Даниела Щрегарска

Назад

Ръководител: Даниела Щрегарска

E-mail:  d.shtregarska@mig.government.bg

Адрес: София, ул. "Княз Александър І" №12

Работно време: 9:00 - 17:30

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на иновациите и растежа.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване.

Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

 1. подпомага министъра на иновациите и растежа по отношение на изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Антикорупционната стратегия;
 2. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
 3. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
 4. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
 5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията;
 6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
 7. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, независимо че деянието може да е основание за търсене и на друг вид отговорност от служителите;
 8. извършва проверка по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
 9. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
 10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато това е предвидено в закон;
 11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
 13. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

За всяка конкретна проверка Инспекторатът изготвя доклад до министъра на иновациите и растежа за резултатите, анализира причините и обстоятелствата, свързани с констатираните нарушения, и предлага мерки за отстраняването им.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване