Комитет за наблюдение на ПНИИДИТ 2021-2027

13.03.2023 Първо присъствено заседание на КН на ПНИИДИТ
13.03.2023
Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

2,1 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в сътрудничеството между научните организации и компаниите

На 13 март 2023 г. се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), която беше одобрена от Европейската комисия в края на миналата година. Чрез нея научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти и да създават и внедряват иновации с европейско финансиране.

В следващите седем години в сътрудничеството между научните организации и компаниите ще бъдат инвестирани 2,1 млрд. лв. Целта е модерните решения и цифровите технологии да навлязат по-бързо в индустрията и обществото, както и да се постигне по-голяма конкурентоспособност на икономиката.

В рамките на комитета беше съгласувана Индикативната годишна работна програма с предвидените за 2023 г. процедури по ПНИИДИТ. Членовете на комитета обсъдиха и одобриха методологията и критериите на процедурата за допълващо финансиране на избрани от ЕК Европейски цифрови и иновационни хъбове (ЕЦИХ), както и за финансиране на проекти, успешно преминали процедура по селекция на ЕК по програма „Цифрова Европа“ и получили „Печат за високи постижения“. Ръководството на ГД ЕФК, Управляващ орган на ПНИИДИТ, представи и финансовите инструменти по програмата за периода 2021-2027 г. Комитетът за наблюдение одобри критерии и методология на процедури по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“, които са основополагащи за изпълнението на всички дейности в областта на управлението, основано на данните.

Комитетът за наблюдение на ПНИИДИТ е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата. Той е създаден на основание чл. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. Сред функциите, с които е натоварен комитетът, са да разглежда и одобрява методология и критерии за подбор на операции, да разглежда и одобрява годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението на ПНИИДИТ; да разглежда информация за финансовото управление и изпълнение на програмата, включително за сертифицираните разходи, да разглежда и одобрява предложения за изменения на програмата и други.

В състава на Комитета за наблюдение са включени представители на министерства, държавни агенции, областни и общински администрации и на социално-икономическите партньори, на Европейската комисия, Сертифициращия орган, Одитния орган и др. Съставът на Комитета се определя със заповед на министъра на иновациите и растежа.

02.03.2023
СЪОБЩЕНИЕ по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г.

С настоящето уведомление главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.

Списък на допуснатите кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 4 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г., които отговарят на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ

Допуснатите кандидати следва в срок до 7 март 2023 г. писмено да уведомят главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на електронен адрес docs@mig.government.bg за излъчения общ представител за основен член и до трима представители за резервни членове от страна на всяка една от групите/сферите на дейност съгласно поканата за участие.

Уведомлението следва да бъде придружено от доказателства за общото им одобрение. Съгласно т. 6 от Раздел ΙΙ на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от ПМС № 302 от 2022 г., юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност следва да определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус, следва да проведат жребий.

В рамките на същия срок следва да се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г. по отношение на представителите (определените основен член и до трима резервни членове), както следва:

- Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;

- Да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;

- Да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

- Да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от поканените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Към пакета документи следва да се приложи и декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 4 от поканата от всеки от номинираните представители за основен и резервни членове.

До предоставянето на документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г., съответният основен член или резервен член не може да се включи поименно в заповедта за определяне на състава на Комитета за наблюдение на програмата и не може да участва в заседанията и вземането на решения.

Списък на отхвърлените кандидати - юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 13, ал. 3, т. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г.

23.02.2023
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване