ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Отворено кандидатстване
Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия”
21.10.2022 - Онлайн информационен ден
21.10.2022
Провеждане на информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по НПВУ

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) организира информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

На 27.10.2022 г. (четвъртък), от 10.30 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат онлайн участие, след предварителна регистрация, на следния линк: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=200130937165    

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.

Тук можете да намерите и видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.

Презентацията от събитието можете да откриете тук.

17.10.2022 - Обявяване на процедура
17.10.2022
МИР обявява процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА втората процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Общият бюджет по процедурата е  30 600 000 лв.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв. По процедурата не се изисква собствено съфинансиране от страна на кандидатите.

Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.

Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.

След достъпване на системата чрез създаден потребителски профил, кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, секция „Разяснения по процедурата“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, секция „ИКТ решения и киберсигурност в МСП“ в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

16.09.2022 - МИР и МЕУ стартират провеждането на пазарна консултация
16.09.2022
МИР и МЕУ стартират провеждането на пазарна консултация и канят доставчиците на ИКТ услуги и решения да представят ценови предложения

На 31 август 2022 г. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” със срок за представяне на коментари и предложения – 30 септември 2022 г.

Процедурата се реализира в изпълнение на Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез улесняване на достъпа на микро, малките и средните предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.

Списък на предвидените за финансиране услуги и решения в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е публикуван като част от документацията за обществено обсъждане на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac .

С цел предварително определяне на стойността на разходите за отделните услуги и решения, МИР съвместно с Министерство на електронното управление стартира провеждането на пазарна консултация и кани заинтересованите страни – потенциални доставчици на отделните ИКТ услуги и решения, да представят ценови предложения за изпълнението им в съответствие с минималния обхват/функционалности, посочени в Списъка.

Ценовите предложения следва да бъдат представени в срок до 23.09.2022 г. на следния електронен адрес: l.bicheva@egov.government.bg, заедно с попълнено приложение за съответната услуга/решение съгласно образците, които можете да намерите тук.

31.08.2022 - Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.005
31.08.2022
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане втората процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 30 600 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 30.09.2022 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване