Избраните са Николай Генчев, Николай Марков и Александър Петков

Днес министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на принципал на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ), назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството. Това са Николай Генчев, Николай Марков и Александър Петков. Те бяха назначени след проведен конкурс по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

Надзорният съвет беше създаден с Решение на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. за промяна на Устава на ФМФИБ и преминаване от едностепенна система на управление – съвет на директорите – в двустепенна – управителен и надзорен съвет. Промяната беше поредна стъпка за подобряване на ефективността и контрола върху управлението на публичните средства, предоставени на ФМФИБ за изпълнение на финансови инструменти по европейски фондове и програми, както и за въвеждане на чисти и прозрачни политики във Фонда на фондовете. Въз основа на същото решение на МС, министърът на иновациите и растежа определи временни членове на Надзорния съвет, до провеждането на конкурс за избора на редовни членове.

Конкурсът беше обявен през февруари 2023 г. и срокът му беше удължен, за да се даде възможност на широк кръг квалифицирани кандидати да участват. Конкурсът протече в три етапа – проверка на документите по допустимост, оценка на писмени концепции за развитие на публичното предприятие и интервю. Изборът беше извършен съобразно публично оповестени критерии и методика, съобразени с приложимите нормативни изисквания. Критериите бяха публикувани на интернет страницата на МИР още при обявяването на конкурса.

Новоназначените членове на Надзорния съвет са доказани професионалисти с дългогодишен ръководен опит във финансовия сектор.

Повече информация за резултатите от проведения конкурс: https://www.mig.government.bg/obyavi-i-targove/

_________________________

*Биографични данни на членовете на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете)

Николай Генчев:

Има дългогодишен опит в консултантския бизнес и във всички сфери на финансовия бизнес. Близо 20 години заема висши мениджърски позиции в управителни и надзорни органи на финансови институции, също така и браншови асоциации и организации с идеална цел. Финансист с опит в страната и в целия регион. Николай Генчев освен инвеститор, е и ментор на млади предприемачи. Има значителен опит и в изграждане на успешни екипи, определящи пазарните трендове; в реструктуриране и реорганизиране на бизнеси; в реализиране на знакови стратегически промени; в структуриране на финансови и инвестиционни продукти. Опитът му е и сферата на дигиталната трансформация във финансовия свят, включително финтех, както и спонсориране на вътрешно-фирмени иновации. Генчев е магистър по стопанско управление (MBA) от Софийския университет. Завършил е многобройни професионални обучения и курсове, включително в Харвардското бизнес училище.

Николай Марков:

Има над 20-годишен, в т.ч. и управленски, опит в оценки, бизнес-моделиране, финансови и икономически анализи, проектно финансиране, сделки, проверки (due diligence), регулаторно съответствие (compliance) и други проекти в световни одиторски и други компании, за клиенти в България, други страни в Европа, Америка и Азия. Николай Марков е работил и по редица проекти за финансови институции, вкл. за Световната банка, институционални фондове, финансирани с европейски средства, частни европейски фондове, европейски и азиатски банки, глобални финтех компании. Член е на управителния съвет на Камарата на професионалните оценители в България. Завършил е финансово и банково управление в Университет на Пирея – Гърция. Сертифициран финансов анализатор (CFA) и независим оценител.

Александър Петков:

Има дългогодишен опит в сферата на финансите, инвестициите, ръководител с богат опит при работа в международни екипи. Заемал е постове като директор за връзки с инвеститорите и финансово планиране, генерален мениджър и други експертни и ръководни позиции в различни компании и дружества. Лицензиран оценител на търговски предприятия. Бил е мениджър в дружества от застрахователния и инвестиционния сектор. Петков е с богат опит в изготвянето на финансови и правни анализи и прогнози, както и в разработването на бизнес стратегии. Завършил е финанси и банково дело в УНСС.