2 Достъп до обществена информация

Информация за предоставяне на услуга

 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.

 • На основание на:

Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4

 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

 • Орган по предоставянето на административната услуга:

Министър на иновациите и растежа

 • Срок за предоставяне:

14 дни

 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

безсрочен

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на иновациите и растежа

 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд по постоянен адрес на заявителя

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Решенията на задължения субект подлежат на съдебен контрол

 • Ограничения и условности:

Обжалване по реда на АПК пред административния съд по постоянен адрес на заявителя в 14-дневен срок от получаване на решението.

 • Електронен адрес за предложения:

docs@mig.government.bg

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване

 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Адрес:  гр. София, р-н Средец, ул. "Княз Александър I" №12
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940-7635
Адрес на електронна поща: docs@mig.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерство на иновациите и растежа, работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на граждани е от 09:00 до 17:30. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите е от 09:00 до 17:30 в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

 • Процедура по предоставянето на услугата

Всеки гражданин или юридическо лице (лично или чрез упълномощен представител) има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създаване и съхраняване в Министерството на иновациите и растежа. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Съгласно чл. 25 от ЗДОИ заявлението се оставя без разглеждане, ако не съдържа следните реквизити:

 • Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 • Описание на исканата информация;
 • Адреса за кореспонденция със заявителя

В заявлението може да се посочи и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

 • Начини на заявяване на услугата    
 • в Центъра за административно обслужване;
 • по пощата;
 • на електронен адрес - docs@mig.government.bg
 • чрез Платформата за достъп до обществена информация;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване
 • Начини на получаване на резултата от услугата  
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване на МИР;
 • по електронен път на електронна поща;
 • чрез Платформата за достъп до обществена информация
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване.
 • За услугата се заплаща такса

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. и предоставяне на платежен документ

 • Услугата може да бъде заплатена:

По банков път

 • Образци на документи:

заявление за достъп до обществена информация

протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване