Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
12.03.2024 - Списък отказани
12.03.2024
Списък на издадените решения за отказ от предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на отхвърлените предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува на основание чл. 30, ал. 2 от Постановление на  МС № 114/08.06.2022 г. Списък на издадените решения за отказ от предоставяне на средства от Механизма на отхвърлените предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

За уведомяване на засегнатите кандидати относно издадените решения за отказ, Структурата за наблюдение и докладване е изпратила индивидуални съобщения чрез Информационната система за Механизма – ИСУН 2020, раздел НПВУ.

26.02.2024 - Изменение в пакета документи по процедурата
26.02.2024
СНД на ПИТ съобщава, че e извършено изменение в пакета документи по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) от Плана за възстановяване и устойчивост СЪОБЩАВА, че във връзка с настъпили промени в европейската нормативна уредба е извършено изменение в пакета документи по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

С приемането на Регламент 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis се заменя Регламент № 1407/2013 на Комисията. Основните промени, произтичащи от влизането в сила на новия регламент, са свързани с повишаване тавана на минималните помощи (de minimis) от 200 000 евро на 300 000 евро за „едно и също предприятие“ за предходните три години, считано от датата на предоставяне на помощта.

Измененият пакет се публикува на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, както и в ИСУН, в раздела на процедурата.

13.02.2024 - Списък с операции
13.02.2024
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува Списъци на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, Списъци с резервните предложения за изпълнение на инвестиции и Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува:

 

От включените в оценка 859 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 375 броя на кандидати, развиващи основната си икономическа дейност или осъществяващи допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

За изпълнението на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции на крайни получатели е предвидено Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България да предостави средства от Механизма в размер на 170 741 048,66 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

На кандидатите, включени в Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции ще бъдат  издадени мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на средства от Механизма, и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. Решенията за отказ ще бъдат изпращани чрез Информационната система за Механизма - ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

04.10.2023 - Таблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане
12.09.2023 - Презентация BG-RRP-3.008 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията"
12.09.2023 - Презентация BG-RRP-3.008 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията"
09.08.2023 - Въпроси и отговори
07.09.2023 - Новина Инфо кампания по процедура
07.09.2023
Предстоят Инфо дни във Варна и в София за мярката BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) ще проведе още два информационни дни по процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”. Утре, 8 септември 2023 г. експертите ще дадат разяснения за възможностите по мярката в Юнашкия салон във Варна от 10,30 ч. до 12,30 ч. Регистрацията за събитието ще бъде от 10 ч. до 10,30 ч.
В понеделник, 11 септември 2023 г., в Голямата конферентна зала в сградата на БАН в София предстои още един информационен ден. Той ще започне в 10,30 ч., като регистрацията отново ще е половин час по-рано.
Информационни дни по процедурата бяха проведени по-рано тази седмица в Габрово и Пловдив. Тя е с бюджет 180 млн. лв. Средствата могат да се ползват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които компаниите да допринесат за ограничаване на щетите върху околната среда.
Целта е да бъде ускорен преходът към кръгова икономика на компаниите от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти.

Кандидатстването по процедурата е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (https://rb.gy/4sh7s). Проектните предложения могат да се подават до 16,30 ч. на 03 октомври 2023 г.
Повече можете да прочетете на: https://tinyurl.com/mtauw8r9.
Полезни съвети за попълване на електронните формуляри можете да видите на: https://www.youtube.com/watch?v=QIyiAq-pt8c.

29.08.2023 - Новина Инфо кампания по процедура
29.08.2023
ГД ЕФК стартира инфо кампания по процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.
Кампанията ще се проведе в периода от 04 септември 2023 г. до 11 септември 2023 г.
В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Габрово, Пловдив и София.
Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:
• Габрово – 04 септември 2023 г. (понеделник), в Ритуалната зала на общ. Габрово, от 13.00 до 15.00 часа (регистрация: 12.30 - 13.00 ч.);
• Пловдив – 05 септември 2023 г. (вторник), в голяма конферентна зала в ДК „Борис Христов„ от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)
• Варна – 08 септември 2023 г. (петък), в Юнашкия салон - общ. Варна, от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)
• София - 11 септември 2023 г. (понеделник), в Голяма конферентна зала в сградата на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1), от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)
Експертите на ГД ЕФК ще дават детайлни разяснения за възможностите, които мярката от Националния план за възстановяване и устойчивост предоставя на микро, малките, средните и големите предприятия. Тя е с бюджет 180 млн. лв. Средствата могат да се ползват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които компаниите да допринесат за ограничаване на щетите върху околната среда. Целта е да бъде ускорен преходът към кръгова икономика на компаниите от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти.
Кандидатстването по процедурата е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (https://rb.gy/4sh7s). Проектните предложения могат да се подават до 16,30 ч. на 03 октомври 2023 г.
Повече можете да прочетете на: https://tinyurl.com/mtauw8r9.
Полезни съвети за попълване на електронните формуляри можете да видите на: https://www.youtube.com/watch?v=QIyiAq-pt8c.

27.07.2023 - Новина условия за кандидатстване
27.07.2023
МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор, за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Общият бюджет по процедурата е 180 000 000 лв.
Допустимите кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:
1) Намаляване образуването на отпадъци;
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;
3) Използване на ресурси с биологичен произход;
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите;
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите.
В допълнение на задължителните направления, посочени в т. 1) - 5), предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по:
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти и т.н.
Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният е диференциран спрямо големината на дружествата. Максималният размер на помощта за микро предприятията е 350 000 лв., за малките предприятия - максимум 550 000 лв., за средните – 750 000 лв. и за големите – до 1 млн. лв.
Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат/партньор и мястото на изпълнение на инвестицията.
Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиции се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.
Процедурата е с краен срок за подаване на предложенията е 16:30 часа на 03.10.2023 г.
Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения, във връзка с Условията за кандидатстване, до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване (12.09.2023 г.), чрез ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ), модул „Електронно кандидатстване“, процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа (https://mig.gov.bg/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

02.02.2023 - Новина обществено обсъждане
02.02.2023
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Общият размер на безвъзмездното финансиране по мярката е 180 000 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU.
Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:
- предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци;
- намаляване на количеството суровини, влагани в крайните продукти, използване на алтернативни суровини, включително рециклирани и/или рециклируеми суровини, както и материали с биологичен произход;
- ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба;
- производство на устойчиви продукти: продукти за повторна или многократна употреба, продукти с увеличени възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти, продукти с възможност за рециклиране или оползотворяване на отпадъците от тях след извеждането им от употреба.
Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 70 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• Микро предприятия: 350 000 лева
• Mалки предприятия: 550 000 лева
• Средни предприятия: 750 000 лева
• Големи предприятия: 1 000 000 лева
Максималният процент на помощта е до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат/партньор и мястото на изпълнение на инвестицията.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).
Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедурата е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 02.03.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване