Теодора Точева

Назад

Главен секретар: Теодора Точева

E-mail:  t.tocheva@mig.government.bg

Адрес: София, ул. „Княз Александър I“ 12

Работно време: 9:00 – 17:30

Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.

Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:

  1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
  2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
  3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Министерството;
  4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;
  5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в Министерството;
  6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
  7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;
  8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
  9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно процесуалния кодекс.

Министърът може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване