УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

В сила от 01.03.2022 г.

Приет с ПМС № 20 от 25.02.2021 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 26 Септември 2023 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на служителите на Министерството на иновациите и растежа, наричано по-нататък "Министерството", и на неговите териториални звена.

Чл. 2. (1) Министерството на иновациите и растежа е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София, ул. Княз Александър I № 12.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Министерството е администрация, която подпомага министъра на иновациите и растежа при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на иновациите и растежа, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж на Република България.

(2) Министърът ръководи и представлява Министерството.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II.
Правомощия на министъра

Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията на Република България и в изпълнение на законите министърът самостоятелно или съвместно с други органи на властта и/или обществени организации:

 1. ръководи, координира, провежда и контролира осъществяването на държавната политика в областта на иновациите и растежа, като подкрепя повишаването на иновационната активност и на иновационната култура, трансфера на технологии и знания, стимулиране на научно-развойната дейност към и в индустрията;
 2. провежда политиката за насърчаване на инвестициите в страната;
 3. определя стратегическите цели и приоритети на иновационната политика в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;
 4. ръководи разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и други стратегически документи, както и годишни и многогодишни програми за тяхното изпълнение;
 5. участва в изпълнението на политиката за насърчаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия и тяхната добавена стойност за растежа на икономиката, като прилага изпълнението на мерки за нейното провеждане и за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия;
 6. обсъжда политиките и мерките за тяхното реализиране с работодателските организации, научноизследователските организации и висши училища, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и определя стратегическите цели и приоритети, като осигурява активното взаимодействие при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиките;
 7. ръководи дейностите по разработване и изпълнение на проекти и програми в сферата на своята компетентност, финансирани със средства от националния бюджет, програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 - 2027 г. и от международни донори и други организации, които отговарят на целите и приоритетите на националната политика и приоритетите на Европейския съюз;
 8. разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за иновации и технологично развитие;
 9. провежда националната политика по прилагането на финансовите инструменти;
 10. участва в разработването на икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;
 11. участва при провеждането на политиката за насърчаване на зелените технологии, кръговата икономика и биоикономика, подпомага прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0, като разработва и прилага политики и мерки за стимулиране на технологии, включително цифрови технологии и иновации в предприятията;
 12. ръководи и координира политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в Европейския съюз;
 13. ръководи разработването на клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на българските предприятия; формира секторни и регионални политики за насърчаване на предприемаческата активност, за привличане на инвестиции и за развитие на иновативни производства;
 14. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) участва в разработването, осъществява прилагането и изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС и в международните органи и организации;
 15. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори за сътрудничество, както и други договори в областите на своята дейност;
 16. участва в осъществяването на външноикономическата политика на Република България и защитава външноикономическите и интереси в международни организации съгласувано с министъра на икономиката и индустрията и министъра на външните работи;
 17. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
 18. участва при формулирането и провеждането на политиката към стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране;
 19. упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала, както и правата на държавата като съдружник или акционер в публичните предприятия, делегирани му от Министерския съвет, и взема решения по въпроси, предоставени в негова компетентност;
 20. организира и контролира дейностите по: отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия и кризисни ситуации на Министерството; установяването и защитата на стратегическите обекти и критичните инфраструктури от системата на икономиката; утвърждава и упражнява контрол при разработването и поддържането на плана за бедствия, плана за привеждане от мирно във военно положение и военновременния план на Министерството, както и други дейности по защита на националната сигурност в съответствие с нормативно делегираните му правомощия;
 21. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;
 22. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;
 23. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството до 28 февруари;
 24. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Министърът работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност и опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип.

(3) Министърът провежда информационна политика, която гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация.

(4) Министърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството.

(5) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Раздел III.
Политически кабинет

Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.

(2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на икономиката, предлага програми за постигане целите на иновационната и инвестиционната политика и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.

(3) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

(4) Политическият кабинет:

 1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му, както и представянето и пред обществото;
 2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;
 3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.

(5) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.

(6) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(7) Дейността на политическия кабинет на министъра се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експертни и от технически сътрудници.

(8) Общата численост на политическия кабинет е посочена в приложението.

Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на иновациите и растежа, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.

Чл. 8. Началникът на политическия кабинет:

 1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
 2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
 3. организира и контролира работата на съветниците, експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;
 4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

Чл. 9. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

 1. организира провеждането на информационната политика на Министерството съгласно Комуникационна стратегия и съгласува информацията за достъп до обществена информация;
 2. предлага и координира публичните изяви на министъра, на заместник-министрите и на служителите на Министерството, като ги съгласува с началника на политическия кабинет;
 3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на Министерството;
 4. предлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;
 5. координира връзките с медиите с цел осигуряване на пълна и точна информация за дейността на министъра и на Министерството в публичното пространство;
 6. участва в подготовката на отговорите на министъра във връзка с парламентарния контрол;
 7. координира публикуването на информация на интернет страницата на Министерството;
 8. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, дирекция "Правителствена информационна служба" в администрацията на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства.

Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:

 1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;
 2. изпълнява основните си функции, като:

а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;

г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.

(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

Чл. 11. (1) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 8 дирекции, Инспекторат, служител по сигурност на информацията и финансов контрольор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството е 402 щатни бройки.

(3) Разпределението на общата численост по ал. 2 е посочено в приложението.

Чл. 12. Министърът:

 1. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на длъжностите на Министерството по предложение на главния секретар;
 2. прилага съответните процедури за подбор и наемане на служителите в Министерството, включително осигурява извършването на съответните процедури за кариерно развитие и израстване на служителите в Министерството.

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.

(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:

 1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
 2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
 3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Министерството;
 4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;
 5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в Министерството;
 6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
 7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;
 8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
 9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Министърът може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.

Раздел III.
Инспекторат

Чл. 14. (1) Инспекторатът, създаден по силата на чл. 46 от Закона за администрацията, е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на иновациите и растежа. Членовете на политическия кабинет и служителите от съответната администрация не могат да се намесват в оперативната самостоятелност на Инспектората.

(2) При осъществяване на дейността си Инспекторатът се ръководи от принципите по чл. 2, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 18 от Закона за държавния служител, както и от правилата за поведение, регламентирани в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

(3) Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

 1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството;
 2. превенция и ограничаване на корупцията;
 3. подобряване работата на администрацията.

(4) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, които са утвърдени от министъра на иновациите и растежа.

(5) Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

 1. подпомага министъра на иновациите и растежа по отношение на изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Антикорупционната стратегия;
 2. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
 3. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
 4. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
 5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
 7. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, независимо че деянието може да е основание за търсене и на друг вид отговорност от служителите;
 8. извършва проверка по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
 9. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
 10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато това е предвидено в закон;
 11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
 13. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

(6) Инспекторатът изготвя стратегически и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра, и ежегодно представя отчет за тяхното изпълнение.

(7) За всяка конкретна проверка Инспекторатът изготвя доклад до министъра на иновациите и растежа за резултатите, анализира причините и обстоятелствата, свързани с констатираните нарушения, и предлага мерки за отстраняването им.

(8) Инспекторатът не извършва проверки в публичните предприятия от системата на Министерството.

(9) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

(10) При осъществяване на дейността си Инспекторатът си взаимодейства с Главния инспекторат при Министерския съвет, специализираните контролни органи, създадени по специални закони, специализираните държавни комисии и съвети за контрол в съответната област, омбудсмана на Република България и органите на местното самоуправление и на изпълнителната власт в общините, както и с обществените посредници, ако са избрани такива.

Раздел IV.
Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 15. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекция "Вътрешен одит" извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително финансираните със средства от Европейския съюз, и в администрациите, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, както и в публичните предприятия от системата на Министерството, в които няма звено за вътрешен одит, като:

 1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекция "Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;
 2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват от одитния комитет и се утвърждават от министъра;
 3. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
 4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
 5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
 6. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
 7. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост - и с одитния комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент за даване на увереност и изготвя одитен доклад;
 8. документира, обсъжда и докладва в зависимост от естеството на всеки одитен ангажимент за консултиране резултатите от неговото изпълнение;
 9. дава препоръки за подобряване на дейностите в одитираните структури и проследява изпълнението на приетите препоръки съгласно план за действие, утвърден от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;
 10. изготвя и представя на министъра и на одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Раздел V.
Служител по сигурността на информацията

Чл. 16. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра.

(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

 1. отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, сигурността на комуникационните и информационните системи (КИС) и криптографската сигурност;
 2. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
 3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;
 4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;
 5. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители в Министерството за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;
 6. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в Министерството;
 7. организира и провежда обучението на служителите в Министерството за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;
 8. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
 9. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в Министерството;
 10. ръководи регистратури за класифицирана информация;
 11. организира изграждането и акредитацията на КИС за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация, като контролира тяхната сигурност и експлоатация;
 12. контролира дейността на органа по развитие и експлоатация на КИС за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация на Министерството;
 13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
 14. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 15. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Служителят по сигурността на информацията изпълнява функциите на длъжностно лице по защита на данните, като:

 1. информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
 2. наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, който участва в операциите по обработването, и съответните одити;
 3. при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;
 4. сътрудничи с надзорния орган;
 5. действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, които са свързани с обработването, включително предварителната консултация, и по целесъобразност се консултира по всякакви други въпроси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Служителят по сигурността на информацията изпълнява функциите на служител за мрежова и информационна сигурност по приложение № 6 към чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 и 47 от 2022 г.).

Раздел VI.
Финансов контрольор

Чл. 17. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(2) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.

(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.

Раздел VII.
Обща администрация

Чл. 18. (1) Общата администрация е организирана в 4 дирекции:

 1. дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
 2. дирекция "Финанси и управление на собствеността";
 3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) дирекция "Правна, човешки ресурси и обществени поръчки";
 4. дирекция "Административно и информационно обслужване".

(2) Общата администрация може да осъществява функции по изпълнение на споделени услуги в системата на Министерството, както и да ползва услуги по изпълнение на функции по управление на човешките ресурси, предоставени от администрацията на Министерския съвет.

(3) Споделени услуги са услугите, при които една административна структура може да предоставя услуги, свързани с общите административни дейности, на останалите администрации.

Чл. 19. Дирекция "Финанси и управление на собствеността":

 1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;
 2. осигурява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за публичните финанси и нормативните актове, регламентиращи бюджетната политика на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми;
 3. участва в процеса на управление на бюджетните средства на Министерството в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, като:

а) следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;

б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри;

в) прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи;

 1. обслужва плащанията и транзитните сметки на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на Единната сметка;
 2. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на Единната сметка лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на Министерството; дава методологически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;
 3. съставя годишен финансов отчет на администрацията и сборен на Министерството;
 4. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства, като осигурява своевременното им представяне пред съответните институции;
 5. разработва проекта на годишен бюджет и средносрочната бюджетна прогноза за системата на Министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите и в програмен формат;
 6. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на Министерството;
 7. отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на Министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове;
 8. осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество - държавна собственост, предоставено на Министерството за управление, като организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти;
 9. организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в Министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;
 10. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
 11. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) оказва съдействие в рамките на своята компетентност в нормативно установените срокове на дирекция "Правна, човешки ресурси и обществени поръчки" при изпълнението на задълженията и по Закона за обществените поръчки, като:

а) участва в планирането и отчитането на обществените поръчки;

б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на възстановяване на гаранциите за изпълнение по сключените договори;

 1. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Министерството с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане; координира и осигурява поддържането на хигиената, охраната, пропускателния режим, пожароизвестителните и пожарогасителните системи и асансьорните уредби;
 2. осъществява дейностите по защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плана за защита при бедствия и на плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Дирекция "Правна, човешки ресурси и обществени поръчки":

 1. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството, както и подпомага воденето на съдебните дела по чл. 27, ал. 1, т. 2, букви "т" и "ф";
 2. разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;
 3. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на иновациите и растежа, както и във всички случаи, в които Министерството е заинтересувано ведомство;
 4. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;
 5. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;
 6. изготвя становища по проекти на международни договори;
 7. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра или от овластено от него длъжностно лице;
 8. изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, сключвани в Министерството;
 9. съгласува и дава становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала, както и правата на държавата като съдружник или акционер в публичните предприятия;
 10. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в Министерството;
 11. подпомага възлагането на обществени поръчки, като:

а) организира и координира всички дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;

б) участва в разработването на документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;

в) участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на европейското и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;

г) изготвя и съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, организира осъществяването на наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с функционално отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;

д) подготвя и изпраща до Регистъра на обществените поръчки (РОП) в нормативно установените срокове информацията по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 5, 7 - 11 и 16 от Закона за обществените поръчки;

е) отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 36а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;

ж) организира съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;

з) разработва вътрешните правила на Министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

и) подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

к) изготвя становища, съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство в образуваните производства;

 1. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти и съгласуването на тези договори, включително свързаните с тях договори за ипотека и особен залог;
 2. участва в изготвянето на договорите по Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;
 3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осъществява дейностите по управление и развитие на човешките ресурси на Министерството, като:

а) разработва и прилага система за наемане и подбор на служители; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценяване изпълнението на служителите, заплащане и развитие на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация и проектиране на работните места;

б) участва в планирането на потребности от нови служители за администрацията и методически подпомага дейността на звената по управление на човешките ресурси в системата на Министерството;

в) организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в Министерството;

г) организира процеса по назначаването на служители в Министерството;

д) осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения в съответствие с действащото законодателство; изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения в съответствие с действащото законодателство; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;

е) координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията;

ж) разработва проекти на длъжностните разписания;

з) съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;

и) извършва съгласувателните процедури при определяне, назначаване и освобождаване на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, пряко назначавани или предлагани от министъра;

к) изготвя проекта на годишен план за обучение на служителите в администрацията и анализира дейностите по обучението;

л) осъществява дейности в рамките на своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служителите, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с Министерството е било признато за незаконно;

м) поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на човешките ресурси;

 1. (отм., нова - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) обобщава предложенията на Министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет.
 2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 3. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 4. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 5. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 6. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 7. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 8. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 9. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 10. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 11. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)
 12. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)

Чл. 21. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

 1. организира разработването на Комуникационна стратегия на Министерството, която включва план за представяне на политиките, изграждане и поддържане на институционална идентичност на ведомството и на имиджа на министъра, заместник-министрите, представителите на политическия кабинет и експертния екип на Министерството, определен за публично-медийно представяне;
 2. осигурява провеждането на информационната политика на Министерството, като:

а) координира публичните изяви на министъра, на политическия кабинет на служителите на Министерството и на ръководителите на второстепенните разпоредители към министъра;

б) информира обществеността за политиката на Министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;

в) осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към Министерството с обществеността, като организира публичните изяви на служителите на Министерството, включително медийни;

г) предлага извършване на проучвания и анализ на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна стратегия в помощ на настоящи или предстоящи решения и политики на Министерството;

д) всекидневно поддържа и осъвременява информацията на страницата на Министерството в интернет, като публикува текуща информация на български и на английски език;

е) отговаря за медийния мониторинг по теми, свързани с дейността на Министерството;

 1. подготвя съвместно с парламентарния секретар отговорите на министъра на въпроси и питания в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание;
 2. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, с дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства;
 3. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи фирми и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на Министерството;
 4. съдейства на началника на кабинета при изготвяне на програмата на министъра, на неговите заместници и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина и в страната, както и на официални гости на министъра, на неговите заместници и на главния секретар;
 5. осигурява в координация с дирекция "Правителствен протокол" на Министерския съвет протоколно задграничните командировки на министъра, включително визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.;
 6. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане при необходимост на преводачи от и на български език;
 7. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) по инициатива на административното звено, компетентно по темата, свързана с дейността на Министерството, подготвя необходимите документи за задграничните командировки на служителите на Министерството и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството;
 8. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи, конференции, семинари, дискусии.

Чл. 22. Дирекция "Административно и информационно обслужване":

 1. организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;
 2. осигурява дейността по приемането на заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения от физически и юридически лица, включително изслушването им в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
 3. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на "едно гише";
 4. координира и контролира осъществяването на комплексно административно обслужване съгласно изискванията на Административнопроцесуалния кодекс;
 5. координира дейностите по предоставяне на административни услуги и електронно управление;
 6. приема, проучва, докладва и насочва по компетентност кореспонденцията, постъпила в Министерството;
 7. координира подготовката, съгласуването и внасянето на материалите на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет;
 8. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им;
 9. поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове и организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;
 10. (отм., предишна т. 11 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осъществява заявяването за вписване на административните услуги, предоставяни от Министерството, както и настъпилите промени или заличавания в тях;
 11. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
 12. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) проучва водещи информационни и комуникационни технологии и изучава информационните потребности, обслужващи дейността на Министерството, като формира политики за внедряване на информационни и комуникационни технологии;
 13. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на Министерството;
 14. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) организира и осигурява поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на Министерството;
 15. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осигурява системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни системи в Министерството, включително информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;
 16. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;
 17. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на Министерството и на използваните софтуерни продукти и системи;
 18. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) оказва съдействие на дирекция "Правна" и на дирекция "Финанси и управление на собствеността" при изпълнението на задълженията им по Закона за обществените поръчки;
 19. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) администрира и осигурява техническата поддръжка на компютърната техника на Министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид, съвместно с органите по сигурността;
 20. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) оказва съдействие на дирекция "Финанси и управление на собствеността" при поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите на Министерството;
 21. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осигурява защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на Министерството в областта на информационните и комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на Министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;
 22. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;
 23. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) подпомага служителя по сигурността на информацията в изготвянето на политиките и документираната информация, свързани с мрежовата и информационната сигурност, произтичащи от нормативната уредба;
 24. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството в частта по численост на персонала и разходваните средства за възнаграждения, включително за второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството; участва и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Раздел VIII.
Специализирана администрация

Чл. 23. Специализираната администрация е организирана в 4 дирекции:

 1. дирекция "Политики и анализи";
 2. дирекция "Инструменти за икономически растеж";
 3. дирекция "Насърчителни мерки и проекти";
 4. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".

Чл. 24. Дирекция "Политики и анализи":

 1. разработва проекти на нормативни актове, свързани с процеса на подготовка, ресурсно обезпечаване и изпълнение на политиката по чл. 3, ал. 1, съвместно с останалите институции, имащи отношение към нейното изпълнение;
 2. инициира и разработва проекти и програми, финансирани със средства от националния бюджет, програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 - 2027 г., международни донори и други организации, които отговарят на целите и приоритетите на националната политика и приоритетите на Европейския съюз в областта на иновациите и технологичното развитие;
 3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осъществява дейности по стратегическо прогнозиране посредством изготвяне на анализи, доклади, проучвания, сценарии за бъдещото развитие на областите на политиката по чл. 3, ал. 1, оценява иновативното развитие на страната и определя основните области на развитие в съответните сектори и сфери, изискващи ранно прилагане на модерни технологии и иновации;
 4. участва в координирането на резултатите на публичната администрация с оглед на изпълнението на заложените цели за НИРД в секторни стратегии и политики, научноизследователските и аналитичните институции и други организации в сферата на изпълнение на иновативни идеи, разработки и технологии и изготвя и обобщава предложения за подобряване на иновативната активност;
 5. координира процеса на "предприемаческо откритие" и участва в разработването и осъществяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България и въвеждане на иновации в предприятията;
 6. участва в провеждането на политиката по отношение на малките и средните предприятия и предприемачеството, както и в прилагането на клъстерната политика в икономиката;
 7. съвместно с Министерството на образованието и науката разработва политики и модели за осигуряване на устойчивост на научноизследователските и иновационните инфраструктури, достъпа и ползването на научноизследователското и иновационното оборудване и капацитет;
 8. идентифицира и подпомага разработването на ключови съвместни проекти и програми между бизнеса и научните организации чрез публично-частни партньорства и насърчава и организира участието в европейски и международни мрежи и клъстери;
 9. изпълнява функции по участието на страната в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа;
 10. участва в разработването на политиката по защита на интелектуалната собственост и права, на нови модели и форми за технологичен трансфер и комерсиализация на научноизследователски продукти и развитие на капацитета в сферата;
 11. участва в дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси в сферата на своята компетентност;
 12. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС, включително като организира и ръководи дейността на Работна група № 35 "Космическа политика" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз към Съвета по европейските въпроси (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12, 39 и 73 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г. и бр. 41 от 2021 г.);
 13. участва и координира прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, които произтичат от членството в ЕС и в международни икономически организации, по въпросите на технологиите, иновациите и предприемачеството;
 14. (нова - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) участва и координира прилагането и подпомага процеса на изпълнението на ангажиментите на Република България, които произтичат от процеса на присъединяване на страната към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, включително координира прилагането и изпълнението на ангажиментите на страната по въпросите на политиката в областта на цифровата икономика;
 15. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) предлага мерки за насърчаване на зелените технологии, кръговата икономика и биоикономика, подпомага прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0, като разработва и прилага политики и мерки за стимулиране на технологии, включително подривни и дълбоки технологии и иновации, развитие на микроелектрониката, водородните технологии, както и други цифрови технологични решения с оглед на насърчаване на икономическия растеж;
 16. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за осигуряване на иновативни подходи при реализирането на цифровия и зеления преход, включително свързани с развитието на водородните технологии, съобразно функционалната си компетентност;
 17. (нова - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) участва и координира прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с изпълнение на политиката по чл. 3, ал. 1, които произтичат от членството в Европейския съюз, Фонда на НАТО за иновации и на Ускорител в областта на иновациите в отбраната в Северния Атлантик DIANA;
 18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
 19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната програма за реформи и на Националната програма за развитие от компетентността на Министерството, отчита текущото изпълнение на програмите пред отговорните институции;
 20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 - 2027 г. или от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на научните изследвания, иновациите и предприемачеството и технологичния трансфер в подкрепа на бизнеса и различни сектори от националната икономика, включително по организацията на Национален иновационен фонд (НИФ);
 21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) участва в изготвянето на позиции на министъра по въпроси от компетенциите на дирекцията;
 22. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството;
 23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) изпълнява функциите на Министерството на иновациите и растежа като водещо ведомство при изпълнението на реформи и инвестиции от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, за които е определена като отговорна институция.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Дирекция "Инструменти за икономически растеж":

 1. подготвя текущи и стратегически анализи, оценки и становища, свързани с развитие и прилагане на средносрочните и дългосрочните сценарии за ускорен икономически растеж;
 2. участва в разработването на икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;
 3. инициира и разработва политики и мерки, свързани с изпълнението на националната политика по прилагането на финансовите инструменти;
 4. ръководи, организира и участва в осъществяването на международна дейност, включително дейности, свързани с външноикономически отношения, участие на страната в международни организации и в органите и институциите на Европейския съюз, в сферата на компетентност на Министерството, съгласувано, където е приложимо, с Министерството на външните работи и други компетентни ведомства;
 5. участва в дейността на Съвета по европейските въпроси и работните групи към него в сферата на своята компетентност;
 6. инициира, администрира и участва в инструменти, проекти и програми, финансирани със средства от националния бюджет, ЕС, международни донори и други организации, които съответстват на целите и приоритетите на националната политика в областта на конкурентоспособността и растежа на българската икономика;
 7. изпълнява функциите на Министерството на иновациите и растежа като ведомство, определено да изпълнява реформи и инвестиции от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, за които е определена като Структура за наблюдение и докладване, като отговаря за координацията и отчетността на изпълнението на съответната реформа в съответствие със Системата за управление и контрол на Плана;
 8. участва при формулирането и провеждането на политиката към стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране, включително издава удостоверения по компетентност съгласно приложимата нормативна рамка;
 9. подпомага министъра при изпълнението на всички права и задължения в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, делегирани му от Министерския съвет, съгласно Търговския закон, Закона за публичните предприятия (ЗПП), Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), Закона за Българската банка за развитие и други приложими нормативни актове, като подготвя всички необходими становища, кореспонденция, решения, разрешения, одобрения, конкурси и други относими документи, информация, процедури и действия и осъществява обмена на информация и сътрудничеството с Агенцията за публичните предприятия и контрол и други компетентни органи;
 10. подготвя проекти на актове (решения, постановления, разпореждания) на Министерския съвет, свързани с упражняването на правата на държавата в капитала на дружествата по т. 8, както и с международната дейност и други относими функции на дирекцията;
 11. организира и участва в провеждането на конкурсни процедури за избор на членове на органи за управление и контрол в публичните предприятия, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала, при условията на ЗПП и ППЗПП;
 12. подготвя проекти на договори за възлагане на управлението и надзора с членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия и води регистър на договорите;
 13. инициира, участва в разработването и дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща публичните предприятия, управлението на държавното участие в капитала на търговски дружества, приватизацията, дейността на Българската банка за развитие, насърчаването и дейността на стартъп компаниите, фондовете за дялово и рисково инвестиране и индустриалните паркове, конкурентоспособността на малките и средните предприятия и растежа на българската икономика, електрическата мобилност, международното сътрудничество и други с оглед на отрасловата компетентност на министъра;
 14. участва в провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност и повишаване конкурентоспособността, като разработва конкретни предложения за подобряване на бизнес средата и отпадане и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими, включително относно стартиращи компании, индустриални паркове и други, с оглед на отрасловата компетентност на министъра;
 15. участва в прилагането на Десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес в Република България;
 16. подпомага изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането и;
 17. представлява и координира участието на Република България в инициативата "ЕВРИКА" и в Съвместната програма "ЕВРОСТАРС";
 18. участва в изготвянето на позиции на министъра по въпроси от компетенциите на дирекцията;
 19. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Дирекция "Насърчителни мерки и проекти":

 1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите;
 2. участва в разработването на проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
 3. изготвя становища относно издаването на сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ);
 4. прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите по ЗНИ;
 5. осъществява контрол по изпълнението на договори за прилагане на финансови мерки по реда на ЗНИ;
 6. изготвя становища по проекти на договори за продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху недвижими имоти - частна държавна собственост, частна общинска собственост и собственост на еднолични дружества с държавно или общинско участие, без търг или конкурс по чл. 22а от ЗНИ;
 7. участва в координацията на провежданата политика за насърчаване на инвестициите при взаимодействие с другите централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за инвестиции;
 8. участва в диалога с представителите на инвеститорската общност по въпросите на инвестиционната политика;
 9. съдейства за изпълнението на инвестиционни проекти, като осъществява координация с потенциални инвеститори и сертифицирани инвеститори съвместно с Българската агенция за инвестиции;
 10. изготвя удостоверения и предложения за получаване на разрешения за пребиваване на чужденци на икономически основания по реда на Закона за чужденците в Република България;
 11. осъществява контрол по издадените по реда на Закона за чужденците в Република България удостоверения на граждани на трети страни;
 12. участва в разработването и в контрола на изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от националния бюджет, програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 - 2027 г., международни донори и други организации, които отговарят на целите и приоритетите на националната политика и приоритетите на Европейския съюз в областта на насърчаване на инвестициите;
 13. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 - 2027 г. или от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на инвестициите;
 14. координира и изпълнява дейности, свързани с участието на Република България като асоцииран участник в Инвестиционния комитет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по въпросите на инвестиционната политика;
 15. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации по въпросите на инвестиционната политика;
 16. участва в дейността на Експертната група по скрининг на преките чуждестранни инвестиции в ЕС към Главна дирекция "Търговия" на Европейската комисия, създадена на основание чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/452, координира дейността на междуведомствената работна група за създаване в Република България на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/452 и изпълнява дейности по прилагане на механизма за сътрудничество, и на механизма за скрининг;
 17. участва в подготовката на предложение на министъра при възлагане на споразумение за индустриално сътрудничество, както и за основните параметри на споразумението съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 9 от ЗОП;
 18. участва в дейностите за подкрепа на проекти за инвестиционни разходи и сключване на споразумения за индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната;
 19. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството;
 20. подпомага дирекция "Инструменти за икономически растеж" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.

Чл. 27. (1) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност":

 1. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на Министерството, предвидени в европейското и националното законодателство за изпълнение на Кохезионната политика на Общността;
 2. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г., на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020, на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 - 2027 г. и на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 - 2027 г., спазвайки принципа на разделяне на отговорностите:

а) организира, координира и участва в изготвянето, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на програмите съгласно наръчниците по съответната програма, вътрешните правила на дирекцията, системите за управление и контрол, както и приложимото европейско и национално законодателство;

б) дефинира и разработва критерии и методология за подбор на операции по програмите;

в) изпълнява функциите на секретариат, координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение на съответната програма;

г) осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите;

д) изготвя годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на програмите;

е) организира, координира и участва в процеса по разработването и при необходимост - изменението на програмите заедно със съпътстващите ги документи;

ж) участва и води преговори с ЕК по програмните документи на програмите, което включва както финансовото разпределение, така и видовете дейности и мерки, кореспондиращи с европейските ценности и политики;

з) участва в изготвянето, измененията и реализирането на Споразумението за партньорство 2014 - 2020 г. в частта, касаеща Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020, както и на Споразумението за партньорство 2021 - 2027 г. в частите, касаещи Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 - 2027 г. и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация за периода 2021 - 2027 г.;

и) удостоверява, че съфинансираните строително-ремонтни дейности, доставки и услуги са извършени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността; извършва административни проверки по отношение на искания за плащане и проверки на място на операциите, съфинансирани по съответната програма;

к) извършва плащания към бенефициентите и гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всяка операция по програмите и че са събрани данни за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

л) въвежда ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, като взема предвид установените рискове;

м) осъществява необходимите дейности във връзка с предотвратяване, откриване и коригиране на нередности, включително проверки на място;

н) установява процедури, за да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за изграждане на адекватна одитна пътека, позволяват нейното проследяване;

о) осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

п) въвежда и актуализира информация в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН и ИСУН 2020) и носи отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената информация по съответната оперативна програма;

р) осъществява функции по администриране на държавна и минимална помощ, предоставяна в изпълнение на програмите;

с) въвежда, преглежда и актуализира данните от компетентността на управляващия орган за изпълнението на програмите в електронните системи за обмен на данни на Европейската комисия;

т) (изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осъществява процесуално представителство по съдебни дела, свързани с оперативните програми от компетентността на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", в т.ч. съвместно с дирекция "Правна, човешки ресурси и обществени поръчки", във връзка с искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, срещу действия и бездействия на управляващия орган;

у) изпълнява други присъщи на управляващия орган функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на ЕС, както и на приложимите национални актове и правила;

ф) (нова - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) осъществява изпълнителните действия по образуване и водене на изпълнителните производства, свързани с приключили съдебни дела, по които страна е бил ръководителят на управляващия орган и управляващият орган на оперативните програми от компетентността на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", подпомагана от дирекция "Правна, човешки ресурси и обществени поръчки";

 1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) делегира по своя преценка и в съответствие с установените на национално ниво правила част от функциите си по т. 2 във връзка с Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 - 2027 г. на междинни звена и контролира дейността им;
 2. осъществява функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, като:

а) подпомага дейността на ръководителя на програмата и отговаря за правилното финансово и административно управление на проектите;

б) отговаря за управлението и изпълнението на програмите и проектите, по които Министерството съобразно съответното финансово споразумение е Изпълнителна агенция по Програма ФАР;

в) прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР;

г) осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху техническото изпълнение на проекти, съфинансирани по Програма ФАР;

д) изготвя необходимите документи за дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите и организира плащанията към изпълнителите/бенефициентите по договори по Програма ФАР след преценка на целесъобразността и допустимостта на разходите;

е) поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по договори по Програма ФАР, както и на получените средства от помощта от Европейската комисия/дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите;

ж) изготвя уведомления до министъра на финансите съгласно Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му по отношение на помощите, предоставяни по проекти;

 1. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;
 2. координира работата на Тематичните работни групи за изготвянето на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 - 2027 г. и на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 - 2027 г. и изпълнява функциите на секретариат към тях съгласно съществуващите нормативни актове;
 3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) изпълнява функциите на Министерството като ведомство, определено да изпълнява реформи и инвестиции от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, за които е определена като Структура за наблюдение и докладване, като отговаря за координацията и отчетността на изпълнението на съответната реформа в съответствие със Системата за управление и контрол на Плана.

(2) Осъществяването на функциите по ал. 1 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми".

(3) Възнагражденията на служителите в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" се финансират изцяло от приоритетните оси за техническа помощ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г., на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 - 2027 г. и на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 - 2027 г.

(4) Функциите по ал. 1, т. 2, буква "р" включват:

 1. подготвяне на уведомления до Европейската комисия чрез министъра на финансите в случаите, когато помощта подлежи на предварително уведомяване;
 2. предварително съгласуване с министъра на финансите на планираната държавна помощ в случаите, когато тя попада в обхвата на груповото освобождаване;
 3. информиране на Европейската комисия чрез министъра на финансите за влязла в сила схема за държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване;
 4. поддържане на регистър за предоставените държавни и минимални помощи, администрирани от дирекцията в изпълнение на функциите и на управляващ орган на програмите.

(5) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник главни директори.

(6) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" има до 12 териториални звена в областни градове на страната. С длъжностното разписание на Министерството министърът определя градовете, в които се създават териториалните звена, и определя тяхната численост и длъжностна структура. Общата численост на служителите в териториалните звена е посочена в приложението към чл. 11, ал. 3.

Раздел IX.
Организация на работата в Министерството

Чл. 28. Вътрешните правила за организация на дейностите в Министерството, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на Министерството, се утвърждават с акт на министъра по предложение на главния секретар.

Чл. 29. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

(3) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.

(4) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на главния секретар.

Чл. 30. Приемното време на министъра за изслушване на граждани и представители на организации и юридически лица относно предложения и сигнали се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на Министерството.

Чл. 31. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица и изслушването на техните предложения и сигнали се извършват в приемната на Министерството, като информация за приемните дни се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на Министерството.

(2) Предложенията и сигналите - писмени и устни, могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.

(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(4) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

 1. трите имена и адрес - за физически лица;
 2. наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният адрес, ако има такъв;
 3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на Министерството.

(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административните структури към министъра могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.

(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административните органи или длъжностни лица в съответната администрация, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават:

 1. до министъра, когато сигналът се отнася до служители на Министерството;
 2. до министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра;
 3. до съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се отнася до служители на тези структури, или до министъра;
 4. до Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра.

(8) Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно от 7 дни от постъпването им, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалият сигнала или предложението.

(9) Във връзка с работата на Министерството по приема на граждани и приемане на предложения и сигнали от последните е приложим Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Чл. 32. (1) Директорите на дирекции и ръководителите на основни административни звена, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция и административно звено в съответствие с определените с правилника функции.

(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от министъра в сферата на правомощията му.

Чл. 33. (1) Правата и задълженията на служителите в Министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, които се утвърждават от главния секретар.

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 34. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на Министерството, могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят от министъра в акта за привличането им и/или в сключения с тях договор.

Чл. 35. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 26.09.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 18. Три щатни бройки преминават от администрацията на Министерски съвет към Министерството на иновациите и растежа.

 

 • 19. Компенсирани промени между бюджетите на Министерския съвет и Министерството на иновациите и растежа, произтичащи от промените на числеността на Министерския съвет и на Министерството на иновациите и растежа, да се извършат по реда на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

 • 20. Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на иновациите и растежа определят нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в рамките на одобрените разходи за персонал по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г. считано от 1 януари 2023 г. Определянето на размера на индивидуалните основни месечни заплати се извършва въз основа на акт на съответния ръководител, издаден в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

 

 • 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 6, ал. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 27, ал. 6

 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.)

 

Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на иновациите и растежа - 402 щатни бройки

 

Политически кабинет 8
в т.ч.:
заместник-министри3
началник на политическия кабинет1
парламентарен секретар1
съветници, експертни и технически сътрудници3
главен секретар1
инспекторат5
дирекция "Вътрешен одит"10
служител по сигурността на информацията1
финансов контрольор1
Обща администрация50
в т.ч.:
дирекция "Връзки с обществеността и протокол"8
дирекция "Финанси и управление на собствеността"14
дирекция "Правна, човешки ресурси и обществени поръчки"

18

дирекция "Административно и информационно обслужване"

10

Специализирана администрация326
дирекция "Политики и анализи"12
дирекция "Инструменти за икономически растеж"12
дирекция "Насърчителни мерки и проекти"24
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"278
в т.ч.:
сътрудници по управление на европейски проекти и програми91
служители в териториалните звена44

 

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване