По Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ ще могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации и фирми. Чрез ваучери ще се подпомага бизнеса за внедряване на научни разработки

 Грантови схеми за 275 млн. евро ще подпомагат връзката индустрия-академия

 ПНИИДИТ ще финансира Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност

На 26 октомври Министерството на иновациите и растежа изпрати за одобрение от Европейската комисия Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ). Общият й бюджет е 2,14 млрд. лева. Очаква се изпълнението ѝ да стартира в началото на следващата година.

По програмата могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации и бизнес. Тя има два приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

По първия приоритет ще бъдат развивани вече изградените Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, ще се подкрепят внедряването на технологии, трансферът на знание и скъсяването на пътя от проучванията до иновациите. В т.ч. ще се подпомогне и развитието на Лабораторния комплекс на „София тех парк“. Ще бъдат финансирани и проекти, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“  по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на ЕК. Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални.

По втория приоритет ще се финансира дигитализацията на публичния сектор, повишаването на киберсигурността в администрацията, създаването на пространства от данни, отворен достъп до наука и др.

Програмата съдържа три стратегически интервенции, по които ще разпредели:

1) Подкрепа в размер на 70 млн. евро (от ЕФРР+национално) за изграждането на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, част от европейската мрежа  (4 съфинансирани от програма Цифрова Европа на ЕК и 8, отличени с „Печат за върхови постижения“). Хъбовете представляват обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен сектор и технологични и бизнес- медиатори. Те ще бъдат изградени във всички региони за планиране и ще предоставят специализирани услуги за малки и средни предприятия.

2) Подкрепа в размер на 142 млн. евро (от ЕФРР+национално) за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) Ще се финансира тяхното устойчиво развитие, засилване на капацитета им за приложни изследвания и пълноценното им участие в иновационната екосистема чрез разработване и изпълнение на бизнес-планове, в т.ч. и за регионално развитие.

3) Подкрепа в размер на 25 млн. евро (от ЕФРР+национално) за ваучерна схема за МСП за насърчаване сътрудничеството и използването на потенциала в Центровете за върхови постижения, Центровете за компетентност, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура и други научноизследователски организации и висши училища. Иновативните ваучери ще осъществят връзката между секторите академия-бизнес с цел да подпомогнат предприятията в тяхното развитие, проучване на нови възможности или разрешаване на конкретни технологични или бизнес-предизвикателства.

Министър Александър Пулев и Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР, която дирекция е управляващ орган на програмите
Министър Александър Пулев и Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР, която дирекция е управляващ орган на програмите

ПНИИДИТ е основният инструмент за постигане на интелигентна трансформация на българската икономика чрез инвестиции в научните изследвания и иновациите. 275 млн. евро национално и европейско финансиране ще подпомагат връзката индустрия-академия чрез разнообразни грантови схеми.

Програмата ще бъде подпомагана в изпълнението си от 2 междинни звена – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Министерството на електронното управление.

Припомняме, че в края на август МИР изпрати за одобрение в Брюксел и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) с бюджет близо 3 млрд. лв. Тя беше одобрена на 3 октомври (https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/ek-odobri-programa-konkurentosposobnost-i-inovaczii-v-predpriyatiyata-za-3-mlrd-lv/  ). Средствата ще бъдат инвестирани в иновации, дигитализация, енергийна и ресурсна ефективност за българския малък и среден бизнес. Стартът й се очаква до края на годината.

По двете програми заедно (ПКИП и ПНИИДИТ) МИР ще управлява общо над 5 млрд. лв. за периода 2021-2027.

На 21 октомври служебният кабинет обяви на брифинг в Министерския съвет, че са осигурени европейски средства общо в размер на над 14 млрд. лв. по 7 официално одобрени програми (https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/sluzhebniyat-kabinet-osiguri-evropejski-sredstva-v-razmer-na-nad-14-miliarda-leva/ ).