Технологична модернизация

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
27.03.2024 - Списък на операциите
27.03.2024
27 510 073, 56 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024 Г. НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Средства в размер на 27 510 073, 56 лева бяха предоставени през месец март на 97 броя предложения за изпълнение на инвестиции включени в „Списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиранe“ по процедура за подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”.

Процедура за подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Общо по процедурата до момента са сключени 1047 броя договори, с размер на предоставеното финансиране от Механизма на стойност 284 085 778, 37 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация  към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува  „Списък на операциите“.

07.02.2024 - Изменен пакет
07.02.2024
СНД на ПИТ съобщава, че e извършено изменение в пакета документи, включително е увеличен бюджета, по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Министерство на иновациите и растежа, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) от Плана за възстановяване и устойчивост СЪОБЩАВА, че във връзка с настъпили промени в европейската нормативна уредба, както и с оглед на предприети действия по увеличаване на финансовия ресурс на мярката, е извършено изменение в пакета документи по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

С приемането на Регламент 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis се заменя Регламент № 1407/2013 на Комисията. Основните промени, произтичащи от влизането в сила на новия регламент, са свързани с повишаване тавана на минималните помощи (de minimis) от 200 000 евро на 300 000 евро за „едно и също предприятие“ за предходните три години, считано от датата на предоставяне на помощта.

Във връзка с големия брой предложения, включени в резервни списъци по процедурата, които отговарят на всички критерии за качество, но за които не достига финансиране, СНД предприема действия по увеличаване на бюджета на мярката с допълнителни 32 500 000 лева, които първоначално са били планирани за техническа помощ. Допълнително средства в размер на 8 359 563,57 лева, които са освободени в резултат на неусвоени остатъци в рамките на резервните списъци, за които договарянето е приключило, както и от прекратени договори до момента, също ще бъдат насочени към финансиране на резервни предложения по процедурата.

Измененият пакет се публикува на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, както и в ИСУН, в раздела на процедурата.

 

28.12.2023 - Изменение на процедурата
28.12.2023
Изменени Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“
21.12.2023 - Списък на операциите
21.12.2023
921 739,67 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Средства в размер на 921 739,67 лева бяха предоставени през месец декември на 4 броя предложения за изпълнение на инвестиции включени в „Списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиранe“ по процедура за подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”.

Процедура за подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Общо по процедурата до момента са сключени 950 броя договори, с размер на предоставеното финансиране от Механизма на стойност 256 575 704,81 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация  към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува  „Списък на операциите“.

30.11.2023 - Списък на операциите
30.11.2023
8 586 301,07 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец Ноември 2023 г. на крайни получатели по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” от Националния план за възстановяване и устойчивост

Средства в размер на 8 586 301,07 лева бяха предоставени през месец ноември на 34 броя предложения за изпълнение на инвестиции включени в „Списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиранe“ по процедура за подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”.
Процедура за подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Общо по процедурата до момента са сключени 946 броя договори, с размер на предоставеното финансиране от Механизма на стойност 255 653 965,14 лева.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

10.07.2023 - Списък на операциите
10.07.2023
179 500, 00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец юли 2023 г. по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

През месец юли 2023 г. е сключен 1 брой договор за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 179 500, 00 лв.

До момента по процедура за подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“ са сключени 912 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 247 067 644, 07 лв. Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация  към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува  „Списък на операциите“.

10.07.2023 - Предоставени средства от механизма за възстановяване
10.07.2023

Структурата за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува информация с издаденo решениe по чл. 20, ал. 1 от ПМС 114/2022, съдържащ данни за номера и датата на издаденото решение, регистрационен номер и наименование на предложението, краен получател и размер на предоставените средства по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

26.05.2023 - Презентация
03.05.2023 - Актуални образци ПМС 80
24.04.2023 - Ръководство
24.04.2023
Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестициите, изпълнявани от крайните получатели на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

Със Заповед № РД-02-16-1208/24.04.2023 г. на Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в рамките на Министерство на иновациите и растежа, е одобрено Ръководство за изпълнение и отчитане на инвестициите, изпълнявани от крайните получатели на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

04.05.2023 - списък с решения по чл. 21 от ПМС 114/2022
04.05.2023 - списък с решения по чл. 20, ал. 1 от ПМС 114/2022
04.05.2023 - Списък на операциите
04.05.2023
21 327 066, 97 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец май 2023 г. по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

През месец май 2023 г. са сключени 51 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 21 327 066, 97 лв.

До момента по процедура за подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“ са сключени 911 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 246 888 164, 07 лв. Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 „Програма за икономическа трансформация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

24.04.2023 - Списък на операциите
24.04.2023
225 561 097,10 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец април 2023 г. по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

До момента по процедура за подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“ са сключени 860 броя договори за финансиране с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 225 561 097,10 лв. Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

23.01.2023 - Списък на издадените решения за отказ
23.01.2023
Списък на издадените решения за отказ от предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на отхвърлените предложения за изпълнение на инвестиции след етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 "Интелигентна индустрия" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува на основание чл. 30, ал. 2 от Постановление на МС № 114/08.06.2022 г. Списък на издадените решения за отказ от предоставяне на средства от Механизма на отхвърлените предложения за изпълнение на инвестиции след етап "Техническа и финансова оценка" по процедура BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация".
За уведомяване на засегнатите кандидати относно издадените решения за отказ, Структурата за наблюдение и докладване е изпратила индивидуални съобщения чрез Информационната система за Механизма – ИСУН 2020, раздел НПВУ.

30.12.2022 - Списъци
30.12.2022
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, Списък с резервните предложения за изпълнение на инвестиции и Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции след етап „Техническа и финансова оценка“, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува:

o Списъци на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, подредени по реда на тяхното класиране и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тях;

o Списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;

o Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции след етап „Техническа и финансова оценка“, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма.

От включените в оценка 2423 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 953 броя на кандидати, развиващи своята основна икономическа дейност в една от определените съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. – НСМСП 2021-2027 групи сектори на икономическа дейност, както следва: Високотехнологични производства и средно към високотехнологични производства и други производства, Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания и Регионални приоритетни сектори.

За изпълнението на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции на крайни получатели е предвидено Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България да предостави средства от Механизма в размер на 255 221 758,79 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма, ще бъдат издадени мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на средства от Механизма, и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.

22.12.2022 - Таблицата от общественото обсъждане по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“
02.12.2022 - Допълнителен списък на предложенията, които не се допускат до ТФО
02.12.2022
Допълнителен списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува Допълнителен списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Кандидатите, чиито предложения за изпълнение на инвестиция са включени в допълнителния списък, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

Към възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното предложение за инвестиция и/или не са допълнени по реда на т. 18.1 от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Ръководителят на Структурата за наблюдение и докладване ще се произнесе по основателността на възражението в сроковете, указани в чл. 15 от ПМС 114/2022 г., като може да върне предложението за изпълнение на инвестиция за техническа и финансова оценка или да прекрати производството по отношение на съответния кандидат.

09.11.2022 - Списък на предложенията, които не се допускат до ТФО
09.11.2022
Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Кандидатите, чиито предложения за изпълнение на инвестиция са включени в списъка, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

Към възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното предложение за инвестиция и/или не са допълнени по реда на т. 18.1 от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Ръководителят на Структурата за наблюдение и докладване ще се произнесе по основателността на възражението в сроковете, указани в чл. 15 от ПМС 114/2022 г., като може да върне предложението за изпълнение на инвестиция за техническа и финансова оценка или да прекрати производството по отношение на съответния кандидат.

16.08.2022 - Презентация от информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
15.08.2022 - Образци на документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022
11.08.2022 - Oнлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
11.08.2022
Oнлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

За фирмите, които не успяха да присъстват на събитията в Пловдив и София, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) организира онлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

На 16.08.2022 г., от 10.30 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат участие, след предварителна регистрация, на следния линк:  http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=236385937165. След регистрация ще получат персонален линк за достъп до срещата на посочения от тях e-mаil адрес.

По време на инфо деня експертите от ГД ЕФК към Министерство на иновациите и растежа  (МИР) ще дадат подробни разяснения относно начина и условията за кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др.

02.08.2022 - Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
11.08.2022 - ГД ЕФК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
01.08.2022
ГД ЕФК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване.

27.07.2022 - Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 Tехнологична модернизация
27.07.2022
Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Tехнологична модернизация“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структурата за наблюдение и докладване, инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ и инвестиция „Програма за ускоряване  на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), организира информационна кампания за представяне на първата процедура чрез подбор по линия на НПВУ BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Кампанията ще се проведе в периода от 2 август 2022 г. до 16 август 2022 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят присъствено процедурата пред заинтересованите страни в градовете Пловдив и София и он-лайн за цялата страна.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Пловдив – 02 август 2022 г. (вторник), в голямата зала на ДК „Борис Христов“,  от 09.30 до 11.30 часа (регистрация: 8.45 - 9.30 ч.)
  • София – 04 август  2022 г. (четвъртък), в зала „Витоша“ на Интер Експо център,  от 09.30 до 11.30 часа (регистрация: 8.45 - 9.30 ч.)
  • 16 август 2022 г., (вторник), от 10.30 часа, провеждане на он-лайн информационен ден, за който допълнително ще бъде пуснат линк за участие.
22.07.2022 - МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
22.07.2022
МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от приоритетни сектори на икономиката и регистрирани преди 31.12.2019 г.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 35 000 лв., а максималният  варира в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • Микро предприятия: 180 000 лева
  • Mалки предприятия: 350 000 лева
  • Средни предприятия: 700 000 лева

Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията.

По процедурата е предвидено придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

След достъпване на системата чрез създаден потребителски профил, кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура „Технологична модернизация“ на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/c88b939d/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoQA/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на същия интернет адрес, както и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

22.07.2022 - Условия за кандидатстване, изпълнение и приложения / Заповед за обявяване
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване