Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на ИАНМСП

01.03.2024 - Новина обявяване
01.03.2024
Заповед за изменение и консолидирана версия на изменен пакет документи по процедурата BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“
14.08.2023 - Сключен договор по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
14.08.2023
УО на ПКИП публикува данни за предоставена помощ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

През месец август 2023 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по процедура за директно предоставяне BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 9 993 101.37 лева / 5 109 392 евро.

В изпълнение на разпоредбите по чл. 28 от ПМС № 23 от 13.02.2023 г. и в съответствие с изискванията, посочени в чл. 49, параграф 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г., Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 публикува Списък на операциите (данни за предоставена помощ) в съответствие с изискванията, посочени в чл. 49, параграф 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OB, L 231/159 от 30 юни 2021 г.).

31.05.2023 Покана на УО към ИАНМСП
31.05.2023
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г. (ПКИП) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ по Приоритет 1. Иновации и растеж, Специфична цел RSO1.3. Засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места в МСП, включително чрез продуктивни инвестиции (ЕФРР) на ПКИП

Основната цел на процедурата е насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции чрез подкрепа за участието на български МСП в промоционални дейности в страната и в чужбина, вкл. свързване на български предприятия с чуждестранни партньори за подобряване на експортния им потенциал и подобряване на бизнес-средата.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Прилага се помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕC) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. по отношение на предприятията, крайни ползватели на помощта (в случаите, когато е приложимо).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 993 101.37 лева (5 109 392 евро)

Предоставяната помощ може да обхваща следните видове дейности:

1) Разработване на продуктови и пазарни анализи с цел подпомагане на българските МСП да бъдат успешни износители;

2) Обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП с цел интернационализация;

3) Организиране и провеждане на национални участия на специализирани международни панаири и изложби в чужбина;

4) Подпомагане индивидуалните участия на МСП на специализирани международни панаири и изложби в страната;

5) Подпомагане на индивидуални участия на МСП на специализирани международни панаири и изложби в чужбина (програма тип ваучер);

6) Организиране, провеждане и участие в специализирани събития с институционален щанд на ИАНМСП с цел промотиране на България и/или сектори от икономиката в страната и чужбина;

7) Организиране, провеждане и участие на български производители в търговски мисии в чужбина;

8) Организиране и провеждане на бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития с двустранни срещи между български и чуждестранни фирми в страната;

9) Организиране и провеждане на байерски програми с посещение на чуждестранни купувачи в страната;

10) Разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал на фирмите с цел подкрепа за МСП с висок експортен потенциал;

11) Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg .

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 август 2023 г., 16.30 часа.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване