BG16RFPR002-1.002 Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
29.03.2024 - Изменени условия за канд.
29.03.2024
ПОКАНА за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.002 „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (УО на ПНИИДИТ 2021-2027) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ (съгласно Заповед № РД-14-422/11.10.2023 г. на министъра на иновациите и растежа) кани:

 • „Кюбико“ ООД, координатор и конкретен бенефициент за Хъб за дигитална трансформация на дигиталните услуги (project acronym: UDIH 4 EU);
 • Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, координатор и конкретен бенефициент за Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ (project acronym: ADiSMEs);
 • „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, координатор и конкретен бенефициент за Сдружение „Център за дигитални решения и иновации НКИЗ“ ЕАД (project acronym: RCDSI NCIZ);
 • „Делегейт“ ООД, координатор и конкретен бенефициент за Регионален иновационен център „Иновационни биотехнологии, био-ресурси и продукти от следващо поколения“ СНЦ ЧП (project acronym: Next-Gen-Bio TechEDIH);
 • Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект, координатор и конкретен бенефициент за Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект (project acronym: InnovationAmp);
 • „Ингилиз Груп“ ЕООД, координатор и конкретен бенефициент за Дигитален иновационен хъб „Механика“ (project acronym: MECH-E-DIH);
 • Югоизточен дигитален иновационен хъб, координатор и конкретен бенефициент за Югоизточен дигитален иновационен хъб (project acronym: EDIH DIGIHUB);
 • сдружение „Аутомотив клъстер България“, координатор и конкретен бенефициент за Дигитален иновационен хъб северозапад, (project acronym: EDIH-NWACB).

да представят проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.002 „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“, финансирана от програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Основната цел на процедурата е да се осигури финансиране на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ), отличени с „Печат за високи постижения“ за изграждане на национална мрежа от ЕЦИХ за предоставяне на услуги в областта на дигиталните и зелените технологии за микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и за публични организации за техните неикономически дейности. Чрез изпълнението на процедурата ще се постигне обвързване и координиран подход на работата на цифровите и иновационните хъбове с други проекти по програма „Цифрова Европа“ (ПЦЕ), които са насочени към изграждане на капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурност и доверие, задълбочени цифрови умения и внедряване и използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост.

Финансирането на ЕЦИХ се осигурява от ПНИИДИТ по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз за ЕЦИХ, които ще прехвърлят всички извършени разходи за своето изграждане и функциониране като помощ под формата на безплатни и/или много под пазарната цена специализирани услуги към своите бенефициенти – това са малки и средни предприятия (МСП), които получават безвъзмездна финансова помощ под режим „държавна“ помощ в съответствие с Глава I, Глава II и чл. 28 „Помощ за иновационни дейности на МСП“ на Регламент (ЕС) 651/2014[1] и малки дружества със средна пазарна капитализация и публични предприятия, които получават безвъзмездна финансова помощ под режим „минимална“ помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 2023/2831 г.[2].

Индикативният бюджет по тази процедура е 51 838 742,50 лева, разпределен по отделните ЕЦИХ, както следва:

Акроним на проектаЕФРРНационален бюджетОбщо
UDIH 4 EU4 952 712,58 лв.874 008,10 лв.5 826 720,68 лв.
2 532 281,73 €446 873,25 €2 979 154,98 €
ADi4SMEs5 012 788,94 лв.884 609,81 лв.5 897 398,75 лв.
2 562 998,29 €452 293,81 €3 015 292,10 €
RCDSI NCIZ4 226 284,59 лв.1 811 264,83 лв.6 037 549,42 лв.
2 160 865,00 €926 085,00 €3 086 950,00 €
Next-Gen-BIoTechEDIH5 028 620,50 лв.887 403,62 лв.5 916 024,12 лв.
2 571 092,84 €453 722,26 €3 024 815,10 €
InnovationAmp6 678 555,10 лв.2 862 237,90 лв.9 540 793,00 лв.
3 414 691,00 €1 463 439,00 €4 878 130,00 €
MECH-E-DIH7 393 295,79 лв.1 304 699,26 лв.8 697 995,05 лв.
3 780 132,11 €667 082,14 €4 447 214,25 €
EDIH DIGIHUB5 149 225,00 лв.908 686,76 лв.6 057 911,76 лв.
2 632 756,94 €464 604,16 €3 097 361,10 €
EDIH-NWACB3 284 697,26 лв.579 652,46 лв.3 864 349,72 лв.
1 679 439,04 €296 371,60 €1 975 810,64 €

Посочените стойности са максимално допустимият размер на безвъзмездна финансова помощ по всеки един от проектите.

Допустими за финансиране са следните дейности:

 1. Дейности за тестване преди инвестиране;
 2. Дейности за развитие на иновационни умения;
 3. Дейности за изграждане на капацитет за достъп до финансиране на иновационни дейности;
 4. Дейности за създаване на мрежи;
 5. Дейности за защита на интелектуалната собственост;
 6. Други допустими дейности, съгласно проектното предложение, отличено с „Печат за високи постижения“ по процедура DIGITAL-2021-EDIH-01 на ПЦЕ и приложимите правила за държавна помощ.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ac680a9d-aa95-42e0-89a1-549b8be459ea

Крайният срок за подаване на Формуляр за кандидатстване чрез ИСУН е 16:30 часа на 04.04.2024 г.

[1] Регламент (EС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по нататък “Общ регламент за групово освобождаване” или “ОРГО”) OJ L 187, 26.6.2014, p. 1–78;

[2] Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, който заменя Регламент 1407/2013 след изтичане на срока му-31.12.2023 г.

09.02.2024 - Въпроси и отговори
31.01.2024 - Покана за представяне на проектно предложение
31.01.2024
Покана за за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

П О К А Н А

за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFPR002-1.002 „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (УО на ПНИИДИТ 2021-2027) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ (съгласно Заповед № РД-14-422/11.10.2023 г. на министъра на иновациите и растежа) кани:

 • „Кюбико“ ООД, координатор и конкретен бенефициент за Хъб за дигитална трансформация на дигиталните услуги (project acronym: UDIH 4 EU);
 • Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, координатор и конкретен бенефициент за Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ (project acronym: ADiSMEs);
 • „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, координатор и конкретен бенефициент за Сдружение „Център за дигитални решения и иновации НКИЗ“ ЕАД (project acronym: RCDSI NCIZ);
 • „Делегейт“ ООД, координатор и конкретен бенефициент за Регионален иновационен център „Иновационни биотехнологии, био-ресурси и продукти от следващо поколения“ СНЦ ЧП (project acronym: Next-Gen-Bio TechEDIH);
 • Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект, координатор и конкретен бенефициент за Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект (project acronym: InnovationAmp);
 • „Ингилиз Груп“ ЕООД, координатор и конкретен бенефициент за Дигитален иновационен хъб „Механика“ (project acronym: MECH-E-DIH);
 • Югоизточен дигитален иновационен хъб, координатор и конкретен бенефициент за Югоизточен дигитален иновационен хъб (project acronym: EDIH DIGIHUB);
 • сдружение „Аутомотив клъстер България“, координатор и конкретен бенефициент за Дигитален иновационен хъб северозапад, (project acronym: EDIH-NWACB).

да представят проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.002 „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“, финансирана от програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Основната цел на процедурата е да се осигури финансиране на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ), отличени с „Печат за високи постижения“ за изграждане на национална мрежа от ЕЦИХ за предоставяне на услуги в областта на дигиталните и зелените технологии за микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и за публични организации за техните неикономически дейности. Чрез изпълнението на процедурата ще се постигне обвързване и координиран подход на работата на цифровите и иновационните хъбове с други проекти по програма „Цифрова Европа“ (ПЦЕ), които са насочени към изграждане на капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурност и доверие, задълбочени цифрови умения и внедряване и използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост.

Финансирането на ЕЦИХ се осигурява от ПНИИДИТ по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз за ЕЦИХ, които ще прехвърлят всички извършени разходи за своето изграждане и функциониране като помощ под формата на безплатни и/или много под пазарната цена специализирани услуги към своите бенефициенти – това са малки и средни предприятия (МСП), които получават безвъзмездна финансова помощ под режим „държавна“ помощ в съответствие с Глава I, Глава II и чл. 28 „Помощ за иновационни дейности на МСП“ на Регламент (ЕС) 651/2014[1] и малки дружества със средна пазарна капитализация и публични предприятия, които получават безвъзмездна финансова помощ под режим „минимална“ помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 2023/2831 г.[2].

Индикативният бюджет по тази процедура е 51 838 742,50 лева, разпределен по отделните ЕЦИХ, както следва:

Акроним на проектаЕФРРНационален бюджетОбщо
UDIH 4 EU4 952 712,58 лв.874 008,10 лв.5 826 720,68 лв.
2 532 281,73 €446 873,25 €2 979 154,98 €
ADi4SMEs5 012 788,94 лв.884 609,81 лв.5 897 398,75 лв.
2 562 998,29 €452 293,81 €3 015 292,10 €
RCDSI NCIZ4 226 284,59 лв.1 811 264,83 лв.6 037 549,42 лв.
2 160 865,00 €926 085,00 €3 086 950,00 €
Next-Gen-BIoTechEDIH5 028 620,50 лв.887 403,62 лв.5 916 024,12 лв.
2 571 092,84 €453 722,26 €3 024 815,10 €
InnovationAmp6 678 555,10 лв.2 862 237,90 лв.9 540 793,00 лв.
3 414 691,00 €1 463 439,00 €4 878 130,00 €
MECH-E-DIH7 393 295,79 лв.1 304 699,26 лв.8 697 995,05 лв.
3 780 132,11 €667 082,14 €4 447 214,25 €
EDIH DIGIHUB5 149 225,00 лв.908 686,76 лв.6 057 911,76 лв.
2 632 756,94 €464 604,16 €3 097 361,10 €
EDIH-NWACB3 284 697,26 лв.579 652,46 лв.3 864 349,72 лв.
1 679 439,04 €296 371,60 €1 975 810,64 €

Посочените стойности са максимално допустимият размер на безвъзмездна финансова помощ по всеки един от проектите.

Допустими за финансиране са следните дейности:

 1. Дейности за тестване преди инвестиране;
 2. Дейности за развитие на иновационни умения;
 3. Дейности за изграждане на капацитет за достъп до финансиране на иновационни дейности;
 4. Дейности за създаване на мрежи;
 5. Дейности за защита на интелектуалната собственост;
 6. Други допустими дейности, съгласно проектното предложение, отличено с „Печат за високи постижения“ по процедура DIGITAL-2021-EDIH-01 на ПЦЕ и приложимите правила за държавна помощ.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ac680a9d-aa95-42e0-89a1-549b8be459ea

Крайният срок за подаване на Формуляр за кандидатстване чрез ИСУН е 16:30 часа на 18.03.2024 г.

[1] Регламент (EС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по нататък “Общ регламент за групово освобождаване” или “ОРГО”) OJ L 187, 26.6.2014, p. 1–78;

[2] Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, който заменя Регламент 1407/2013 след изтичане на срока му-31.12.2023 г.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване