Разработване на иновации в предприятията

15.05.2024 - Новина подадени предложения и суми до деня
15.05.2024
514 СА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

514 са подадените проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“ по ПКИП. Общата стойност на подадените проектни предложения е 257 555 411,33 лв., като от тях стойността на БФП е 144 283 836,45 лв.
Общият размер на безвъзмездното финансиране е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.
Чрез предоставената финансова подкрепа микро, малките и средни предприятия (МСП), малките дружества със средна пазарна капитализация, както и големите предприятия в партньорство с МСП могат да повишат иновационната си дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).
Крайният срок за кандидатстване изтече в 16:30 часа на 15.05.2024 г.

08.05.2024 - Новина краен срок
08.05.2024
ЕДНА СЕДМИЦА ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА"

Остава една седмица, в която български компании могат да кандидатстват по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв. от програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) по линия на Министерството на иновациите и растежа.

Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 (https://shorturl.at/awTW6) до 16:30 ч. на 15 май 2024 г.

От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация с до 499 служители и големи компании в партньорство с МСП. Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв. Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата.

Проектите на фирмите трябва да са насочени към разработване на иновация, която попада в една от подобластите на някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустимо ще бъде разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области, напр.: машиностроене и уредостроене, изкуствен интелект,  методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български продукти, разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси и др. Подкрепа ще получат иновативни решения на национално и световно ниво, но и такива представляващи новост на ниво предприятие.

Със средства по процедурата ще се финансират дейности по извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.

19.04.2024 - Презентация Инфодни
19.04.2024

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, проведе информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха процедурата пред заинтересованите страни в градовете Враца, Видин, Велико Търново, Русе, Варна, Стара Загора, Бургас и Благоевград.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.

19.03.2024 - Новина Инфодни
19.03.2024
ИНФО КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.001 РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Враца, Видин, Велико Търново, Русе, Варна, Стара Загора и Бургас.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

 • Враца26 март 2024 г., (вторник), в залата на Областна администрация - Враца, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
 • Видин – 27 март 2024 г., (сряда), в залата на Общински съвет – Видин, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
 • Велико Търново – 08 април 2024 г., (понеделник), в залата на Община Велико Търново, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
 • Русе – 09 април 2024 г., (вторник), в зала „Св. Георги“ в сградата на Областна администрация - Русе, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
 • Варна – 10 април 2024 г., (сряда), в сградата на "Юнашки салон" (адрес: бул."Христо Ботев"1), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
 • Стара Загора - 16 април 2024 г., (вторник), в залата на Общински съвет – Стара Загора, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
 • Бургас – 17 април 2024 г., (сряда), в КЦ "Морско казино" Бургас, зала "Георги Баев", от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
 • Благоевград – 19 април 2024 г., (петък), в зала „22-ри Септември“, в сградата на Община Благоевград, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.

29.01.2024 - Въпроси и отговори
29.01.2024
Въпроси и отговори по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“
15.01.2024 - Новина обявяване
15.01.2024
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП)

Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 000 000 лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП. По процедурата се подкрепят предприятия от различни икономически сектори като проектите им следва да са насочени към разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от петте тематични области на ИСИС 2021-2027, както следва:

-“Информатика и ИКТ”;

-“Мехатроника и микроелектроника”;

-“Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;

-“Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;

-“Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

По процедурата е допустимо да се кандидатстване самостоятелно или в партньорство с друго предприятие, вкл. с юридическо лице с нестопанска цел, извършващо стопанска дейност.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 • Микро предприятия: 250 000 лева
 • Малки предприятия: 400 000 лева
 • Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000 лева.

Със средства по процедурата ще се финансира дейности по разработването на продуктови иновации  или иновации в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0a5a4290-5c65-42e6-a86a-9eff0d362875.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.05.2024 г.

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 (три) седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Въпросите могат да се задават само в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ (на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoQA/0a5a4290-5c65-42e6-a86a-9eff0d362875).

Отговорите на въпросите на кандидатите ще се публикуват на интернет страницата на МИР (на адрес- https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/proczeduri-po-pkip/razrabotvane-na-inovaczii-v-predpriyatiyata/ ), както и в ИСУН, в раздела на процедурата, в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

16.05.2023 - Обявяване за обществено обсъждане
16.05.2023
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 000 000 лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, както и големи предприятия в партньорство с МСП, от различни икономически сектори, желаещи да разработят иновация, попадаща в обхвата на една от подобластите, дефинирани в рамките на петте тематични области на ИСИС 2021-2027, както следва:

-“Информатика и ИКТ”;

-“Мехатроника и микроелектроника”;

-“Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;

-“Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;

-“Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

• Микро предприятия: 250 000 лева

• Малки предприятия: 400 000 лева

• Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектното предложенията чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в ИСУН.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 23.05.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/0a5a4290-5c65-42e6-a86a-9eff0d362875

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване