Заседания на КН на ПНИИДИТ

Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027
22.11.2023 г.
Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027

На 17 ноември 2023 г. се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ). На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление Управляващият орган на програмата публикува следната информация:

1. Презентация на изменената Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на ПНИИДИТ 2021-2027, проект на ИГРП за 2024 г. и Индикативен план за оценка на ПНИИДИТ 2021-2027;

2. Презентация на Стратегическа оценка на системите за трансфер на технологии (ТТ) и защита на интелектуална собственост на България, Хърватия и Румъния и препоръки за тяхното усъвършенстване;

3. Презентация на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за конкурентен подбор „Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии“;

4. Презентация на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за конкурентен подбор „Малки иновативни грантове (ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП)“;

5. Презентация на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне „Участие на български организации в институционализирани европейски партньорства“;

6. Презентация на текущия напредък в изпълнението на ПНИИДИТ;

7. Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 на ПНИИДИТ 2021-2027;

8. Индикативна годишна работна програма за 2024 на ПНИИДИТ 2021-2027;

9. Индикативен план за оценка на програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021 2027 г.;

10. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Участие на български организации в институционализирани европейски партньорства“;

11. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии“;

12. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Малки иновативни грантове (ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП)“;

13. Окончателен протокол от проведеното трето официално заседание на КН на ПНИИДИТ.

 

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027
11.07.2023
Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027

На 11 юли 2023 г. чрез видео-конферентна връзка се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027. На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган на програмата публикува следната информация:
1. Окончателен протокол от проведеното заседание;

2. Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПНИИДИТ 2021-2027 г.;

3. Годишен план за действие за 2023 г. на ПНИИДИТ 2021-2027 г., в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2021-2027;

4. Национална комуникационна стратегия 2021-2027

5. Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на конкретни бенефициенти „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“;

6. Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на конкретни бенефициенти „Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука“;

7. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Допълващо финансиране за подкрепа участието на България в европейско партньорство „Чист водород“ за изграждане на водородна долина“;

8. Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните“ (d1);

9. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление“ (d7);

10. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане, укрепване и развитие на капацитет и повишаване на осведомеността и популяризиране на възможностите в областта на данните“ (d2-7);

11. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност“ (CS1);

12. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на централните компоненти на националната система за киберсигурност“ (CS1);

13. Методология и критерии за подбор на операция „Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях“ (CS3), представени за информация на I-во официално заседание на КН на ПНИИДИТ;

14. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I“ (CS5);

15. Презентации от Второто официално заседание на КН на ПНИИДИТ;

16 Коментарна таблица с отразени получени бележки и становища по изпратените преди заседанието на КН на ПНИИДИТ документи, които са разгледани на Второто официално заседание.

13.03.2023 Първо присъствено заседание на КН на ПНИИДИТ
13.03.2023
Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

2,1 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в сътрудничеството между научните организации и компаниите

На 13 март 2023 г. се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), която беше одобрена от Европейската комисия в края на миналата година. Чрез нея научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти и да създават и внедряват иновации с европейско финансиране.

В следващите седем години в сътрудничеството между научните организации и компаниите ще бъдат инвестирани 2,1 млрд. лв. Целта е модерните решения и цифровите технологии да навлязат по-бързо в индустрията и обществото, както и да се постигне по-голяма конкурентоспособност на икономиката.

В рамките на комитета беше съгласувана Индикативната годишна работна програма с предвидените за 2023 г. процедури по ПНИИДИТ. Членовете на комитета обсъдиха и одобриха методологията и критериите на процедурата за допълващо финансиране на избрани от ЕК Европейски цифрови и иновационни хъбове (ЕЦИХ), както и за финансиране на проекти, успешно преминали процедура по селекция на ЕК по програма „Цифрова Европа“ и получили „Печат за високи постижения“. Ръководството на ГД ЕФК, Управляващ орган на ПНИИДИТ, представи и финансовите инструменти по програмата за периода 2021-2027 г. Комитетът за наблюдение одобри критерии и методология на процедури по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“, които са основополагащи за изпълнението на всички дейности в областта на управлението, основано на данните.

Комитетът за наблюдение на ПНИИДИТ е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата. Той е създаден на основание чл. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. Сред функциите, с които е натоварен комитетът, са да разглежда и одобрява методология и критерии за подбор на операции, да разглежда и одобрява годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението на ПНИИДИТ; да разглежда информация за финансовото управление и изпълнение на програмата, включително за сертифицираните разходи, да разглежда и одобрява предложения за изменения на програмата и други.

В състава на Комитета за наблюдение са включени представители на министерства, държавни агенции, областни и общински администрации и на социално-икономическите партньори, на Европейската комисия, Сертифициращия орган, Одитния орган и др. Съставът на Комитета се определя със заповед на министъра на иновациите и растежа.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване