BG16RFPR002-1.007 Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
06.02.2024 - Данни за предоставена помощ
06.02.2024
УО на ПНИИДИТ публикува данни за предоставена помощ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.007 „Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука“

През месец януари 2024 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Национален център за информация и документация по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.007 „Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука“ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, приоритетно направление 3 „Трансфер на технологии и знания“ Специфична цел: RSO1.1. Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии (ЕФРР) на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на                        1 194 864,21лв. / 610 924,37 евро.

В изпълнение на разпоредбите по чл. 28 от ПМС № 23 от 13.02.2023 г. и в съответствие с изискванията, посочени в чл. 49, параграф 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г., Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” 2021 – 2027 публикува Списък на операциите (данни за предоставена помощ) в съответствие с изискванията, посочени в чл. 49, параграф 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OB, L 231/159 от 30 юни 2021 г.).

10.11.2023 - Покана
10.11.2023
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощтворена наука“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г. (УО на ПНИИДИТ) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ (съгласно Заповед № РД-14-422/11.10.2023 г. на министъра на иновациите и растежа) кани  Националния център за информация и документация (НАЦИД) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.007 „Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука“ по Приоритет 1. „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Специфична цел Специфична цел: RSO1.1. Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии (ЕФРР).

Основната цел на процедурата е създаване на платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука.

Платформата ще създаде условия за ефективна връзка и изграждане на партньорства между малки и средни предприятия в РБ и научните организации, вкл. и техни институти, висшите училища, центрове за върхови постижения (ЦВП), центрове за компетентност (ЦК), София Тех Парк (СТП) и други звена в регионалната екосистема на НИРД и иновациите (всички заедно наричани по-долу „научноизследователски институции“ или „НИ“).

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 194 864,21 лева (610 924,37 евро).

Предоставяната помощ може да обхваща следните видове дейности:

1) Подготвителни дейности във връзка с разработването на платформата;

2) Разработване и внедряване на платформата и обучение на администраторите за управлението ѝ;

3) Запознаване на висшите училища/научните организации с новоизградената платформа за изследователски и иновативни услуги за бизнеса и запознаване с възможностите, които предлага.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg .

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7442865b-f588-43b1-a906-b020325c8a83

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 08.12. 2023 г., 16.30 часа.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване