Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
13.02.2024 - Списък с операции
13.02.2024
ГД ЕФК, в качеството си на структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува списък на сключени договори за финансиране с крайните получатели по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

На 12.02.2024 г. беше сключен 1 брой договор за финансиране с крайните получатели, подали предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  282 747,40 лева.

До момента по процедура за подбор BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” са сключени 383 броя договори за финансиране, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 106 942 698,10 лв.

Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува Списък на операциите“.

23.01.2024 - Заповед за изменение
21.12.2023 - Списък с операции
21.12.2023
ГД ЕФК, в качеството си на структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува списък на сключени договори за финансиране с крайните получатели по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

На 20.12.2023 г. бяха сключени 36 броя договори за финансиране с крайните получатели, подали предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 14 972 308,58 лева.
До момента по процедура за подбор BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” са сключени 382 броя договори за финансиране, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 106 659 950,70 лв.
Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

20.12.2023 - Списък с операции
20.12.2023
ГД ЕФК, в качеството си на структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува списък на сключени договори за финансиране с крайните получатели по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

В периода от 28.11.2023 г. до 12.12.2023 г. бяха сключени 84 броя договори за финансиране с крайните получатели, подали предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 24 413 954,38 лева.
До момента по процедура за подбор BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” са сключени 346 броя договори за финансиране, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 91 687 642,12 лв.
Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

21.11.2023 - Списък с операции
21.11.2023
ГД ЕФК, в качеството си на структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува списък на сключени договори за финансиране с крайните получатели по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

В периода от 01.11.2023 г. до 21.11.2023 г. бяха сключени 262 броя договори за финансиране с крайните получатели, подали предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 67,273,687.74 лева. Процедурата се изпълнява като част от инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува „Списък на операциите“.

04.10.2023 - Таблица за направени предложения
31.08.2023 - Списъци с отхвърлени и допуснати до кандидастване
31.08.2023
ГД ЕФК, в качеството си на СНД по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от НПВУ на Република България, публикува Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Във връзка с приключилата работа на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува:

Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, подредени по реда на тяхното класиране и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тях;

От включените в оценка 527 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 421 броя кандидати.

За изпълнението на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции на крайни получатели е предвидено главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България да предостави средства от Механизма в размер на 118 552 824.00 лв.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

По отношение на кандидатите с предложения за изпълнение на инвестиции, които са предложени за отхвърляне ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на средства от Механизма.

27.04.2023 - Презентация от онлайн информационни дни за ВЕИ
26.04.2023 - Онлайн информационен ден
26.04.2023
Онлайн информационен ден за мярката за ВЕИ ще се проведе на 27 април

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа организира онлайн информационен ден за процедурата от Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на ВЕИ системи за бизнеса в комбинация с батерии за съхранение на енергия. Той ще се проведе на 27 април от 10 ч. до 12,30 ч.

Желаещите да участват трябва да направят предварителна регистрация на: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=282465937165, след което всеки от тях ще получи на пощата си линк за достъп.

В рамките на месец експертите на Главната дирекция проведоха последователно срещи с бизнеса в Пловдив, Русе, Варна, Бургас и София. На тях бяха разяснени както условията за кандидатстване, така и допустимите разходи по процедурата. Тя е отворена за кандидатстване до 16,30 ч. на 15 май 2023 г. Документите се подават изцяло електронно в ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t). Бюджетът е 200 млн. лв., като компаниите могат да получат между 75 000 лв. и 1 млн. лв. безвъзмездна помощ за изграждане на фотоволтаици и батерии.

Онлайн информационният ден е добра възможност за фирмите, които не са взели участие в предходните срещи с експертите на ГД ЕФК, да зададат въпросите си и да получат съвети за кандидатстването. На тяхно разположение е и клип с инструкции и обяснение на всички стъпки за попълване на формулярите - https://www.youtube.com/watch?v=Q881FGFVaCo.

06.04.2023 - Видеоуказания за попълване на електонен формуляр
06.04.2023 - Среща в София
05.04.2023
В гр. София ще се проведе информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

На 6 април 2023 г., от 10.00 часа, в зала „Марин Дринов“, в сградата на БАН на ул. „15-ноември“ №1 (пл. „Народно събрание“), гр. София, ще се проведе информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по НПВУ.

След като процедурата беше открита за кандидатстване, експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, към Министерство на иновациите и растежа, представиха пред заинтересованите страни в градовете Пловдив, Варна, Русе и Бургас възможностите на фирмите да изградят собствени фотоволтаични системи и да ги финансират с пари от Плана за възстановяване.

Мярката е насочена към микро-, малки и средни предприятия, както и към големи дружества с до 3000 служители. Компаниите могат да заявят подкрепа от 75 000 лв. до 1 млн. лв., а общият бюджет е 200 млн. лв.

Кандидатстването ще продължи още близо 2 месеца, като крайният срок е 16,30 ч. на 15 май 2023 г. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t)

30.03.2023 - Среща в Бургас
28.03.2023
Директорът на ГД ЕФК, Илияна Илиева, ще представи възможностите за подкрепа на бизнеса в гр. Бургас

На 30 март 2023 г., четвъртък, от 11.00 ч., в Областна администрация Бургас в Конферентна зала на ет.2, директорът на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа, Илияна Илиева, ще представи възможностите за подкрепа на бизнеса със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и програмите "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация".
Акцент на срещата ще бъде процедурата за изграждане на собствени ВЕИ системи за бизнеса в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия. Илияна Илиева ще анонсира и предстоящите мерки за насърчаване на прехода към кръгова икономика, подкрепа на фирми с "Печат за високи постижения" от ЕК, за разработване и внедряване на иновации, за подкрепа на семейни предприятия и такива от творческите индустрии и занаятите и др.

15.03.2023 - Инфодни по процедурата
15.03.2023
Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по НПВУ

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД) за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), организира информационна кампания за представяне на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по НПВУ.

Кампанията ще се проведе в периода от 21 март 2023 г. до 29 март 2023 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Пловдив, Варна и Русе.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

• Пловдив - 21 март 2023 г. (вторник), в голяма конферентна зала в ДК „Борис Христов„, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.)

• Русе – 28 март 2023 г. (вторник), в зала на Областна управа Русе, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

• Варна – 29 март 2023 г. (сряда), в зала на Областна управа Варна, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

Допълнителна информация относно процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” можете да намерите на настоящата страница.

28.02.2023 - Въпроси и отговори
28.02.2023
Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”
14.02.2023 - Обявяване процедура
14.02.2023
МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Общият бюджет по процедурата е 200 000 000 лв.

Допустимите кандидати са микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Допустими са предприятия, осъществяващи дейности в областта на индустрията и услугите.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е 75 000 лв., а максималният e 1 000 000 лв.

Максималният % на помощта е от 35% до 50% в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на инвестицията.

По процедурата е предвидено изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.05.2023 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://mig.gov.bg/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

12.12.2022 - Oбществено обсъждане
12.12.2022
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични системи) до 1 MW за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 200 000 000 лева (‭102 258 376.24 евро) ‬‬от Европейския съюз – NextGenerationEU.‬‬

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.

Процедурата е насочена е към микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители). Те могат да са от всички сектори на българската икономика с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и част от „Преработваща промишленост“ (част от „Производство на хранителни продукти” и „Производство на напитки”).

Съфинансирането ще е 35-50% в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 12.01.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване