Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПКИП 2021-2027

06.01.2023 - Покана + документи за кандидатстване
06.01.2023
BG16RFPR001-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (УО на ПКИП 2021-2027) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПКИП (съгласно Заповед № РД-02-16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа) кани УО на ПКИП 2021-2027 в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПКИП (съгласно Заповед № РД-02-16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа) да представи финансов план за бюджетна линия по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии BG16RFPR001-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на Управляващия орган (УО) на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г., да се подобри капацитетът на бенефициентите на програмата и да се осигури информираност за мерките по нея.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 89 344 452 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:

1) Дейности в изпълнение на Цел 1 Повишаване ефективността на УО на ПКИП:

1.1. Техническа осигуреност, консултации, изследвания, анализи, проучвания и др., необходими за правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ПКИП;
1.2. Дейности, свързани със засилване на сътрудничеството между екипите в ГД ЕФК, ангажирани с програмирането и тези, отговорни за управлението на риска, контрола и нередностите;
1.3. Услуги, свързани с подкрепа на процесите на оценка и мониторинг на проекти (организация на оценителни комисии, база данни от независими експерти, притежаващи необходимите технически познания и опит, наемане на експерти, и др.), независими оценки на проекти;
1.4. Дейности, свързани с приключване на програмен период 2014-2020 г.;
1.5. Обезпечаване на работата на Комитета за наблюдение на ПКИП;
1.6. Анализ и оценка на потребностите на служителите от УО от обучение и консултации, вкл. разработване и изпълнение на програми за обучение (наемане на експерти, организиране на обучения, учебни материали и др.) за улесняване на процеса по изпълнение на ПКИП;
1.7. Повишаване на капацитета на служители, пряко участващи и подпомагащи планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПКИП, чрез осигуряване на участие в обучения, работни срещи, семинари, работни посещения, обмен на добри практики и опит и др. с конкретна насоченост по теми, актуални за изпълнението на ПКИП;
1.8. Оказване на подкрепа с цел засилване на контакта с бенефициентите както от гледна точка осигуряване на контрол, така и с цел подкрепа и консултации;
1.9. Насърчаване на по-широкото прилагане на формите на опростени разходи, вкл. чрез трансфер на добри практики;
1.10. Доставка и поддръжка на компютри (хардуер и софтуер, вкл. специализиран софтуер) и на офис оборудване, необходимо за управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПКИП;
1.11. Обезпечаване на командировки на служители, пряко участващи в планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ПКИП;
1.12. Дейности по осигуряване на доставка/наем, ремонт, поддръжка, застраховки на движимо и недвижимо имущество, използвано от УО на ПКИП, вкл. помещения, обзавеждане, оборудване, автомобили, гориво и др.
1.13. Възнаграждения, в т.ч. осигуровки, допълнително материално стимулиране и всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство за УО на ПКИП;
1.14. Подкрепа за подготовка на следващия програмен период;
1.15. Дейности по засилване ролята на оценките като инструмент за повишаване на ефективността и ефикасността на програмата - изграждане на култура за оценки, обмен на знания и сътрудничество, развитие и укрепване на капацитета за планиране и възлагане на оценки, осигуряване на данни, необходими за целите на оценките и използване на резултатите от оценките;
1.16. Други дейности, обезпечаващи правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ПКИП.

2) Дейности в изпълнение на Цел 2 Подобряване на капацитета на бенефициентите на ПКИП:

2.1. Анализ и оценка на потребностите на бенефициентите на ПКИП, вкл. потенциални бенефициенти;
2.2. Разработване и изпълнение на програми за обучение на бенефициенти (наемане на експерти, организиране на обучения, учебни материали и др.), които да засилят капацитета им от гледна точка успешно изпълнение и отчитане на проектите;
2.3. Осигуряване на подкрепа на потенциалните бенефициенти на ПКИП с цел подпомагане на процеса по кандидатстване и изготвяне на качествени проектни предложения чрез:
2.3.1. работни срещи, семинари, разяснителни кампании, обмен на добри практики и опит;
2.3.2. изготвяне на видео клипове и електронни наръчници, визуализиращи процеса по кандидатстване;
2.3.3. поддържане на електронна платформа за разяснения по програмата и отделните процедури и др.

3) Дейности в изпълнение на Цел 3 Осигуряване на информираност относно ПКИП:

3.1. Изработване/поддръжка (техническа поддръжка, хостинг, домейни, добавяне на допълнителни функционалности и др.) на интернет страница за ПКИП/подстраница за ПКИП към единен уебпортал;
3.2. Създаване и поддържане на профил/и на програмата в избрани социални медии;
3.3. Медийни участия (в електронни, интернет/онлайн базирани и печатни медии).
3.4. Изработване на информационни и рекламни филми, аудио/видео клипове, репортажи, банери за целите на банер реклама и др.
3.5. Закупуване на програмно време/рекламни карета, публикации във вестници, списания и др. периодични издания, вкл. онлайн базирани, и др. контакти с пресата и форми на реклама в медиите;
3.6. Изработване и разпространение на печатни информационни материали и сувенири;
3.7. Организиране на събития: конференции, изложения, семинари, информационни кампании, семинари за журналисти и др., вкл. организиране/участие в събития и различни инициативи (вкл. в сътрудничество) за достигане до потенциални бенефициенти;
3.8. Оценка на въздействието от осъществяването на комуникационните дейности (социологически проучвания, анализи, кръгли маси и фокус групи, анкети, изследвания за удовлетвореност и др.);
3.9. Други дейности, обезпечаващи публичност, видимост и лесна разпознаваемост на програмата, нейните цели, приоритети и резултатите от нейното изпълнение.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на Формуляр за кандидатстване и финансов план по всяка от бюджетните линии е: 17:30 часа на 31.12.2028 г.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване