Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

23.02.2024 - Новина обществено обсъждане
23.02.2024
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП)

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  2021-2027 г. (ПКИП).

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия като същите ще може да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и за специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за подобряване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията.

Общият бюджет на процедурата е 117 514 155 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е предвидено да бъде 25 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. при максимален интензитет (процент) на помощта по линия на ПКИП - до 60 % от общите допустими разходи по проекта.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление 2021-2027“).

Проектът на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на проектите е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в ИСУН.

Предложения и коментари по документи могат да се подават в срок до 07.03.2024 г. (включително) единствено в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, подраздел „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията на процедурата в ИСУН.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване