BG16RFPR001-1.003 Внедряване на иновации в предприятията

28.07.2023 - Обществено обсъждане
28.07.2023
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  2021-2027 (ПКИП).

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 293,4 млн. лева. Съфинансирането е от 20% до 45% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Процедурата е насочена към микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация от различни икономически сектори, желаещи да внедрят иновация, попадаща в обхвата на една от подобластите, дефинирани в рамките на петте тематични области на ИСИС 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: микропредприятията ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 200 000 лева, малките – до 500 000 лева, а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация – до 800 000 лева.

Със средствата по процедурата ще се финансира внедряване в предприятията на продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите (насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги), посредством придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, както и получаване на консултантски и помощни услуги в подкрепа на внедряваните иновации като защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, осигуряване на услуги от лаборатории и др. По процедурата ще е допустимо в рамките на задължителната за внедряване продуктова иновация или иновация в бизнес процесите да се внедрява и иновация в допълващи бизнес процеси, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в ИСУН.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 08.08.2023 г. (включително) единствено в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/InfoPublicDiscussion/4a502f48-316b-488d-93cc-bb014709ad81

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване