Процедури по ПНИИДИТ

Секция с линкове към подстраници на отделните процедури
25.03.2024 ИАПО процедура BG16RFPR002-1.014
25.03.2024
Изпълнителна агенция „Програма за образование“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“ по ПНИИДИТ

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), в качеството си на Междинно звено по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“ в рамките на приоритетно направление 1 „Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации” по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема” на ПНИИДИТ.

Основната цел на операцията е подпомагане на устойчивото развитие на ЦВП и ЦК, изградени по ОПНОИР, за тяхното преминаване в оперативна фаза, стимулиране на сътрудничеството им с бизнеса чрез трансфер на технологии, пълноценното им интегриране в научноизследователската и иновационна екосистема на страната и увеличаване на приноса им към интелигентната икономическа трансформация, както и подкрепа за ограничен брой (до 2) инфраструктури от НПКНИ или техни обединения и Лабораторен комплекс към научно-технологичен парк „София Тех Парк“ (СТП), които отговарят на приоритетните направления на ИСИС 2021-2027 и имат уникален принос по изпълнение на стратегически ангажименти на България по Зелената сделка, синята, нисковъглеродната и кръговата икономика, морските изследвания и имат ясно изразен принос за развитие на слаборазвитите райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Научноизследователска дейност и разпространение на научните резултати;

Дейност 2. Изграждане и/или модернизация на научноизследователски инфраструктури и оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания;

Дейност 3. Обучение и мобилност на изследователите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 336 000 465 лв. (финансиране от ЕФРР и националния бюджет).

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg http://opnoir.bg https://www.mig.government.bg/ и www.eufunds.bg.

Конкретните бенефициенти могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за кандидатите. Разясненията се съобщават на всички заинтересовани лица, като се публикуват в ИСУН заедно с Условията за кандидатстване в процедурата чрез директно предоставяне и на интернет адреси: http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в ИСУН: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) през системата ИСУН е 01 октомври 2024 г. 17:30 часа.

Информацията за процедурата е споделена и във федерирания портал на ПНИИДИТ, Секция "Процедури", Подсекция "Отворени за кандидатстване".

19.03.2024 МЕУ процедура BG16RFPR002-2.010
19.03.2024
П О К А Н А за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-2.010

Дирекция „Управление на програми и проекти“ към Министерство на електронното управление, определена за Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Министерство на електронното управление, в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ да представи проектно предложение по процедура BG16RFPR002-2.010 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)“ по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Основната цел на процедурата е: стратегическо укрепване на институционалните, технически и законодателни основи, необходими за ускоряване на системите за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространства за данни. Функционалната рамка за управление на данните, включваща добре дефинирани стандарти за качество, наличност и обмен на данни, е от първостепенно значение, за да се създаде доверие, да се насърчи активна екосистема и следователно да се позволи на страната да се развива и участва в икономиката на данните на европейско ниво, позволявайки генериране на стойност. Дейностите ще допринесат за по-доброто използване на наличните данни на национално ниво, ще повишат производителността и ефективността на ресурсите във всички икономически сектори, ще предоставят възможност за по-персонализирани продукти и услуги, по-добро разработване на политики и модернизиране на публичните услуги.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“, извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Индикативният бюджет на процедурата е 9 388 001,60 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

 1. Дейности, свързани с проучвания, анализи и подробни доклади.
 2. Дейности за разработване на приложими случаи на използване и дефиниции на пилотни проекти, използващи архитектура на пространства за данни, които да се използват като тестови платформи.
 3. Дейности за разработване на проект на стратегия за данни в публичния сектор, включително насоки за прилагане на преразгледаната национална рамка за оперативна съвместимост, наблягаща на стандарти за семантична оперативна съвместимост и принципа „Само веднъж“ и препоръки за отворени данни.
 4. Дейности за подготовка на национална рамка за управление на данни, съобразена с Акта за управление на данните в ЕС и базирана на най-добрите глобални практики и съществуващите ограничения на статуквото.
 5. Дейности за техническа оценка на информационните системи за управление на данни и процесите, свързани с данните в публичните администрации, приоритизирани въз основа на препоръките за секторен приоритет в дейността за изготвяне на анализ/и.
 6. Дейности за разработване на подробни пътни карти.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е: 16:30 часа на 22 май 2024 г.

Информацията за процедурата е споделена и във федерирания портал на ПНИИДИТ.

22.02.2024 МЕУ процедура BG16RFPR002-2.005
22.02.2024
П О К А Н А за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG16RFPR002-2.005 „Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност (CS 1)“ по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Дирекция „Управление на програми и проекти“ към Министерство на електронното управление, определена за Междинно звено по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Министерство на електронното управление в качеството му на конкретен бенефициент и Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ в качеството й на конкретен партньор на безвъзмездна финансова помощ да предоставят проектно предложение по процедура BG16RFPR002-2.005 „Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност (CS 1)“ по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Основната цел на процедурата е надграждане и увеличаване на налични ресурси и изграждане на нови елементи от цялостната екосистема на киберсигурността чрез изграждане на център за провеждане на обучения, свързани с информационна сигурност, повишаване на осведомеността, компетентностите и механизмите за контрол и управление на инциденти, със съответната техническа платформа за симулация на комплексни дейности по кибератаки и защити, и развитие на стимулираща среда за изследвания и иновации в областта на киберсигурността

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“, извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Бюджетът на процедурата е 1 955 830  лева (1 000 000 евро).

 

Допустими за финансиране са следните дейности:  

 1. Изграждане и оборудване на център за обучение като елемент на националната система за киберсигурност за служители на субектите по киберсигурност.

Дейността може да включва изпълнение на строително-монтажни работи, като ремонт, обновяване и модернизация на настоящи помещения и съоръжения, стопанисвани от партньора, придобиване на хардуер и софтуер, достъп до алтернативен Интернет и др. за работните места на обучаемите, необходими за да функционира центърът за обучение.

 

 1. Внедряване и интегриране на обслужващи софтуерни платформи в обучителния център.

Дейността включва разработване/придобиване и внедряване на софтуерни платформи за целите на обучителните курсове с налични  системи/платформи с които работят бенефициентът или партньорът.

 

 1. Разработване на програми и материали за работа на обучителния център.

Дейността включва разработване на програми/модули за обучение, състоящи се от всякакви комбинации на лекционни курсове, интерактивни презентации, видео лекции и материали, документация и др., като следва да са разработени минимум четири обучителни програми в направления: „Центрове за оперативна сигурност“, „Национални компетентни органи“, „Секторни екипи за реакция при инциденти с компютърната сигурност“, и „Отговорници по мрежова и информационна сигурност в административните органи“).

 

 1. Провеждане на обучения.

Дейността включва провеждането на минимум едно обучение по всяка от разработените по горната точка програми за обучение, включващо теоретични и практически обучения в максимално реалистични условия посредством лекционни модули и/или виртуална платформа за разработване, предоставяне и използване на интерактивни симулационни среди за казуси от различно естество, включително симулация на атаки в програми за различните роли на експертите, работещи в Националната система за киберсигурност.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е: 16:30 часа на 29 април 2024 г.

Информация за процедурата е споделена и във федерирания портал на ПНИИДИТ, в раздел "Процедури", подраздел "Отворени за кандидатстване":

https://pniidit.egov.bg/wps/portal/program-niidit/procedures/open.for.applications

 

21.02.2024 МЕУ процедура BG16RFPR002-2.009
21.02.2024
П О К А Н А за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG16RFPR002-2.009 „Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I (CS5)“

Дирекция „Управление на програми и проекти“ към Министерство на електронното управление, определена за Междинно звено по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ в качеството й на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ да представи проектно предложение по процедура BG16RFPR002-2.009 „Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I (CS5)“ по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Основната цел на процедурата е: финансиране на етап I от изграждането на защитено споделено информационно пространство на електронното управление (ЗСИПЕУ) – като мярка за въвеждане на система за киберзащита на споделени информационни ресурси за електронно управление. Защитените споделени ресурси за е-управление се използват от администрациите и техни звена за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и фирмите и се прилага универсален и всеобхватен подход за защитата на данните и създаването на добавена стойност от  процеса на дигитализация, внедряват се на иновативни технологии за надграждане и актуализация на базовите елементи от споделената инфраструктура, чрез които да се гарантира централизирано интелигентно управление на информационните и комуникационните ресурси на държавната администрация и електронно управление в условията на ефективна екосистема на киберсигурност.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“, извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Бюджетът на процедурата е 21 514 130 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:

1. Изграждане на защитено споделено информационно пространство на електронното управление /ЗСИПЕУ/ чрез внедряване и интегриране на базови елементи, включително системи за гарантиран обмен на информация, контрол и управление на информационни ресурси, обезпечаване на комуникационна свързаност и защита на публични споделени информационни ресурси.

2. Интегриране на информационната инфраструктура на първите конституенти към ЗСИПЕУ от централната и териториалната администрация.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/91c87343-cecc-42fd-a595-c3133709d4fe.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е: 16:30 часа на 26 април 2024 г.

Информация за обявената процедура може да се види и във федерирания портал на ПНИИДИТ, раздел Процедури, подраздел Отворени процедури:

https://pniidit.egov.bg/wps/portal/program-niidit/procedures/open.for.applications

19.01.2024 МЕУ по процедура BG16RFPR002-2.003
19.01.2024
Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG16RFPR002-2.003 „Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS3)“ по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Дирекция „Управление на програми и проекти“ към Министерство на електронното управление, определена за Междинно звено по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Министерство на енергетиката, Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката в качеството им на конкретни бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ да представят проектни предложения по процедура BG16RFPR002-2.003 „Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS3)“ по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Основната цел на процедурата е: да се подобри националният капацитет в киберсигурността и да се адаптират националните компетентни органи (НКО) и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (СЕРИКС) към постоянно променящите се рискове и заплахи за мрежовата и информационна сигурност в сектори „Енергетика“, „Здравеопазване“ и „Образование“.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“, извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Максималният размер на финансирането е 2 607 773,33 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

 1. Разполагане на независимо функционираща инфраструктура в НКО и СЕРИКС в съответния сектор.
 2. Внедряване и интегриране на обслужващи софтуерни платформи в НКО и СЕРИКС в съответния сектор.
 3. Развитие на специализиран административен капацитет в НКО и СЕРИКС в съответния сектор.
 4. Включване на заинтересовани групи (конституенти) в процеса на предоставяне на услуги и информация от НКО и СЕРИКС в съответния сектор.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 16:30 часа на 21.03.2024 г., срокът важи за Министерство на енергетиката и Министерство на здравеопазването.
Краен срок за подаване на проектно предложение: 16:30 часа на 21.10.2024 г., срокът важи за Министерство на образованието и науката.

19.01.2024 МЕУ по процедура BG16RFPR002-2.002
19.01.2024
Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „BG16RFPR002-2.002 „Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление (d7)“

Дирекция „Управление на програми и проекти“ към Министерство на електронното управление, определена за Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Министерство на електронното управление в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ да представи проектно предложение по процедура BG16RFPR002-2.002 „Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление (d7)“ по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Основната цел на процедурата е:

(1) да се повиши осведомеността на широката общественост и на съответните заинтересовани страни относно планираните реформи в управлението на данните и потенциалните ползи от основаните на данни услуги и свързаните с тях иновации за граждани, предприятия и други потенциални потребители на обществени услуги и
(2) информиране и ангажиране на обществеността и други заинтересовани страни във възможностите за участие в проучване и съвместно проектиране на ориентирани към потребителя решения, свързани с генерирането и използването на данни в полза на обществените услуги, включително участие в проектирането на пространства за данни.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“, извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Индикативният бюджет на процедурата е 2 155 329 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

 1. Разработване и приемане на Стратегия за комуникация и ангажиране на заинтересованите страни и съпътстващ План за действие, с фокус върху потребителите и информирането им за ползите и предизвикателствата на предложените реформи в сферата на управление на данните, включително пространства за данни, използващи изкуствен интелект и блокчейн;
 2. Изпълнение на медийните и комуникационни дейности, предвидени в Плана за действие, например:
 • разработване на информационни материали за рамка за управление на данни, защита на данни, национални пространства за данни, политика за данни, услуги за данни, електронни услуги и свързани теми за различни целеви групи (училища, университети, служители в публичния сектор , частен сектор, широка общественост);
 • разработване и стартиране на целенасочени кампании за повишаване на осведомеността, обучения кръгли маси, хакатони и други формати за взаимодействие, насочени към различни заинтересовани страни, вкл. частен сектор, академичен сектор и граждани, с фокус върху доверието в електронните услуги, правата, свързани с данните, сигурността, поверителността и защитата на личните данни и киберсигурността. Тези дейности могат да използват различни канали: лесни за разбиране информационни брошури; публикации; аудиовизуални продукции; реклами и информационни филми и клипове в социални медии, телевизия; конференции, пътуващи изложби и семинари;
 • активно ангажиране на обществеността и очакваните бенефициенти на резултатите от реформите в сферата на управлението на данните чрез различни формати: обществени обсъждания и анализ на резултатите от тези обсъждания с фокус върху крайния потребител; кръгли маси с участието на представители на бизнеса, мрежи за научноизследователска и развойна дейност с академични институции; съвместно разработване на случаи на използване за бизнеса и  публичния сектор;
 • други дейности, препоръчани от Стратегията за комуникация и ангажираност и Плана за действие.
Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/4616a40c-678e-4003-9604-e12c1fc1ac6e

Крайният срок за подаване на проектно предложение е: 16:30 часа на 22 март 2024 г.

28.12.2023 МЕУ Процедура по BG16RFPR002-2.006 Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност
28.12.2023
Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG16RFPR002-2.006

ПОКАНА

за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG16RFPR002-2.006 „Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)“ по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Дирекция „Управление на програми и проекти“ към Министерство на електронното управление, определена за Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор” на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ да представи проектно предложение по процедура BG16RFPR002-2.006 „Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)“ по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.

Основната цел на процедурата е: Да бъде повишено нивото на защита от киберзаплахи на конституентите на националната система за киберсигурност.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“, извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Бюджетът на процедурата е 7 823 320 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1. Изграждане и въвеждане в експлоатация на централните компоненти на националната система за киберсигурност.

2. Интегриране на системите на първите конституенти към националната система за киберсигурност.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/89486874-c49a-469c-af1c-1c2db0dc42be

Информацията е споделена и във федерирания портал на ПНИИДИТ и се намира на следния адрес:

https://pniidit.egov.bg/wps/portal/program-niidit/procedures/open.for.applications/CS1.2._28.12.23

 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 05 март 2024 г., 16:30 часа.

22.12.2023 Информация за вдигане на тавана на мин.помощи
22.12.2023
ЕК ВДИГНА ТАВАНА НА МИНИМАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЗА БИЗНЕСА НА 300 000 ЕВРО

Европейската комисия увеличи тавана на минималните помощи за бизнесите в ЕС на 300 000 евро за период от три години. Решението е записано в изменения Регламент 1407/2013, който беше приет на 15 декември и ще влезе в сила от първия ден на 2024 г. До момента предприятията, включително в България, можеха да получат минимални помощи най-много до 200 000 евро за три финансови години. Промяната ще даде възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване на потенциалните бенефициенти. В същото време всички предстоящи процедури и тези, при които предстои сключване на договори както по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), така и по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), ще трябва да бъдат актуализирани спрямо новия регламент на ЕК.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване