Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027

Секция с линкове към подстраници
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПНИИДИТ ОДОБРИ 9 НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА 2023
11.07.2023
Комитетът за наблюдение на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) одобри 9 нови процедури за 2023 г.

До края на 2023 г. по ПНИИДИТ ще бъдат отворени процедура за над 500 млн. лв. за устойчивото развитие на националната иновационна екосистема. От тях 336 млн. лв. са за подкрепа на Центровете за върхови постижения и компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., две инфраструктури от Националната пътна карта за научна инфраструктура или техни обединения и за развитие на Лабораторен комплекс към научно-технологичен парк „София Тех Парк“. Тази дейност ще се изпълнява от Изпълнителната агенция „Програма за образование“ в качеството й на междинно звено по Програмата.

Комитетът за наблюдение (КН) одобри процедура за развитието на платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса. За целта ще бъдат надградени регистрите на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. Платформата ще предоставя информация в систематизиран и общодостъпен вид относно експертизата, услугите и инфраструктурата, предоставяни от участващите в инициативата научни инфраструктури, както и техните резултати от успешно реализирани партньорства в рамките на програмата. Включително ще позволява представянето в свободен достъп на постигнати резултати от научна дейност. Малките и средни предприятия ще могат свободно да използват платформата, за да открият подходящите специалисти, услуги и съоръжения за провеждане на високотехнологични научни изследвания, необходими за реализиране на иновационния им проект, или за получаване на високоспециализирана услуга.

С други 16 млн. лв. ще бъде подкрепено създаването на първата за България малка водородна долина в Стара Загора. Инициативата се реализира със средства по ПНИИДИТ, с финансовата подкрепата на съвместното европейското партньорство „Чист водород“ и с частни инвестиции. Изграждането на водородна долина е ключово и ще демонстрира широк спектър от приложения, при които водородът може да подобри качеството на живот на гражданите, да е фактор за намаляване на емисиите на CO2, които замърсяват въздуха, да защити бизнес модел, при който зеленият водород има конкурентна цена. Изпълнението на проекта ще има ролята на трамплин - ще ни позиционира на европейската и световна карта на водородните долини и ще подпомогне реализиране на мащабни инвестиционни проекти.

КН на ПНИИДИТ одобри дейности за близо 65 млн. лв. за изграждането на стратегическа рамка за управление и оперативна съвместимост на данните и за изграждане на различните компоненти на националната система за киберсигурност.

Първоначална новина
06.12.2022
ЕК одобри Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за над 2 млрд. лв.

Научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти и да създават и внедряват иновации с европейско финансиране. Това ще става с подкрепата на новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), която беше одобрена вчера от Европейската комисия. В следващите седем години в сътрудничеството между научните организации и компаниите ще бъдат инвестирани 2 138 594 709 лв. (1 093 446 113 евро). Целта е модерните решения и цифровите технологии да навлязат по-бързо в индустрията и в обществото, както и да се постигне по-голяма конкурентоспособност на икономиката.

Изпълнението на програмата ще стартира през 2023 г. Тя има два основни приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“. Заложените средства по първия са близо 1,5 млрд. лв. По него ще бъдат развивани центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени в предходния програмен период с пари от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Научната експертиза и инфраструктура ще спомагат за решаване на конкретни задачи и проблеми на бизнеса и ще се използват при общи програми в приоритетни направления като зелени и дигитални технологии, високопроизводителни изчисления, микроелектроника, водород, възобновяема енергия и др. Разработките ще бъдат подпомогнати с 550 млн. лв. по различни грантови схеми.

С 400 млн. лв. ще бъдат финансирани 12 европейски цифрови и иновационни хъбове и съществуващите регионални иновационни клъстери. Те ще подпомагат връзката на фирми от различни сектори и региони с най-близките специализирани научни организации, но и ще предоставят специфични услуги на МСП. Ще се осигурят 62 млн. лв. за краткосрочни обмени на служители в научни организации и на учени в реална бизнес среда, както и за допълнителна квалификация на работниците в областите на интелигентна специализация. От 2024 г. по Програмата ще се финансират проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по програма „Хоризонт Европа“ на ЕК. Дотогава подкрепата ще се гарантира от Националния план за възстановяване и устойчивост, като първата такава процедура беше обявена за обществено обсъждане и се очаква кандидатстването по нея да бъде отворено преди Нова година.

Вторият приоритет на новата ПНИИДИТ е с бюджет 650 млн. лв. Чрез изпълнението на дейностите по него ще се реализира управление, базирано на данни, ще се внедряват решения за обработката им и извличане на знание, както и на модели, продукти и услуги чрез нови технологии и изкуствен интелект в публичния сектор. Ще бъде доизградена националната екосистема за киберсигурност, като по този начин ще се подобри капацитетът на страната ни в тази област. Това ще позволи на различните обществени институции да се адаптират към рисковете, заплахите и постоянно променящата се среда.

Линк към Програмата

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване