Разработване на иновации в предприятията

16.05.2023 - Обявяване за обществено обсъждане
16.05.2023
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 000 000 лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, както и големи предприятия в партньорство с МСП, от различни икономически сектори, желаещи да разработят иновация, попадаща в обхвата на една от подобластите, дефинирани в рамките на петте тематични области на ИСИС 2021-2027, както следва:

-“Информатика и ИКТ”;

-“Мехатроника и микроелектроника”;

-“Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;

-“Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;

-“Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

• Микро предприятия: 250 000 лева

• Малки предприятия: 400 000 лева

• Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектното предложенията чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в ИСУН.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 23.05.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/0a5a4290-5c65-42e6-a86a-9eff0d362875

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване