Състав и вътрешни правила на КН

09.05.2024 - Поименен състав на КН на ПКИП
01.11.2023 - Поименен състав на КН на ПКИП
10.05.2023 - Декларация за информираност, липса на конфликт на интереси и безпристрастност
10.05.2023
Декларация за информираност, липса на конфликт на интереси и безпристрастност
10.05.2023 - Поименен състав на КН на ПКИП
03.01.2023 - Поименен състав на КН на ПКИП
07.12.2022 - Допълнение към списъка на отхвърлените кандидати
02.12.2022 - ПОВТОРНА ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ
02.12.2022
ПОВТОРНА ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021-2027

Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (Механизма), отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:
• Научните изследвания и иновации
• Развитието на информационни и комуникационни технологии
• Енергийната и ресурсната ефективност и кръговата икономика

1. В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на електронен адрес docs@mig.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.
2. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
3. Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.
4. Към заявлението се прилагат документите по чл. 4, ал. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

15.11.2022 - СЪОБЩЕНИЕ по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на МС
15.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.

Списък на допуснатите кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 3, т. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г., които отговарят на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на ПКИП

Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на електронен адрес docs@mig.government.bg за излъчения общ представител за основен член и до трима представители за резервни членове от страна на всяка една от групите/сферите на дейност съгласно чл. 13, ал. 3, т. 11 от РМС № 302/2022 г. Уведомлението следва да бъде придружено от доказателства за общото им одобрение.

Съгласно т. 6 от Раздел ΙΙ на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от ПМС № 302 от 2022 г., юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност следва да определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус, следва да проведат жребий.

В рамките на същия срок следва да се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по отношение на представителите (определените основен член и до трима резервни членове), както следва:

 • Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
 • Да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
 • Да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от поканените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Към пакета документи следва да се приложи и декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4 от поканата от всеки от номинираните представители за основен и резервни членове.

До предоставянето на документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г., съответният основен член или резервен член не може да се включи поименно в заповедта за определяне на състава на Комитета за наблюдение на програмата и не може да участва в заседанията и вземането на решения.

Списък на отхвърлените кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 3, т. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г.

 

15.11.2023 - СЪОБЩЕНИЕ по чл. 5, ал. 1 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел
15.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 5, ал. 1 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за наблюдател и негов заместник, както следва:

Списък на допуснатите кандидати - юридически лица с нестопанска цел по чл. 13, ал. 9, т. 9 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г., които отговарят на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма

Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на електронен адрес docs@mig.government.bg за излъчения общ представител за наблюдател и негов заместник от страна на групата със сфера на дейност „Насърчаване на икономическото развитие и предприемаческата екосистема“. Уведомлението следва да бъде придружено от доказателства за общото им одобрение.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Механизма за избор, юридическите лица следва да определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус, следва да проведат жребий.

В рамките на същия срок следва да се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 2, ал. 2 от Механизма по отношение на излъчения представител и неговия заместник, както следва:

 • Да не са осъждани за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
 • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, в сферата на дейност по чл. 1 от Механизма на лицата, за чиито представители са номинирани;
 • Да работят на трудов или граждански договор за някой от допуснатите кандидати или да участват в управлението му.

Към пакета документи следва да се приложи и декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4 от Механизма от излъчения представител и от неговия заместник.

До представяне на документите по чл. 5, ал. 2 от Механизма съответният наблюдател или неговия заместник не се включва поименно в заповедта по чл. 13, ал. 8 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2022 г.) и не може да участва в заседанията на комитета за наблюдение.

Списък на отхвърлените кандидати - юридически лица с нестопанска цел по чл. 13, ал. 9, т. 9 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г.

18.10.2022 - Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност
18.10.2022
Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП),  в изпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 11 от Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 04.10.2022 г.) (ПМС № 302 от 2022 г.), отправя покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на ПКИП:

 • Организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
 • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
 1. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи следва да отговарят на следните общи критерии, определени в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 2022 г., както следва:
 • Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най- малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
 • Да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по- малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
 • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики;
 • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да не членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.
 1. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по- горе групи, може да подаде писмено заявление на електронен адрес docs@mig.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.
 2. Писменото заявление по т. 2 от поканата се представя по приложения образец, съгласно Приложение № 1 към настоящата покана.
 3. Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност може да подаде само едно заявление за участие в избора.
 4. Към заявлението следва да се приложат следните документи:
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд, когато юридическото лице не е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по образец – Приложение № 2, както и документи, доказващи изпълнението им;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2 - Приложение № 3 към настоящата покана.
 1. В срок до 10 работни дни след изтичане на срока по т. 2 юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са подали заявление в срок и отговарят на общите критерии по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 2022 г. (посочени и в т. 1 от настоящата покана), ще бъдат уведомени и поканени да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове. Съгласно т. 6 от Раздел ΙΙ на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от ПМС № 302 от 2022 г., юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност следва да определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус, следва да проведат жребий.
 2. В срок до 10 работни дни от получаването на поканата, лицата по т. 6 следва писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение. В същия срок се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по отношение на представителите (определените основен член и до трима резервни членове), както следва:
 • Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
 • Да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
 • Да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от поканените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
 1. Към пакета документи се прилага декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4 към настоящата покана.
 2. До предоставянето на документите по т. 7 и 8 съответният основен член или резервен член не може да се включи поименно в заповедта за определяне на състава на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение на програмата.
18.10.2022 - Покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници
18.10.2022
Покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници, които да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (Механизма), отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

 • Научните изследвания и иновации
 • Развитието на информационни и комуникационни технологии
 • Насърчаването на икономическото развитие и предприемаческата екосистема
 • Енергийната и ресурсната ефективност и кръговата икономика
 1. В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на електронен адрес docs@mig.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.
 2. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
 3. Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.
 4. Към заявлението се прилагат документите  по чл. 4, ал. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване