Елена Пищовколева

Назад

Директор: Елена Пищовколева

E-mail: e.pishtovkoleva@mig.government.bg

Телефон: +359 2 940 7462

Адрес: София, ул. „Княз Александър І“ №12

Работно време: 9:00 – 17:30

Дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ има следните функции:

1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

3. изготвя становища относно издаването на сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ);

4. прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите по ЗНИ;

5. осъществява контрол по изпълнението на договори за прилагане на финансови мерки по реда на ЗНИ;

6. изготвя становища по проекти на договори за продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху недвижими имоти – частна държавна собственост, частна общинска собственост и собственост на еднолични дружества с държавно или общинско участие, без търг или конкурс по чл. 22а от ЗНИ;

7. участва в координацията на провежданата политика за насърчаване на инвестициите при взаимодействие с другите централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за инвестиции;

8. участва в диалога с представителите на инвеститорската общност по въпросите на инвестиционната политика;

9. съдейства за изпълнението на инвестиционни проекти, като осъществява координация с потенциални инвеститори и сертифицирани инвеститори съвместно с Българската агенция за инвестиции;

10. изготвя удостоверения и предложения за получаване на разрешения за пребиваване на чужденци на икономически основания по реда на Закона за чужденците в Република България;

11. осъществява контрол по издадените по реда на Закона за чужденците в Република България удостоверения на граждани на трети страни;

12. участва в разработването и в контрола на изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от националния бюджет, програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г., международни донори и други организации, които отговарят на целите и приоритетите на националната политика и приоритетите на Европейския съюз в областта на насърчаване на инвестициите;

13. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г. или от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на инвестициите;

14. координира и изпълнява дейности, свързани с участието на Република България като асоцииран участник в Инвестиционния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по въпросите на инвестиционната политика;

15. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации по въпросите на инвестиционната политика;

16. участва в дейността на Експертната група по скрининг на преките чуждестранни инвестиции в ЕС към Главна дирекция „Търговия“ на Европейската комисия, създадена на основание чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/452, координира дейността на междуведомствената работна група за създаване в Република България на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/452 и изпълнява дейности по прилагане на механизма за сътрудничество, и на механизма за скрининг;

17. участва в подготовката на предложение на министъра при възлагане на споразумение за индустриално сътрудничество, както и за основните параметри на споразумението съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 9 от ЗОП;

18. участва в дейностите за подкрепа на проекти за инвестиционни разходи и сключване на споразумения за индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната;

19. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството;

20. подпомага дирекция „Инструменти за икономически растеж“ при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване