министерството, съгласувано с Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи;

5. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г. или от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на конкурентоспособността и растежа на българската икономика;

6. участва при формулирането и провеждането на политиката към стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране;

7. подпомага министъра при упражняване правата на държавата като едноличен собственик на капитала, както и правата на държавата като съдружник или акционер в публичните предприятия, делегирани му от Министерския съвет, и при вземането на решения по въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството, от устава или учредителния акт, и изготвя проекти на актове, с които министърът се произнася;

8. подпомага дейността на министъра при даване на разрешение или одобрение в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на публичните предприятия, по въпроси, предоставени в негова компетентност: за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, за отдаване под наем на недвижими имоти, за получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на ЗОП), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг, учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството, придобиване или разпореждане с дялове или акции и други;

9. разглежда постъпили предложения за избор на регистрирани одитори или одиторски дружества за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на публичните предприятия – търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

10. подготвя необходимите документи във връзка с процедурите по структуриране и преструктуриране (преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.) на публичните предприятия – търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, и държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от ТЗ;

11. изисква предоставянето на необходимата информация от публичните предприятия (тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади за дейността и др.), годишни самооценки за дейността и ефективността по чл. 21, ал. 5 от ЗПП, включително представянето на отчет за изпълнението на бизнес програмите, и дава становища по тях, както и по отчетите за степента на изпълнение на показателите им;

12. събира, обобщава, публикува и предоставя на АППК и на Министерството на финансите информация относно прилагането на правилата за концентрация на паричните средства, включително данни за поддържането на електронно-информационна система за публичните предприятия по чл. 21 от ППЗПП, както и информация за бюджети, прогнозните резултати за публичните предприятия от сектор „Държавно управление“ за съответния тригодишен програмен период;

13. изготвя становища и дава предложения за начина на гласуване по въпроси, включени в дневния ред на Общите събрания на публичните предприятия – търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на държавата като съдружник или акционер;

14. организира и участва в провеждането на конкурсни процедури за избор на членове на органи на управление и контрол в публичните предприятия, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала, при условията на ЗПП и ППЗПП;

15. подготвя проекти на договори за възлагане на управлението и надзора с членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия и води регистър на договорите;

16. сътрудничи на АППК при разработването на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия или нейната актуализация в рамките на своята компетентност, както и при изготвянето на годишен обобщен аналитичен доклад за публичните предприятия;

17. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща публичните предприятия, управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед на отрасловата компетентност на министъра;

18. участва в провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност и повишаване конкурентоспособността, като разработва конкретни предложения за подобряване на бизнес средата и отпадане и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими, включително относно стартиращи компании;

19. участва в прилагането на Десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес в Република България;

20. подпомага изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането и;

21. координира и подпомага участието на Република България в инициативата „ЕВРИКА“ и в Съвместната програма „ЕВРОСТАРС“;

22. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване