Директор „Връзки с обществеността и протокол“

Назад

Директор „Връзки с обществеността и протокол“

E-mail: press@mig.government.bg

Адрес: София, ул. „Княз Александър I“ 12

Работно време: 9:00 – 17:30

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ има следните функции:

Организира разработването на Комуникационна стратегия на министерството, която включва план за представяне на политиките в ресор иновации. Изгражда и поддържа институционалната идентичност на ведомството, имиджа на министъра, заместник-министрите, представителите на политическия кабинет и експертния екип на министерството, определен за публично медийно представяне.

Осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като:

  1. Организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите при спазване на Закона за достъп до обществена информация;
  2. Информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;
  3. Осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към министерството с обществеността, като организира публичните изяви на служителите на министерството, включително медийни;
  4. Предлага извършване на проучвания и анализ на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна стратегия в помощ на настоящи или предстоящи решения и политики на министерството;
  5. Всекидневно поддържа и осъвременява страницата на министерството в интернет, като публикува текуща информация на български и на английски език;
  6. Отговаря за медийния мониторинг по теми, свързани с дейността на министерството.

Подготвя съвместно с парламентарния секретар отговорите на министъра на въпроси и питания в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание.

Работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за Връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, Правителствената информационна служба на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства.

Осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи фирми и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството.

Съдейства на началника на кабинета при изготвяне програмата на министъра, на неговите заместници и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина и в страната, както и на официални гости на министъра, на неговите заместници и на главния секретар.

Осигурява в координация с дирекция „Протокол“ на Министерския съвет протоколно задграничните командировки на министъра, в т.ч. визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.

Осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане при необходимост на преводачи от и на български език.

Подготвя необходимите документи за задграничните командировки на служителите на министерството, на управителите и изпълнителните директори на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от министъра.

Координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи, конференции, семинари, дискусии.

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед функционалната си компетентност.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване