Заседания на КН на ПНИИДИТ

07.06.2024 - Взети решения на Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ
07.06.2024 г.
Взети решения на Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027

Във връзка с проведеното на 22 май 2024 г. Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) и на основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган на ПНИИДИТ публикува следната информация:

23.05.2024 - Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ
23.05.2024 г.
Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027

На 22 май 2024 г., в гр. София, в сградата на Института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ).

Управляващият орган на ПНИИДИТ предоставя за информация презентациите от заседанието:

22.11.2023 - Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ
22.11.2023 г.
Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027

На 17 ноември 2023 г. се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ). На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление Управляващият орган на програмата публикува следната информация:

1. Презентация на изменената Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на ПНИИДИТ 2021-2027, проект на ИГРП за 2024 г. и Индикативен план за оценка на ПНИИДИТ 2021-2027;

2. Презентация на Стратегическа оценка на системите за трансфер на технологии (ТТ) и защита на интелектуална собственост на България, Хърватия и Румъния и препоръки за тяхното усъвършенстване;

3. Презентация на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за конкурентен подбор „Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии“;

4. Презентация на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за конкурентен подбор „Малки иновативни грантове (ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП)“;

5. Презентация на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне „Участие на български организации в институционализирани европейски партньорства“;

6. Презентация на текущия напредък в изпълнението на ПНИИДИТ;

7. Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 на ПНИИДИТ 2021-2027;

8. Индикативна годишна работна програма за 2024 на ПНИИДИТ 2021-2027;

9. Индикативен план за оценка на програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021 2027 г.;

10. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Участие на български организации в институционализирани европейски партньорства“;

11. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии“;

12. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Малки иновативни грантове (ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП)“;

13. Окончателен протокол от проведеното трето официално заседание на КН на ПНИИДИТ.

 

11.07.2023 - Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ
11.07.2023
Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027

На 11 юли 2023 г. чрез видео-конферентна връзка се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027. На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган на програмата публикува следната информация:
1. Окончателен протокол от проведеното заседание;

2. Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПНИИДИТ 2021-2027 г.;

3. Годишен план за действие за 2023 г. на ПНИИДИТ 2021-2027 г., в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2021-2027;

4. Национална комуникационна стратегия 2021-2027

5. Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на конкретни бенефициенти „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“;

6. Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на конкретни бенефициенти „Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука“;

7. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Допълващо финансиране за подкрепа участието на България в европейско партньорство „Чист водород“ за изграждане на водородна долина“;

8. Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните“ (d1);

9. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление“ (d7);

10. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане, укрепване и развитие на капацитет и повишаване на осведомеността и популяризиране на възможностите в областта на данните“ (d2-7);

11. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност“ (CS1);

12. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на централните компоненти на националната система за киберсигурност“ (CS1);

13. Методология и критерии за подбор на операция „Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях“ (CS3), представени за информация на I-во официално заседание на КН на ПНИИДИТ;

14. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I“ (CS5);

15. Презентации от Второто официално заседание на КН на ПНИИДИТ;

16 Коментарна таблица с отразени получени бележки и становища по изпратените преди заседанието на КН на ПНИИДИТ документи, които са разгледани на Второто официално заседание.

13.03.2023 - Първо официално заседание на КН на ПНИИДИТ
13.03.2023
Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

2,1 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в сътрудничеството между научните организации и компаниите

На 13 март 2023 г. се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), която беше одобрена от Европейската комисия в края на миналата година. Чрез нея научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти и да създават и внедряват иновации с европейско финансиране.

В следващите седем години в сътрудничеството между научните организации и компаниите ще бъдат инвестирани 2,1 млрд. лв. Целта е модерните решения и цифровите технологии да навлязат по-бързо в индустрията и обществото, както и да се постигне по-голяма конкурентоспособност на икономиката.

В рамките на комитета беше съгласувана Индикативната годишна работна програма с предвидените за 2023 г. процедури по ПНИИДИТ. Членовете на комитета обсъдиха и одобриха методологията и критериите на процедурата за допълващо финансиране на избрани от ЕК Европейски цифрови и иновационни хъбове (ЕЦИХ), както и за финансиране на проекти, успешно преминали процедура по селекция на ЕК по програма „Цифрова Европа“ и получили „Печат за високи постижения“. Ръководството на ГД ЕФК, Управляващ орган на ПНИИДИТ, представи и финансовите инструменти по програмата за периода 2021-2027 г. Комитетът за наблюдение одобри критерии и методология на процедури по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“, които са основополагащи за изпълнението на всички дейности в областта на управлението, основано на данните.

Комитетът за наблюдение на ПНИИДИТ е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата. Той е създаден на основание чл. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. Сред функциите, с които е натоварен комитетът, са да разглежда и одобрява методология и критерии за подбор на операции, да разглежда и одобрява годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението на ПНИИДИТ; да разглежда информация за финансовото управление и изпълнение на програмата, включително за сертифицираните разходи, да разглежда и одобрява предложения за изменения на програмата и други.

В състава на Комитета за наблюдение са включени представители на министерства, държавни агенции, областни и общински администрации и на социално-икономическите партньори, на Европейската комисия, Сертифициращия орган, Одитния орган и др. Съставът на Комитета се определя със заповед на министъра на иновациите и растежа.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване