Наталия Тодорова

Назад

Директор: Наталия Тодорова

E-mail:  n.todorova@mig.government.bg

Адрес: София, ул. „Княз Александър І“ №12

Работно време: 9:00 – 17:30

Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в  публичния сектор.

Дирекция „Вътрешен одит“ извършва дейността  по вътрешен одит на структурите,  програмите, дейностите и процесите  в Министерството, включително финансираните със средства от Европейския съюз, и в администрациите, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, както и в публичните предприятия от системата на Министерството, в които няма звено за вътрешен одит, като:

  1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие  с международните стандарти за  професионална практика по вътрешен  одит, Етичния кодекс на вътрешните  одитори, статута на дирекция „Вътрешен одит“ и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;
  2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план  и годишен план за дейността  си, които се съгласуват от  одитния комитет и се утвърждават  от министъра;
  3. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието  на одитираните системи за  финансово управление и контрол;
  4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени  от министъра;
  5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
  6. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
  7. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите,  чиято дейност е одитирана, а при необходимост – и с одитния комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент за даване на увереност и изготвя одитен доклад;
  8. документира, обсъжда и докладва в зависимост от естеството на всеки одитен  ангажимент за консултиране резултатите от неговото изпълнение;
  9. дава препоръки за подобряване на дейностите в одитираните структури  и проследява изпълнението на  приетите препоръки съгласно  план за действие, утвърден от  министъра или от упълномощено  от него длъжностно лице;
  10. изготвя и представя на министъра и на одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

СТАСУТ НА ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“ В МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване