Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен контекст.

Законът се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за:

Кои лица могат да подават сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите по реда на ЗЗЛПСПОИН се подават до служителите от Инспектората на Министерството на иновациите и растежа, които отговарят за тяхното разглеждане, писмено или устно по някой от следните начини:

  • e-mail: internalchannal@mig.government.bg;
  • чрез пощенските кутии, намиращи се в сградите на министерството;
  • в стаята на Инспектората, находяща се в гр. София, ул. „Княз Александър I” №12, ет. 1;
  • денонощен безплатен телефон: 080012449.

При подаване на писмен сигнал подателят може да използва Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. В случай че то реши да го използва обаче, лицето следва да попълни част I – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

Образецът на Формуляр за регистриране на сигнал

Когато сигнализиращото лице не използва образеца на формуляр за регистриране на сигнал, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт със сигнализиращото лице с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Устният сигнал, освен по телефона, може да се подаде и чрез лична среща със служител на Инспектората, който на място ще документира подадения сигнал чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН и ще предложи на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Среща може да се проведе след предварителна уговорка между сигнализиращото лице и служител на Инспектората в сградата на Министерството на адрес гр. София, ул. „Княз Александър I” №12, ет. 1.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Важно! Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Правила за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване