BG16RFPR001-1.006 Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на Българска Агенция за инвестиции (БАИ)

06.01.2023 - Новина обявяване
17.05.2024
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFPR001-1.006 „Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на Българска Агенция за инвестиции (БАИ)“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП)

В тази връзка Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г. (ПКИП) кани Българска Агенция за инвестиции (БАИ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFPR001-1.006 „Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на Българска Агенция за инвестиции (БАИ)“ по Приоритет 1. Иновации и растеж, Специфична цел RSO1.3. Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции (ЕФРР) на ПКИП.

Основната цел на процедурата е повишаване на дела на чуждестранните инвестиции в България с фокус върху районите, отличаващи се с по-ниска инвестиционна активност чрез дейности, осъществявани от страна на БАИ.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 7 000 000 лева (3 579 043.17 евро).

Предоставяната помощ може да обхваща следните видове дейности:

1) Разработване и прилагане на механизми за предоставяне на таргетирани услуги на потенциални инвеститори:

1.1. Поддържане на актуален социално-икономически профил на България по региони, както и профили на секторите с потенциал за развитие за целите на привличане на чуждестранни инвеститори;

1.2. Поддържане на актуални анализи за определяне на профила на потенциалните инвеститори с фокус върху северните райони - изследване на таргет групата;

1.3. Разработване на мерки за привличане на чуждестранни инвеститори въз основа на дейностите по т.1.1. и т. 1.2. със специален фокус върху северните райони;

1.4. Дигитализация на процесите по обмен на данни и информация, свързани с процеса по привличане на чуждестранни инвеститори чрез:

  • Надграждане на платформата „виртуален офис“ и подобряване на процесите по обмен на данни и информация с регионални и местни власти с цел повишаване на качеството и вида на услугите, които потенциални инвеститори могат да ползват чрез платформата;
  • Разширяване на инфраструктурата за съхранение на данни и информация, вкл. обезпечаване на информационната сигурност.

2) Осъществяване на проактивен инвестиционен маркетинг, популяризиращ условията за развитие в България:

2.1. Брандиране с цел създаване на устойчива визуална идентичност на България и отделните региони в страната като инвестиционна дестинация;

  • Разработване на концепция за брандиране на кампанията по привличане на инвестиции въз основа на информацията от дейност 1;
  • Разработване на маркетингова стратегия със специален фокус върху северните райони;
  • Създаване и разпространение на устойчиво маркетингово брандиране на България и регионите на страната със специален фокус върху северните райони.

3) Организиране и провеждане на дейности по привличане на чуждестранни инвеститори:

3.1. Организиране и провеждане на форуми за популяризиране на България и регионите в страната като инвестиционна дестинация със специален фокус върху северните райони;

3.2. Провеждане на срещи с потенциални ключови инвеститори;

3.3.Участие в международни изложения за представяне възможностите за инвестиции в страната с фокус върху северните райони;

3.4. Други дейности по привличане на чуждестранни инвеститори в изпълнение на мерките по т. 1.3.

4) Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: https://www.mig.government.bg/programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata/ и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg   

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 юли 2024 г.

 

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване