С решение на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД от 02.03.2023 г. е обявен конкурс за избор и назначаване на трима членове на Управителния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ/Дружеството) и възлагане на управлението на Дружеството.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е акционерно дружество – публично предприятие, с едноличен собственик на капитала държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа. Дружеството осъществява дейности по изпълнение на финансови инструменти, прилагани по фондове, механизми, програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, за програмните периоди 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027 г. и следващи.

С Разпореждане № 11 на Министерския съвет от 05.10.2022 г. министърът на иновациите и растежа е определен да упражнява пряко правата на държавата като едноличен собственик на капитала на ФМФИБ и е изменен Уставът на Дружеството, като системата на управление е променена от едностепенна на двустепенна с Надзорен и Управителен съвет, всеки в състав от трима членове.

Заявления за участие могат да бъдат подавани до 17.00 ч. на 17.03.2023 г. в деловодството на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ на  адрес: гр. София, п.к. 1000, район „Триадица“, ул „Кърниградска“ № 19, ет. 3, или по електронен път – на електронна поща: office@fmfib.bg, като документите, изискващи подпис на кандидата, следва да бъдат подписани с електронен подпис. За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили до крайния срок за подаване на документи.

Към заявлението (по образец) трябва да бъдат приложени автобиография, копия на документи, доказващи изискуемите образование и професионален опит, декларации по Закона за публичните предприятия (ЗПП) (по образец) и др. документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“ и да имат най-малко 5 г. професионален опит в област от професионалните направления по т. 2 и/или на ръководна позиция и/или като член на орган за управление или контрол в публично предприятие и/или в други стопански, административни или финансови дейности. Всички кандидати трябва да отговарят на изискванията, съгласно чл. 20, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 от ЗПП.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания за заемане на длъжността;
  2. Оценка на Концепцията за развитие на публичното предприятие на допуснатите кандидати.
  3. Интервю с допуснатите до този етап кандидати.

Повече информация за конкурса можете да намерите на следния линк:

https://www.fmfib.bg/bg/news/220-nadzorniyat-savet-na-%E2%80%9Efond-menidzhar-na-finansovi-instrumenti-v-balgariya%E2%80%9C-ead-obyavi-konkurs-za-chlenove-na-upravitelniya-savet-na-druzhestvoto