Публичност и антикорупционни процедури

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  1. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра
  2. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра
  3. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.
  4. Регистър по чл. 33, ал. 4 от ЗПУКИ (архив)
  5. Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ
  6. Регистър на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления
  7. Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
  8. Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване