Предложеният проект на акт е изготвен във връзка с установена необходимост от прецизиране функциите на отделни дирекции в съответствие с правомощията на министъра в качеството му на орган, провеждащ държавната политика в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж на страната, преструктуриране на част от дирекциите с оглед подобряване и оптимизиране на дейността, повишаване ефективността при изпълнението на политиките на Министерството на иновациите и растежа (МИР) и укрепването на административния му капацитет.

Предложеното изменение е в съответствие с § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г., изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и  бр. 80 от 2018 г.), който предвижда, че общо числеността на администрацията на изпълнителната власт по чл. 36-38 от закона, установена в съответните устройствени актове към датата на влизането в сила на този закон, не може да бъде увеличавана. Предложената променена численост на отделни административни звена е при спазване на задължителните нормативи за численост на администрацията, съгласно Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

За приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет няма да са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджетите на Министерството на иновациите и растежа.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.