2 Достъп до обществена информация

Информация за предоставяне на услуга

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.

 • На основание на:

Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1

 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

 • Орган по предоставянето на административната услуга:

Министър на иновациите и растежа

 • Срок за предоставяне:

14 дни

 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

безсрочен

 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Главен секретар на Министерството на иновациите и растежа

 • Срокове за обжалване по предоставянето на услугата

           Обжалването е по реда и в сроковете по Административнопроцесуалния кодекс

 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд по постоянен адрес на заявителя

 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Решенията на задължения субект подлежат на съдебен контрол

 • Ограничения и условности:

Обжалване по реда на АПК пред административния съд по постоянен адрес на заявителя в 14-дневен срок от получаване на решението.

 • Електронен адрес за предложения:

docs@mig.government.bg

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване

 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Адрес:  гр. София, р-н Средец, ул. "Княз Александър I" №12
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8075381
Адрес на електронна поща: docs@mig.government.bg
Работно време:  от 09:00 до 17:30, без прекъсване

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерство на иновациите и растежа, работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на граждани е от 09:00 до 17:30. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите е от 09:00 до 17:30 в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

 • Процедура по предоставянето на услугата

Всеки гражданин или юридическо лице (лично или чрез упълномощен представител) има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създаване и съхраняване в Министерството на иновациите и растежа. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Съгласно чл. 25 от ЗДОИ заявлението се оставя без разглеждане, ако не съдържа следните реквизити:

 • Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 • Описание на исканата информация;
 • Адреса за кореспонденция със заявителя или съгласие за използване на профил в системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление.

В заявлението може да се посочи и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

 • Указания
 • Начини на заявяване на услугата    
  • в Центъра за административно обслужване;
  • по пощата;
  • на електронен адрес - docs@mig.government.bg
  • чрез Платформата за достъп до обществена информация;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване
 • Начини на получаване на резултата от услугата  
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване на МИР;
  • по електронен път на електронна поща;
  • чрез Платформата за достъп до обществена информация
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване.
 • За услугата се заплаща такса

Достъпът до обществена информация е безплатен на основание чл. 20, ал.1 от ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация според вида на носителя при предоставяне на платежен документ.

 • Услугата може да бъде заплатена:

По банков път

 • Нормативна уредба

Закон за достъп до обществена информация

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване