BG16RFPR002 -3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г.“

13.11. 2023г. П О К А Н А
13.11.2023 г.
Покана за предоставяне на финансов план за бюджетна линия по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии BG16RFPR002 -3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г.“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПНИИДИТ (съгласно Заповед № РД 14-471/26.10.2023 г. на министъра на иновациите и растежа) кани УО на ПНИИДИТ, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и дирекция „Управление на програми и проекти“ в Министерство на електронното управление в качеството им на конкретни бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПНИИДИТ (съгласно Заповед № РД 14-471/26.10.2023 г., Заповед № РД 02-16-1337/22.06.2023 г. и Заповед № РД 14-218/22.06.2023 г. на министъра на иновациите и растежа) да представят финансов план за бюджетна линия по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г.“.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на Управляващия орган (УО) и на Междинните звена (МЗ) на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г., да се подобри капацитетът на бенефициентите на програмата и да се осигури информираност за мерките по нея.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 50 574 020 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1)         Дейности в изпълнение на Цел 1 Повишаване на капацитета на УО и МЗ, свързан с планиране, управление, изпълнение, наблюдение и контрол на ПНИИДИТ:

1.1. Възнаграждения, включително допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за служители от УО и МЗ, в т.ч. свързаните с тях осигурителни вноски и други дължими според действащото национално законодателство;

1.2. Обезпечаване на командировки на служители от УО и МЗ, пряко участващи в планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПНИИДИТ;

1.3. Участие в обучения, семинари, работни посещения, обмен на опит и добри практики и др. (присъствени и дистанционни/онлайн) за служителите на УО и МЗ;

1.4. Дейности за укрепване на капацитета на УО и МЗ за работа с информационни системи/технологии и продукти в областта на правните въпроси и олекотяване на правилата и прилагането на опциите за опростени разходи;

1.5. Събиране, обобщаване и анализ на информация и данни, изготвяне на доклади и документи, провеждане на изследвания и извършване на други дейности в подкрепа на изпълнението на функциите на УО и МЗ;

1.6. Предоставяне на външна експертиза – изготвяне на експертни доклади, анализи, проучвания, свързани с приключване на програмен период 2021-2027, както и с подготовката на следващия програмен период; извършване на оценки на ПНИИДИТ, изследвания, анализи и проучвания;

1.7. Услуги, свързани с подкрепа на процесите на оценка и мониторинг на проекти (организация на оценителни комисии, база данни от независими експерти – национални и чужди, притежаващи необходимите технически познания и опит, наемане на експерти, и др.), независими оценки на проекти;

1.8. Осигуряване на материална база, техническо оборудване, информационни системи и софтуерни програми, необходими за управлението и изпълнението на ПНИИДИТ;

1.9. Обезпечаване на работата на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ;

1.10. Други дейности, обезпечаващи правилното управление, изпълнение, наблюдение и контрол на ПНИИДИТ.

2) Дейности в изпълнение на Цел 2  Укрепване на административния капацитет на бенефициентите и потенциалните бенефициенти по ПНИИДИТ:

2.1. Осигуряване на целенасочена подкрепа за развитието на капацитета на бенефициентите на ПНИИДИТ за подготовка, управление и изпълнение на проекти, координация на взаимодействието между различните участници в тях, провеждане на процедури за обществени поръчки/търгове и прилагане на правилата за държавна помощ, текущ мониторинг и оценка на изпълнението на проектите чрез тематични обучения, партньорски проверки, привличане на външна експертна помощ;

2.2. Организиране и осигуряване на участие в обучения, информационни дни, кръгли маси, семинари, работни срещи и други форми за повишаване на осведомеността, знанията и уменията на бенефициентите по програмата, както и на потенциалните бенефициенти;

2.3. Обучения за членовете на Комитета за наблюдение на ПНИИДИТ чрез семинари по теми, определени след проучване на нуждите на членовете (напр. европейско и национално законодателство по ЕФСУ, опростени варианти на разходите, държавни помощи/de minimis и др.);

2.4. Организиране на посещения (дистанционни и присъствени) от различни дирекции/служби на ЕК и от други международни и европейски институции за повишаване капацитета на ключови бенефициенти и партньори въз основа на анализ на трудностите, които са срещнати, вкл. споделяне на опит с други държави членки на ЕС, за: разработване, управление, изпълнение и осигуряване на устойчивост на проектите по ПНИИДИТ.

3) Дейности в изпълнение на Цел 3 Осигуряване на публичност и комуникация на ПНИИДИТ:

3.1. Разработване и изпълнение на комуникационен план на програмата, обвързан с цялостната комуникационна стратегия на европейските фондове и националната и европейската политика за развитие на научните изследвания и иновациите и дигитализацията, в изпълнение на изискванията за прозрачност при усвояването на средствата и комуникацията на програмите;

3.2. Организиране на публични събития: конференции, изложения, семинари, информационни кампании, семинари за журналисти и др., вкл. организиране/участие в събития и различни инициативи (вкл. в сътрудничество) за достигане до потенциални бенефициенти;

3.3. Изработване и разпространение на печатни рекламни и информационни материали; разработване и разпространение на аудио-визуални формати; външна реклама; комуникация чрез социалните мрежи; комуникация със заинтересованите страни;

3.4. Работа с медиите вкл. закупуване на програмно време/ рекламни карета, публикации във вестници, списания и др. периодични издания, вкл. онлайн базирани, и др. контакти с пресата и форми на реклама в медиите;

3.5. Оценка на въздействието от изпълнението на дейностите за видимост, прозрачност и комуникация (социологически проучвания, анализи, кръгли маси и фокус групи, анкети, изследвания за удовлетвореност и др.);

3.6. Други дейности, свързани с изпълнението на действията за прозрачност и комуникация, в т.ч. широко използване на възможностите на социалните мрежи и канали за разпространение на информация.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index.

Крайният срок за подаване на Формуляр за кандидатстване и финансов план по всяка от бюджетните линии е: 17:30 часа на 31.12.2028 г.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване