BG16RFPR001-1.003 Внедряване на иновации в предприятията

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
15.07.2024 - Напредък в оценката по процедура Внедряване на иновации
15.07.2024
НАПРЕДЪК В ОЦЕНКАТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Относно резултатите по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

С настоящото информираме заинтересованите страни, че оценката на постъпилите и включени в създадената оценителна сесия по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ 669 проектни предложения, все още не е приключила.

Условията за кандидатстване по процедурата предвиждат за част от критериите, включително тези свързани с внедряваната по проекта иновация, да бъдат предоставени становища от независими оценители, които притежават експертиза в съответната област. Към настоящия момент предстои включените в оценителния процес независими оценители от списъка на лицата, избрани след провеждане на Централизиран конкурс от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, да финализират своите становища. Това ще позволи на оценителната комисия да приключи с оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения и да пристъпи към извършването на техническата им и финансова оценка.

До началото на месец септември Управляващият орган ще обяви резултатите и класирането по процедурата.

 

26.03.2024 - Таблица за направените предложения и коментари
25.01.2024 - Изменен пакет документи
25.01.2024
УО на ПКИП съобщава, че e извършено изменение в пакета документи по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ и е удължен срокът за кандидатстване

Министерство на иновациите и растежа СЪОБЩАВА, че във връзка с приемането на Регламент 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (заменящ Регламент № 1407/2013 на Комисията) извърши изменение в пакета документи по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ с цел привеждането му в съответствие с новите нормативни изисквания.

С цел осигуряване на възможност на потенциалните кандидати да се запознаят с промените в документацията, произтичащи от новия регламент, крайният срок за подаване на проектните предложения по мярката през системата ИСУН е удължен до 16:30 часа на 15.02.2024 г.

Основните промени, произтичащи от влизането в сила на новия регламент, са свързани с повишаване тавана на минималните помощи (de minimis) от 200 000 евро на 300 000 евро за „едно и също предприятие“ за предходните три години. Потенциалните кандидати следва да имат предвид, че по отношение на документите, които се подават на етап кандидатстване, е извършена корекция в образеца на Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение 3) и приложения 3.1 и 3.2 към нея.

По отношение на кандидатите, които вече са започнали да попълват формуляра за кандидатстване, изменената е-Декларация за държавни/минимални помощи ще бъде видима след достъпване на формуляра през бутон за "Редакция" в ИСУН.

Измененият пакет се публикува на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, както и в ИСУН, в раздела на процедурата.

22.01.2024 - Новина удължен срок за кандидатстване
22.01.2024
Удължаване на крайния срок за кандидатстване по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Министерство на иновациите и растежа СЪОБЩАВА, че във връзка с приемането на Регламент 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (заменящ Регламент № 1407/2013 на Комисията), предстои да се извърши изменение в пакета документи по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ с цел привеждането му в съответствие с новите нормативни изисквания.

С цел осигуряване на възможност на потенциалните кандидати да се запознаят с промените, произтичащи от новия регламент, се предвижда да се удължи крайният срок за подаване чрез ИСУН на проектни предложения по мярката до 16:30 часа на 15.02.2024 г.

Основните промени, произтичащи от влизането в сила на новия регламент, са свързани с повишаване тавана на минималните помощи (de minimis) от 200 000 евро на 300 000 евро за „едно и също предприятие“ за период от три години и ще бъдат отразени в изменения пакет документи (вкл. и в образеца на Декларацията за държавни/минимални помощи и приложенията към нея), който предстои да бъде публикуван.

Новите промени създават възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване като позволяват на кандидатите да заявяват по-висок размер на подкрепата под режим de minimis.

Измененият пакет документи ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, както и в ИСУН, в раздела на процедурата.

02.01.2024 - Новина Инфо ден
02.01.2024
Oнлайн информационен ден за представяне на процедура BG16RFPR001-1.003 "Внедряване на иновации в предприятията"

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа организира онлайн информационен ден процедура BG16RFPR001-1.003 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”. Той ще се проведе на 09 януари 2024 г., от 10,00 ч. до 12,30 ч.

Желаещите да участват трябва да направят предварителна регистрация на: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=262149937165, след което всеки от тях ще получи на пощата си линк за достъп.

В рамките на месец експертите на Главната дирекция проведоха последователно срещи с бизнеса в градовете Враца, Видин, Добрич, Шумен и Варна. На тях бяха разяснени както условията за кандидатстване, така и допустимите разходи по процедурата. Тя е отворена за кандидатстване до 16,30 ч. на 31 януари 2024 г. Документите се подават изцяло електронно в ИСУН 2020 (http://bit.ly/47mZt0N).

Общият бюджет е 293,4 млн. лева. Минималният размер на БФП по индивидуалните проекти е 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: микро- и малките предприятия могат да кандидатстват за БФП до 500 000 лева, а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация – до 800 000 лева. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Онлайн информационният ден е добра възможност за фирмите, които не са взели участие в предходните срещи с експертите на ГД ЕФК, да зададат въпросите си и да получат съвети за кандидатстването.

Презентация

02.11.2023 - Новина обявяване процедура
02.11.2023
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г. (ПКИП).

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

Процедурата е насочена към микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация от различни икономически сектори, желаещи да внедрят иновация, попадаща в обхвата на една от подобластите на петте тематични области на ИСИС 2021-2027 – „Информатика и ИКТ”, „Мехатроника и микроелектроника”, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии” и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Общият бюджет на процедурата е 293,4 млн. лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: микро- и малките предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 500 000 лева, а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализациядо 800 000 лева. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Със средства по процедурата ще се финансира внедряването в предприятията на продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите (насочени към производството на стоки и предоставянето на услуги) чрез придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, както и ползване на консултантски и помощни услуги в подкрепа на внедряваните иновации като защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027), единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/4a502f48-316b-488d-93cc-bb014709ad81

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 31.01.2024 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 (три) седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” (на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/4a502f48-316b-488d-93cc-bb014709ad81).

Отговорите на въпросите на кандидатите ще се публикуват на интернет страницата на МИР (на адрес - https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/proczeduri-po-pkip/bg16rfpr001-1-003-vnedryavane-na-inovaczii-v-predpriyatiyata/ ), както и в ИСУН, в раздела на процедурата, в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

14.11.2023 - Въпроси и отговори
28.07.2023 - Обществено обсъждане
28.07.2023
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  2021-2027 (ПКИП).

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 293,4 млн. лева. Съфинансирането е от 20% до 45% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

Процедурата е насочена към микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация от различни икономически сектори, желаещи да внедрят иновация, попадаща в обхвата на една от подобластите, дефинирани в рамките на петте тематични области на ИСИС 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: микропредприятията ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 200 000 лева, малките – до 500 000 лева, а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация – до 800 000 лева.

Със средствата по процедурата ще се финансира внедряване в предприятията на продуктови иновации (стоки или услуги) или иновации в бизнес процесите (насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги), посредством придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, както и получаване на консултантски и помощни услуги в подкрепа на внедряваните иновации като защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, осигуряване на услуги от лаборатории и др. По процедурата ще е допустимо в рамките на задължителната за внедряване продуктова иновация или иновация в бизнес процесите да се внедрява и иновация в допълващи бизнес процеси, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в ИСУН.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 08.08.2023 г. (включително) единствено в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/InfoPublicDiscussion/4a502f48-316b-488d-93cc-bb014709ad81

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване