България няма предупредителна система, която да оказва конкретна подкрепа на длъжниците, като им посочва опасността от изпадане в затруднение. Системи за ранно предупреждение се разработват единствено от банките за целите на управлението на кредитния риск. 

Създаването на система за ранно предупреждение при опасност от изпадане на предприятията в несъстоятелност изисква нормативни промени от гледна точка на това да бъдат определени правомощия и отговорности за поддържането и предоставянето на подкрепа на предприятията, които да могат да оценят настоящото си финансово състояние и да бъдат информирани за възможностите при вероятност от изпадане в несъстоятелност. 

Необходимостта от приемането на нормативния акт произтича и от разпоредбата на чл. 761, ал. 3 от Търговския закон, която предвижда Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката и индустрията и на министъра на иновациите и растежа да приеме Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност. 

Наредбата представя система от инструменти за ранно предупреждение, чрез които да известяват предприятията за тяхното финансово състояние и при наличие на данни за финансови затруднения, които може да доведат до неплатежоспособност или несъстоятелност, да ги подпомогнат чрез предоставяне на насоки, съвети или консултации за подобряване на финансовото състояние и за предприемане на превантивни действия. 

Предвижда се Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) да администрира система от инструменти за ранно предупреждение и достъп до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност, която включва публична онлайн електронна-информационна система за ранно предупреждение при вероятност от несъстоятелност, чрез която се предоставя информация.

  1. Доклад до Министерския съвет;
  2. Проект на Постановление на Министерския съвет;
  3. Проект на НАРЕДБА за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност;
  4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” при Министерския съвет;
  5. Частична предварителна оценка на въздействие.