Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Секция с линкове към подстраници
30.01.2023 - Списък на допуснатите кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13
30.01.2023
СЪОБЩЕНИЕ по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.

Списък на допуснатите кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 3, т. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г., които отговарят на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ

Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на електронен адрес docs@mig.government.bg за излъчения общ представител за основен член и до трима представители за резервни членове от страна на всяка една от групите/сферите на дейност съгласно чл. 13, ал. 3, т. 11 от РМС № 302/2022 г. Уведомлението следва да бъде придружено от доказателства за общото им одобрение.

Съгласно т. 6 от Раздел ΙΙ на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от ПМС № 302 от 2022 г., юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност следва да определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус, следва да проведат жребий.

В рамките на същия срок следва да се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по отношение на представителите (определените основен член и до трима резервни членове), както следва:

- Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
- Да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
- Да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
- Да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от поканените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Към пакета документи следва да се приложи и декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4 от поканата от всеки от номинираните представители за основен и резервни членове.
До предоставянето на документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г., съответният основен член или резервен член не може да се включи поименно в заповедта за определяне на състава на Комитета за наблюдение на програмата и не може да участва в заседанията и вземането на решения.

25.01.2023 - ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
25.01.2023
ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 2021-2027 Г.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), в изпълнение на чл. 13, ал. 4, от Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (изм. и доп., ДВ бр. 5 от 17.01.2023 г.) (ПМС № 302 от 2022 г.), отправя покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ:

 • Организации, работещи в сферата на научноизследователската дейност и технологичен трансфер;
 • Организации, работещи в сферата на развитие и утвърждаване на дигитализацията в публичния и частния сектор, разработване на цифрови услуги, продукти и процеси и достъп до обществена информация;
 • Организации, работещи в сферата на развитието на малки и средни предприятия и индустриално развитие;
 1. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи следва да отговарят на следните общи критерии, определени в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 2022 г., както следва:
 • Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най- малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
 • Да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по- малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
 • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики;
 • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да не членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.
 1. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по- горе групи, може да подаде писмено заявление на електронен адрес docs@mig.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.
 2. Писменото заявление по т. 2 от поканата се представя по приложения образец, съгласно Приложение № 1 към настоящата покана.
 3. Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност може да подаде само едно заявление за участие в избора.
 4. Към заявлението следва да се приложат следните документи:
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд, когато юридическото лице не е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по образец – Приложение № 2, както и документи, доказващи изпълнението им;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2 - Приложение № 3 към настоящата покана.
 1. В срок до 10 работни дни след изтичане на срока по т. 2 юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са подали заявление в срок и отговарят на общите критерии по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 2022 г. (посочени и в т. 1 от настоящата покана), ще бъдат уведомени и поканени да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове. Съгласно т. 6 от Раздел ΙΙ на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от ПМС № 302 от 2022 г., юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност следва да определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус, следва да проведат жребий.
 2. В срок до 10 работни дни от получаването на поканата, лицата по т. 6 следва писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение. В същия срок се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по отношение на представителите (определените основен член и до трима резервни членове), както следва:
 • Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
 • Да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
 • Да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от поканените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
 1. Към пакета документи се прилага декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4към настоящата покана.
 2. До предоставянето на документите по т. 7 и 8 съответният основен член или резервен член не може да се включи поименно в заповедта за определяне на състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение на програмата.
 3. Приложение № 1 - Заявление за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.;
 4. Приложение № 2 - Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 302 от 2022 г.
 5. Приложение № 3 – Декларация за обстоятелствата по чл. 15 ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ПМС № 302 от 2022 г.
 6. Приложение № 4 – Декларация за съхраняване и обработване на предоставени лични данни.
23.01.2023 - Списък на допуснатите кандидати
23.01.2023
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 5, ал. 1 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация да интелигентна трансформация“ 2021-2027

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма да излъчат представители от всяка от групите юридически лица с нестопанска цел за наблюдател и негов заместник, както следва:
Списък на допуснатите кандидати - юридически лица с нестопанска цел по чл. 13, ал. 9, т. 9 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г., които отговарят на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация да интелигентна трансформация“ 2021-2027.

Допуснатите кандидати следва в срок до 10 работни дни от публикуването на настоящата покана писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на електронен адрес docs@mig.government.bg за излъчения представител за наблюдател и негов заместник от страна на всяка от следните групи със сфера на дейност „Насърчаване на предприемаческата система “.и „Отворени данни, големи бази данни и киберсигурност“.
В рамките на същия срок следва да се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 2, ал. 2 от Механизма по отношение на излъчения представител и неговия заместник, както следва:
• Да не са осъждани за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
• Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, в сферата на дейност по чл. 1 от Механизма на лицата, за чиито представители са номинирани;
• Да работят на трудов или граждански договор за някой от допуснатите кандидати или да участват в управлението му.
Към пакета документи следва да се приложи и декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4 от Механизма от излъчения представител и от неговия заместник.

До представяне на документите по чл. 5, ал. 2 от Механизма съответният наблюдател или неговия заместник не се включва поименно в заповедта по чл. 13, ал. 8 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2022 г.) и не може да участва в заседанията на комитета за наблюдение.

16.12.2022 - Покана КН
16.12.2022
Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), в изпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 11 от Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 04.10.2022 г.) (ПМС № 302 от 2022 г.), отправя покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ:

 • Организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
 • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
 1. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи следва да отговарят на следните общи критерии, определени в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 2022 г., както следва:
 • Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най- малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
 • Да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по- малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
 • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики;
 • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да не членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.
 1. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по- горе групи, може да подаде писмено заявление на електронен адрес docs@mig.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.
 2. Писменото заявление по т. 2 от поканата се представя по приложения образец, съгласно Приложение № 1 към настоящата покана.
 3. Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност може да подаде само едно заявление за участие в избора.
 4. Към заявлението следва да се приложат следните документи:
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд, когато юридическото лице не е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по образец – Приложение № 2, както и документи, доказващи изпълнението им;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2 - Приложение № 3 към настоящата покана.
 1. В срок до 10 работни дни след изтичане на срока по т. 2 юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са подали заявление в срок и отговарят на общите критерии по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 2022 г. (посочени и в т. 1 от настоящата покана), ще бъдат уведомени и поканени да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове. Съгласно т. 6 от Раздел ΙΙ на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от ПМС № 302 от 2022 г., юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност следва да определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус, следва да проведат жребий.
 2. В срок до 10 работни дни от получаването на поканата, лицата по т. 6 следва писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение. В същия срок се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по отношение на представителите (определените основен член и до трима резервни членове), както следва:
 • Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
 • Да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
 • Да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от поканените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
 1. Към пакета документи се прилага декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4   към настоящата покана.

9. До предоставянето на документите по т. 7 и 8 съответният основен член или резервен член не може да се включи поименно в заповедта за определяне на състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение на програмата.

16.12.2022 - Покана ЮЛНЦ
16.12.2022
Покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници, които да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (Механизма), отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. 
на следните групи юридически лица с нестопанска цел,
работещи в сферите на:

 • Научни изследвания, технологично развитие и иновации
 • Развитие на информационни и комуникационни технологии
 • Насърчаване на предприемаческата екосистема
 • Отворени данни, големи бази данни и киберсигурност

 

 1. В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на електронен адрес docs@mig.government.bg . Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.
 2. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
 3. Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.

4. Към заявлението се прилагат документите  по чл. 4, ал. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Първоначална новина
06.12.2022
ЕК одобри Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за над 2 млрд. лв.

Научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти и да създават и внедряват иновации с европейско финансиране. Това ще става с подкрепата на новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), която беше одобрена вчера от Европейската комисия. В следващите седем години в сътрудничеството между научните организации и компаниите ще бъдат инвестирани 2 138 594 709 лв. (1 093 446 113 евро). Целта е модерните решения и цифровите технологии да навлязат по-бързо в индустрията и в обществото, както и да се постигне по-голяма конкурентоспособност на икономиката.

Изпълнението на програмата ще стартира през 2023 г. Тя има два основни приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“. Заложените средства по първия са близо 1,5 млрд. лв. По него ще бъдат развивани центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени в предходния програмен период с пари от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Научната експертиза и инфраструктура ще спомагат за решаване на конкретни задачи и проблеми на бизнеса и ще се използват при общи програми в приоритетни направления като зелени и дигитални технологии, високопроизводителни изчисления, микроелектроника, водород, възобновяема енергия и др. Разработките ще бъдат подпомогнати с 550 млн. лв. по различни грантови схеми.

С 400 млн. лв. ще бъдат финансирани 12 европейски цифрови и иновационни хъбове и съществуващите регионални иновационни клъстери. Те ще подпомагат връзката на фирми от различни сектори и региони с най-близките специализирани научни организации, но и ще предоставят специфични услуги на МСП. Ще се осигурят 62 млн. лв. за краткосрочни обмени на служители в научни организации и на учени в реална бизнес среда, както и за допълнителна квалификация на работниците в областите на интелигентна специализация. От 2024 г. по Програмата ще се финансират проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по програма „Хоризонт Европа“ на ЕК. Дотогава подкрепата ще се гарантира от Националния план за възстановяване и устойчивост, като първата такава процедура беше обявена за обществено обсъждане и се очаква кандидатстването по нея да бъде отворено преди Нова година.

Вторият приоритет на новата ПНИИДИТ е с бюджет 650 млн. лв. Чрез изпълнението на дейностите по него ще се реализира управление, базирано на данни, ще се внедряват решения за обработката им и извличане на знание, както и на модели, продукти и услуги чрез нови технологии и изкуствен интелект в публичния сектор. Ще бъде доизградена националната екосистема за киберсигурност, като по този начин ще се подобри капацитетът на страната ни в тази област. Това ще позволи на различните обществени институции да се адаптират към рисковете, заплахите и постоянно променящата се среда.

Линк към приложението

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване