Компетенции и правомощия на Инспектората

Съгласно чл. 46 от Закона за администрацията и чл. 14 от Устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа:

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на иновациите и растежа. Членовете на политическия кабинет и служителите от съответната администрация не могат да се намесват в оперативната самостоятелност на Инспектората.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:

- предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството;

- превенция и ограничаване на корупцията;

-подобряване работата на администрацията.

Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като извършва проверки, като за всяка конкретна проверка изготвя доклад до министъра на иновациите и растежа, съдържащ резултатите, анализ на причините и обстоятелствата, свързани с констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им.

Звеното не извършва проверки в публичните предприятия, чийто собственик е държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, както и не извършва проверки относно бюджетната дисциплина (чл. 46, ал. 10 и ал. 11 от Закона за администрацията).

При осъществяване на своите функции служителите от инспектората на министерството имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване