ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
31.05.2024 - Списък операции
31.05.2024
99 800.00 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2024 Г. НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Средства в размер на 99 800.00 лева бяха предоставени през месец май на 5 броя предложения за изпълнение на инвестиции включени в „Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране“ по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Общо по процедурата до момента са сключени 1594 броя договори, с размер на предоставеното  финансиране от Механизма на стойност 30 537 194.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация  към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува  „Списък на операциите“.

06.03.2024 - Списък операции
06.03.2024
396 272.00 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 Г. НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Средства в размер на 396 272,00 лева бяха предоставени през месец февруари на 21 броя предложения за изпълнение на инвестиции включени в „Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране“ по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Общо по процедурата до момента са сключени 1589 броя договори, с размер на предоставеното  финансиране от Механизма на стойност 30 437 394.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация  към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува  „Списък на операциите“.

21.02.2024 - Изменен пакет документи
21.02.2024
СНД на ПИТ съобщава, че e извършено изменение в пакета документи по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) от Плана за възстановяване и устойчивост СЪОБЩАВА, че във връзка с настъпили промени в европейската нормативна уредба е извършено изменение в пакета документи по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

С приемането на Регламент 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis се заменя Регламент № 1407/2013 на Комисията. Основните промени, произтичащи от влизането в сила на новия регламент, са свързани с повишаване тавана на минималните помощи (de minimis) от 200 000 евро на 300 000 евро за „едно и също предприятие“ за предходните три години, считано от датата на предоставяне на помощта.

Измененият пакет се публикува на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, както и в ИСУН, в раздела на процедурата.

21.12.2023г. 21.12.2023 - Списък на операциите към Регламент (ЕС) № 1303/2013 за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
21.12.2023
20 000 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Средства в размер на 20 000 лева бяха предоставени през месец декември на 1 брой предложение за изпълнение на инвестиции включено в „Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране“ по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Общо по процедурата до момента са сключени 1568 броя договори, с размер на предоставеното  финансиране от Механизма на стойност 30 041 122.00 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация  към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува  Списък на операциите“.

12.12.2023г. 12.12.2023 - Списък на операциите към Регламент (ЕС) № 1303/2013 за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
12.12.2023
116 525.00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена на крайни получатели по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” от Националния план за възстановяване и устойчивост

Сключени са нови 6 броя договори за финансиране с общия размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 116 525.00 лв. с предложения за изпълнение на инвестиции включени в „Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране“.
С тях до момента по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” са сключени общо 1567 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ 30 021 122.00 лв.

Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

24.11.2023г. 24.11.2023 - Списък на операциите към Регламент (ЕС) № 1303/2013 за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
24.11.2023
2 230 115 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец ноември 2023 г. на крайни получатели по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” от Националния план за възстановяване и устойчивост

Средства в размер на 2 230 115,00 лева бяха предоставени през месец ноември на 116 броя предложения за изпълнение на инвестиции включени в „Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране“ по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.
Процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Общо по процедурата до момента са сключени 1561 броя договори, с размер на предоставеното финансиране от Механизма на стойност 29 904 597,00 лева.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

14.08.2023 - Списък издадени откази
14.08.2023
Структурата за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува списък с издадените решения по чл. 21 от ПМС 114/2022, съдържащ данни за номера и датата на издаденото решение, регистрационен номер и наименование на предложението, краен получател и размер на отказаните средства по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”
14.08.2023 - Решения за одобрение
14.08.2023
Структурата за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува информация с издадените решения чл. 20, ал. 1 от ПМС 114/2022, съдържащ данни за номера и датата на издаденото решение, регистрационен номер и наименование на предложението, краен получател и размер на предоставените средства по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”
04.08.2023 - Списък на операциите към Регламент (ЕС) № 1303/2013 по процедура BG-RRP-3.005 Решения в областта на ИКТ
04.08.2023
7 592 825.00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена на сключени договори с одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиция по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” от Националния план за възстановяване и устойчивост

Сключени са нови 395 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 7 592 825.00 лв.

С тях до момента по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” са сключени общо 1445 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ 27 674 482.00 лв. Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация  към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува  „Списък на операциите“.

12.07.2023 - Публикуване на Списък на операциите
12.07.2023
14 044 267.00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец юли 2023 г. по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” от Националния план за възстановяване и устойчивост

През месец юли 2023 г. са сключени 737 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 14 044 267.00 лв.
До момента по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” са сключени 1050 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 20 081 657.00 лв. Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

09.06.2023 - Списък на операциите към Регламент (ЕС) № 1303/2013
09.06.2023
6 037 390.00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец юни 2023 г. по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” от Националния план за възстановяване и устойчивост

До момента по процедура за подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” са сключени 313 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 6 037 390.00 лв. Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

22.02.2023 - Списъци одобрени и резерви
22.02.2023
ГД ЕФК, в качеството си на СНД по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от НПВУ на Република България, публикува Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции и Списък с резервните предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Във връзка с приключилата работа на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува:

o Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, подредени по реда на тяхното класиране и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тяхх;

o Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране.

От включените в оценка 7475 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 1599 броя на кандидати.

За изпълнението на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции на крайни получатели е предвидено главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България да предостави средства от Механизма в размер на 30 590 682 лв.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

По отношение на кандидатите с предложения за изпълнение на инвестиции, които са предложени за отхвърляне ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на средства от Механизма.

Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия”
21.10.2022 - Онлайн информационен ден
21.10.2022
Провеждане на информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по НПВУ

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) организира информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

На 27.10.2022 г. (четвъртък), от 10.30 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат онлайн участие, след предварителна регистрация, на следния линк: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=200130937165    

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.

Тук можете да намерите и видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.

Презентацията от събитието можете да откриете тук.

17.10.2022 - Обявяване на процедура
17.10.2022
МИР обявява процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА втората процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Общият бюджет по процедурата е  30 600 000 лв.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв. По процедурата не се изисква собствено съфинансиране от страна на кандидатите.

Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.

Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.

След достъпване на системата чрез създаден потребителски профил, кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, секция „Разяснения по процедурата“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, секция „ИКТ решения и киберсигурност в МСП“ в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

16.09.2022 - МИР и МЕУ стартират провеждането на пазарна консултация
16.09.2022
МИР и МЕУ стартират провеждането на пазарна консултация и канят доставчиците на ИКТ услуги и решения да представят ценови предложения

На 31 август 2022 г. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” със срок за представяне на коментари и предложения – 30 септември 2022 г.

Процедурата се реализира в изпълнение на Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез улесняване на достъпа на микро, малките и средните предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.

Списък на предвидените за финансиране услуги и решения в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е публикуван като част от документацията за обществено обсъждане на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac .

С цел предварително определяне на стойността на разходите за отделните услуги и решения, МИР съвместно с Министерство на електронното управление стартира провеждането на пазарна консултация и кани заинтересованите страни – потенциални доставчици на отделните ИКТ услуги и решения, да представят ценови предложения за изпълнението им в съответствие с минималния обхват/функционалности, посочени в Списъка.

Ценовите предложения следва да бъдат представени в срок до 23.09.2022 г. на следния електронен адрес: l.bicheva@egov.government.bg, заедно с попълнено приложение за съответната услуга/решение съгласно образците, които можете да намерите тук.

19.04.2023 - Резултати от обществено обсъждане
31.08.2022 - Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.005
31.08.2022
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане втората процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 30 600 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 30.09.2022 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване