Дирекция „Административно обслужване“

Назад

Адрес: София, ул. „Княз Александър I“ 12

Работно време: 9.00-17.30

Отдел „Административно обслужване“ има следните функции:

  1. Осигурява дейността по приемането на предложения и сигнали от граждани и представители на организации, включително изслушването на техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
  2. Осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
  3. Координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за заседанията на Министерския съвет;
  4. Организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети за изпълнението й;
  5. Организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;
  6. Организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
  7. Извършва вписвания в Административния регистър;
  8. Извършва дейността по заверката на документи, издадени от министерството, включително от ведомствата, на които Министерството на иновациите и растежа е правоприемник;
  9. Организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
  10. Координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им;

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Отдел „Информационно обслужване“ има следните функции:

Отдел „Информационно обслужване“ разработва анализ на информационната и комуникационната инфраструктура, извършва оценка на риска и изготвя план за управление на риска. Организира внедряването и функционирането на всички информационни системи на Министерството. Осигурява защитата на информационните технологии на Министерството. Организира и отговаря за дейностите, свързани с въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в Министерството.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване