Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения

12.02.2024 - Изменен пакет документи
12.02.2024
Актуализирана Покана за участие, условия за изпълнение и приложения към тях по процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“, компонент „Научни изследвания и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България публикува актуализирана поканата за участие, включваща Условия за получаване на средства и Условия за изпълнение на инвестиция, заедно с приложенията към тях, по процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ в рамките на инвестиция C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ от Плана за възстановяване и устойчивост.
Документите са изменени в следствие на проведена кореспонденция с конкретните крайни получатели, сключили договори за финансиране в рамките на първия срок за кандидатстване и са публикувани в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/07ef6a33-8331-4865-8692-4649c28847a9

09.02.2024
09.02.2024
Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“
25.09.2023
25.09.2023
Информация за сключени договори по процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“, компонент „Научни изследвания и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България сключи 12 бр. договори с крайни получатели на помощ за предоставяне на средства от Механизма в размер на 34 075 180,81 лв.

Информация за сключените договори: тук

30.08.2023
30.08.2023
Актуализирани са поканата за участие, включваща Условия за получаване на средства и Условия за изпълнение на инвестиция, заедно с приложенията към тях, по процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“

Актуализирани са поканата за участие, включваща Условия за получаване на средства и Условия за изпълнение на инвестиция, заедно с приложенията към тях, по процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ в рамките на инвестиция C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ от Плана за възстановяване и устойчивост
Министерството на иновациите и растежа публикува актуализирани документи за кандидатстване по процедурата за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели по Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Актуализираната Покана за участие, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ са публикувани на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.
Документите са налични електронно през системата ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/07ef6a33-8331-4865-8692-4649c28847a9

18.08.2023
18.08.2023
ГД ЕФК, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации, компонент „Научни изследвания и иновации“ от Плана за възстановяване и устойчивост на България, публикува Списъци с резултатите от извършена оценка и издадени Решения на Ръководителя на СНД по предложения за изпълнение на инвестиции по процедура за директно предоставяне BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“

Във връзка с приключилата работа на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура за директно предоставяне BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Инвестиция 1, C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“, компонент „Научни изследвания и иновации“  от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува:

От включените в оценка 16 броя предложения за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели по процедурата, предложени за финансиране са общо 12 броя.

За изпълнението на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции на конкретни крайни получатели е предвидено главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“, компонент „Научни изследвания и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България да предостави средства от Механизма в размер на 34 075 180,81 лв.

07.04.2023
07.04.2023
Министерство на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения”

Министерството на иновациите и растежа публикува първата покана по Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации от Националния план за възстановяване и устойчивост.

По процедурата BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ могат да подават проектни предложения иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения от Европейския иновационен съвет до 2023 г. вкл. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 118 560 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Покана за участие, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ са публикувани на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Срокът за подаване на документите е до 16:30 ч. на 12 май 2023 г., електронно през системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/07ef6a33-8331-4865-8692-4649c28847a9). В същата платформа до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване могат да се задават и въпроси по Поканата за участие и условията за изпълнение.

18.11.2022
18.11.2022
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения”

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата процедура за директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции от конкретни крайни получатели по Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ е за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет за периода 2018-2023 г. по програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 118 560 000 лв. от Европейския съюз – NextGenerationEU в това число 15 412 800 лв. за невъзстановим ДДС.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Проектът на Покана за участие, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ е публикуван за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 02.12.2022 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ - „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“ - https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“ в секцията за процедурата.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване