С предложенията за промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са отразени промени в Общия регламент за групово освобождаване, като някои текстове са прецизирани за съответствие с разпоредбите на регламента – основно са прецизирани текстове от ЗНИ, които съдържат позовавания на отделни разпоредби от чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 с оглед последното му изменение от 23.06.2023 г.

С промените в ЗНИ се предлага също разграничаване на  финансовите мерки с оглед приложимостта на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01).

Причините за необходимостта от подобно разграничение се състоят в същността на самите мерки. Така например придобиването на недвижим имот или на ограничено вещно право върху имот, както и финансовото подпомагане на изграждането на техническа инфраструктура попадат в приложното поле на Известието на Комисията и са в т.нар. „режим непомощ“, което не предполага съответствие с изискванията на Регламент № 651/2014.

Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите можете да видите ТУК.

Мотиви към Закон за изменение и допълнение на ЗНИ можете да видите ТУК.

Предварителна частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“, МС можете да видите ТУК.

 

Коментари по публикуваните документи могат да се изпращат до 14.01.2024 г. на следния e-mail адрес: r.tueva@mig.government.bg.