Допълващо финансиране на избрани от ЕК Европейски цифрови иновационни хъбове

Процедурата е с изтекъл срок за кандидатстване
27.06.2024 - Ръководство за бенефициенти и приложения
27.06.2024
Ръководство за директни бенефициенти за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“

Със Заповед № РД-02-16-573/26.06.2024. на Ръководителя на Управляващия орган по Приоритетни направления 3 и 4 на ПНИИДИТ - Веселина Минчева – заместник-министър на иновациите и растежа, е одобрено Ръководство за директни бенефициенти за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“.

28.03.2024 - Промяна условия за канд.
28.03.2024
УО на ПНИИДИТ съобщава, че e извършено изменение в пакета документи по процедура BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“, по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Министерство на иновациите и растежа СЪОБЩАВА, че във връзка с приемането на Регламент 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (заменящ Регламент № 1407/2013 на Комисията) извърши изменение в пакета документи по процедура BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“, с цел привеждането му в съответствие с новите нормативни изисквания.

Основните промени, произтичащи от влизането в сила на новия регламент, са свързани с повишаване тавана на минималните помощи (de minimis) от 200 000 евро на 300 000 евро за „едно и също предприятие“ за предходните три години. Конкретните бенефициенти – Европейски цифрови и иновационни хъбове (ЕЦИХ) изискват от всяко предприятие, преди получаване на услуга от ценовия лист на ЕЦИХ да попълни и представи Заявление-споразумение, Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Декларация за държавни/минимални помощи, както и други документи, съгласно Указания за оценка на съответствието на предприятията, които заявяват услуга от ЕЦИХ с правилата за държавни/минимални помощи (Приложение 19 към Условията за изпълнение).  ЕЦИХ следва да имат предвид, че по отношение на документите, които се подават от предприятия - малки дружества със средна пазарна капитализация, към Заявление-споразумението се прилага актуализиран образец на Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение № 19.5) и свързаното с нея приложение Данни за получена минимална помощ (Приложение № 19.5.2)

Измененият пакет се публикува на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, както и в ИСУН, в раздела на процедурата.

13.03.2024 - Списък на операциите
13.03.2024
Списък на операциите към Регламент (ЕС) № 1303/2013 за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ, публикува списък на сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“.

 

В периода от 28.02.2024 г. до 13.03.2024 г. бяха сключени 4 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 10 652 991,74 лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 3 от ПМС №114/2022 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в качеството ѝ на ръководител на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост публикува Списък на операциите“.

01.11.2023 - Изменени документи за кандидатстване по процедура BG16RFPR002-1.001
01.11.2023
Покана за представяне на проектно предложение от Сдружение „АгроХъб.БГ“ с координатор и Конкретен бенефициент: Институт за агростратегии иновации по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“

На 20.09.2023 г. е публикувана процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“ по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с краен срок за кандидатстване 23.10.2023 г., 16,30 ч. местно време.

По посочената процедура имат право да подадат проектни предложения единствено четири кандидати, които са сключили споразумения с Европейската комисия (ЕК) за предоставяне на допълващо финансиране по Програма „Цифрова Европа“, като един от определените допустими конкретни бенефициенти не успява да подаде проектно предложени, поради технически затруднения, свързани с електронния подпис на представляващия кандидата.

С неподаването на проект на един от четиримата конкретни бенефициенти по процедурата се констатира остатък на финансови средства в размер на 3 513 045,96 лева, който не е заявен и в тази връзка на основание чл. 12, ал. 5, т. 3 от ПМС № 23/2023 г., срокът за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“ е удължен до „16,30 ч. на 08.11.2023 г.“.

Предвид изложеното по-горе, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ кани:

 • Институт за агростратегии иновации, координатор и конкретен бенефициент за Сдружение „АгроХъб.БГ“ (project acronym: AgroDigiRise);

да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1846bb00-9ccd-4f83-92be-919021f3c141

Крайният срок за подаване на Формуляр за кандидатстване е чрез ИСУН е 16:30 часа на 08.11.2023 г.

Новина
20.09.2023
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (УО на ПНИИДИТ 2021-2027) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ (съгласно Заповед № РД-14-222/22.06.2023 г. на министъра на иновациите и растежа) кани:

 • Съюз за стопанска инициатива, координатор и конкретен бенефициент за Цифров иновационен хъб „Тракия“ (project acronym: CYBER4All STAR);
 • Камара на строителите в България, координатор и конкретен бенефициент за „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (project acronym: EDICS);
 • Институт за агростратегии иновации, координатор и конкретен бенефициент за Сдружение „АгроХъб.БГ“ (project acronym: AgroDigiRise);
 • Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора, координатор и конкретен бенефициент за Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“ (project acronym: SynGReDiT),

да представят проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Основната цел на процедурата е да се осигури допълващо финансиране за изграждане на национална мрежа от Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) и да се развие капацитета на избраните национални цифрови и иновационни хъбове за предоставяне на услуги в областта на дигиталните и зелените технологии за малки и средни предприятия и за публични организации. Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепи обвързването и координиран подход на работата на цифровите и иновационните хъбове с други проекти по програма „Цифрова Европа“ (ПЦЕ), които са насочени към изграждане на капацитет в областта на високопроизводителните изчисления, изкуствения интелект, киберсигурността, дигитални умения, с цел най-ефективно използване на съществуващите технологии.

Финансирането на ЕЦИХ ще се осъществява съвместно и пропорционално от два различни източника. 50% от финансирането ще се осигурява от Програма „Цифрова Европа“, която се управлява пряко от Европейския съюз (ЕС), чрез DG CONNECT на Европейската комисия (ЕК). Другите 50% от финансирането се осигуряват от ПНИИДИТ. Настоящата процедурата за безвъзмездна финансова помощ се изпълнява по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз за ЕЦИХ, които ще прехвърлят всички извършени разходи за своето изграждане и функциониране като помощ под формата на безплатни и/или много под пазарната цена специализирани услуги към своите бенефициенти – това са малки и средни предприятия (МСП), които получават безвъзмездна финансова помощ под режим „държавна“ помощ в съответствие с Глава I, Глава II и чл. 28 „Помощ за иновационни дейности на МСП“ на Регламент (ЕС) 651/2014[1] и малки дружества със средна пазарна капитализация и публични предприятия, които получават безвъзмездна финансова помощ под режим „минимална“ помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.[2].

Индикативният бюджет по тази процедура е 13 586 742,33 лева, разпределен по отделните ЕЦИХ, както следва:

Акроним на проектаЕФРРНационален бюджетОбщо
CYBER4All STAR2 493 684,13 лв.440 061,91 лв.2 933 746,04 лв.
1 275 000,45 €225 000,08 €1 500 000,53 €
EDICS2 294 030,14 лв.983 155,77 лв.3 277 185,91 лв.
1 172 918,98 €502 679,57 €1 675 598,55 €
AgroDigiRise2 986 089,05 лв.526 956,89 лв.3 513 045,95 лв.
1 526 763,09 €269 428,78 €1 796 191,87 €
SynGReDiT3 283 349,77 лв.579 414,65 лв.3 862 764,42 лв.
1 678 750,08 €296 250,01 €1 975 000,09 €

Посочените стойности са максимално допустимият размер на съфинансиране по ПНИИДИТ за всеки един от проектите. Точният размер на кумулативното финансиране е пряко обвързан с размера на договора сключен между ЕЦИХ и ПЦЕ.

 

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

 1. Дейности за тестване преди инвестиране;
 2. Дейности за развитие на иновационни умения;
 3. Дейности за изграждане на капацитет за достъп до финансиране на иновационни дейности;
 4. Дейности за създаване на мрежи;
 5. Дейности за защита на интелектуалната собственост;
 6. Други допустими дейности, съгласно договора към ПЦЕ и приложимите правила за държавна помощ.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1846bb00-9ccd-4f83-92be-919021f3c141

Крайният срок за подаване на Формуляр за кандидатстване е чрез ИСУН е 16:30 часа на 23.10.2023 г.

[1] Регламент (EС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по нататък “Общ регламент за групово освобождаване” или “ОРГО”) OJ L 187, 26.6.2014, p. 1–78;

[2] Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis текст от значение за ЕИП (OJ L 352, 24.12.2013, p. 1–8)

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване