Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

04.10.2023 -
12.09.2023 - Презентация BG-RRP-3.008 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията"
12.09.2023 - Презентация BG-RRP-3.008 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията"
09.08.2023 - Въпроси и отговори
07.09.2023 - Новина Инфо кампания по процедура
07.09.2023
Предстоят Инфо дни във Варна и в София за мярката BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) ще проведе още два информационни дни по процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”. Утре, 8 септември 2023 г. експертите ще дадат разяснения за възможностите по мярката в Юнашкия салон във Варна от 10,30 ч. до 12,30 ч. Регистрацията за събитието ще бъде от 10 ч. до 10,30 ч.
В понеделник, 11 септември 2023 г., в Голямата конферентна зала в сградата на БАН в София предстои още един информационен ден. Той ще започне в 10,30 ч., като регистрацията отново ще е половин час по-рано.
Информационни дни по процедурата бяха проведени по-рано тази седмица в Габрово и Пловдив. Тя е с бюджет 180 млн. лв. Средствата могат да се ползват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които компаниите да допринесат за ограничаване на щетите върху околната среда.
Целта е да бъде ускорен преходът към кръгова икономика на компаниите от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти.

Кандидатстването по процедурата е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (https://rb.gy/4sh7s). Проектните предложения могат да се подават до 16,30 ч. на 03 октомври 2023 г.
Повече можете да прочетете на: https://tinyurl.com/mtauw8r9.
Полезни съвети за попълване на електронните формуляри можете да видите на: https://www.youtube.com/watch?v=QIyiAq-pt8c.

29.08.2023 - Новина Инфо кампания по процедура
29.08.2023
ГД ЕФК стартира инфо кампания по процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.
Кампанията ще се проведе в периода от 04 септември 2023 г. до 11 септември 2023 г.
В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Габрово, Пловдив и София.
Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:
• Габрово – 04 септември 2023 г. (понеделник), в Ритуалната зала на общ. Габрово, от 13.00 до 15.00 часа (регистрация: 12.30 - 13.00 ч.);
• Пловдив – 05 септември 2023 г. (вторник), в голяма конферентна зала в ДК „Борис Христов„ от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)
• Варна – 08 септември 2023 г. (петък), в Юнашкия салон - общ. Варна, от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)
• София - 11 септември 2023 г. (понеделник), в Голяма конферентна зала в сградата на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1), от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)
Експертите на ГД ЕФК ще дават детайлни разяснения за възможностите, които мярката от Националния план за възстановяване и устойчивост предоставя на микро, малките, средните и големите предприятия. Тя е с бюджет 180 млн. лв. Средствата могат да се ползват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които компаниите да допринесат за ограничаване на щетите върху околната среда. Целта е да бъде ускорен преходът към кръгова икономика на компаниите от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти.
Кандидатстването по процедурата е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (https://rb.gy/4sh7s). Проектните предложения могат да се подават до 16,30 ч. на 03 октомври 2023 г.
Повече можете да прочетете на: https://tinyurl.com/mtauw8r9.
Полезни съвети за попълване на електронните формуляри можете да видите на: https://www.youtube.com/watch?v=QIyiAq-pt8c.

27.07.2023 - Новина условия за кандидатстване
27.07.2023
МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор, за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Общият бюджет по процедурата е 180 000 000 лв.
Допустимите кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:
1) Намаляване образуването на отпадъци;
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;
3) Използване на ресурси с биологичен произход;
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите;
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите.
В допълнение на задължителните направления, посочени в т. 1) - 5), предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по:
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти и т.н.
Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният е диференциран спрямо големината на дружествата. Максималният размер на помощта за микро предприятията е 350 000 лв., за малките предприятия - максимум 550 000 лв., за средните – 750 000 лв. и за големите – до 1 млн. лв.
Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат/партньор и мястото на изпълнение на инвестицията.
Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиции се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.
Процедурата е с краен срок за подаване на предложенията е 16:30 часа на 03.10.2023 г.
Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения, във връзка с Условията за кандидатстване, до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване (12.09.2023 г.), чрез ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ), модул „Електронно кандидатстване“, процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа (https://mig.gov.bg/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

02.02.2023 - Новина обществено обсъждане
02.02.2023
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Общият размер на безвъзмездното финансиране по мярката е 180 000 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU.
Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:
- предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци;
- намаляване на количеството суровини, влагани в крайните продукти, използване на алтернативни суровини, включително рециклирани и/или рециклируеми суровини, както и материали с биологичен произход;
- ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба;
- производство на устойчиви продукти: продукти за повторна или многократна употреба, продукти с увеличени възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти, продукти с възможност за рециклиране или оползотворяване на отпадъците от тях след извеждането им от употреба.
Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 70 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• Микро предприятия: 350 000 лева
• Mалки предприятия: 550 000 лева
• Средни предприятия: 750 000 лева
• Големи предприятия: 1 000 000 лева
Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат/партньор и мястото на изпълнение на инвестицията.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).
Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 02.03.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване