Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

17.06.2024 - Инфо дни
17.06.2024
ГД ЕФК СТАРТИРА ИНФО КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.004 „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ” ПО ПКИП

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по ПКИП.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Благоевград, Монтана, Габрово, Търговище, Пловдив и Хасково.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Благоевград25 юни 2024 г., (вторник), в зала „22 септември“ в сградата на община Благоевград, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
  • Монтана – 27 юни 2024 г., (четвъртък), в залата на Областна администрация - Монтана, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
  • Габрово – 08 юли 2024 г., (понеделник), в Ритуална зала в сградата на община Габрово, от 11.30 до 13.30 часа (регистрация: 11.00 - 11.30 ч.);
  • Търговище – 09 юли 2024 г., (вторник), в зала 74 в сградата на община Търговище, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
  • Добрич - 10 юли 2024г. (сряда), в бизнес зала в сградата на община Добрич, 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
  • Пловдив – 16 юли 2024 г., (вторник), Голяма конферентна зала в сградата на ДК„Борис Христов“, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
  • Хасково - 17 юли 2024 г., (сряда), в зала „Хасково“, в сградата на община Хасково, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % - за предприятията от сектора на занаятите.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г.

10.06.2024 - Въпроси и отговори
31.05.2024 - Новина обявяване
31.05.2024
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП)

Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Общият бюджет на процедурата е 117 514 155 лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % - за предприятията от сектора на занаятите.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаването му заедно с придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения: 16:30 часа на 16.09.2024 г.

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до  3 (три) седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Въпросите могат да се задават само в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)”, процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/InfoQA/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa.

Отговорите на въпросите на кандидатите ще се публикуват на интернет страницата на МИР (https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/proczeduri-po-pkip/podkrepa-za-semejnite-predpriyatiya-predpriyatiyata-ot-tvorcheskite-industrii-i-zanayatite/), както и в ИСУН - в раздела на процедурата, в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на крайния срок за кандидатстване.

23.02.2024 - Новина обществено обсъждане
23.02.2024
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП)

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  2021-2027 г. (ПКИП).

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия като същите ще може да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и за специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за подобряване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията.

Общият бюджет на процедурата е 117 514 155 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е предвидено да бъде 25 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. при максимален интензитет (процент) на помощта по линия на ПКИП - до 60 % от общите допустими разходи по проекта.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление 2021-2027“).

Проектът на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на проектите е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в ИСУН.

Предложения и коментари по документи могат да се подават в срок до 07.03.2024 г. (включително) единствено в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, подраздел „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/a7078bcc-df9d-49ba-a5e5-ee054645e3aa

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията на процедурата в ИСУН.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване