Технологична модернизация

Приключило кандидатстване
09.11.2022 - Списък на предложенията, които не се допускат до ТФО
09.11.2022
Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Кандидатите, чиито предложения за изпълнение на инвестиция са включени в списъка, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

Към възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното предложение за инвестиция и/или не са допълнени по реда на т. 18.1 от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Ръководителят на Структурата за наблюдение и докладване ще се произнесе по основателността на възражението в сроковете, указани в чл. 15 от ПМС 114/2022 г., като може да върне предложението за изпълнение на инвестиция за техническа и финансова оценка или да прекрати производството по отношение на съответния кандидат.

15.08.2022 - Образци на документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022
16.08.2022 - Презентация от информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
11.08.2022 - Oнлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
11.08.2022
Oнлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

За фирмите, които не успяха да присъстват на събитията в Пловдив и София, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) организира онлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

На 16.08.2022 г., от 10.30 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат участие, след предварителна регистрация, на следния линк:  http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=236385937165. След регистрация ще получат персонален линк за достъп до срещата на посочения от тях e-mаil адрес.

По време на инфо деня експертите от ГД ЕФК към Министерство на иновациите и растежа  (МИР) ще дадат подробни разяснения относно начина и условията за кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др.

27.07.2022 - Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 Tехнологична модернизация
27.07.2022
Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Tехнологична модернизация“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структурата за наблюдение и докладване, инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ и инвестиция „Програма за ускоряване  на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), организира информационна кампания за представяне на първата процедура чрез подбор по линия на НПВУ BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Кампанията ще се проведе в периода от 2 август 2022 г. до 16 август 2022 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят присъствено процедурата пред заинтересованите страни в градовете Пловдив и София и он-лайн за цялата страна.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Пловдив – 02 август 2022 г. (вторник), в голямата зала на ДК „Борис Христов“,  от 09.30 до 11.30 часа (регистрация: 8.45 - 9.30 ч.)
  • София – 04 август  2022 г. (четвъртък), в зала „Витоша“ на Интер Експо център,  от 09.30 до 11.30 часа (регистрация: 8.45 - 9.30 ч.)
  • 16 август 2022 г., (вторник), от 10.30 часа, провеждане на он-лайн информационен ден, за който допълнително ще бъде пуснат линк за участие.
02.08.2022 - Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
11.08.2022 - ГД ЕФК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
01.08.2022
ГД ЕФК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване.

22.07.2022 - МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
22.07.2022
МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от приоритетни сектори на икономиката и регистрирани преди 31.12.2019 г.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 35 000 лв., а максималният  варира в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • Микро предприятия: 180 000 лева
  • Mалки предприятия: 350 000 лева
  • Средни предприятия: 700 000 лева

Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията.

По процедурата е предвидено придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

След достъпване на системата чрез създаден потребителски профил, кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура „Технологична модернизация“ на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/c88b939d/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoQA/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на същия интернет адрес, както и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

22.07.2022 - Условия за кандидатстване, изпълнение и приложения / Заповед за обявяване
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване